Hiphop In Je Smoel (HIJS)

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 186.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 282.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 54.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is enthousiast over de wijze waarop Hiphop In Je Smoel (HIJS) in de afgelopen periode haar kerntaken kwalitatief heeft ingevuld. De organisatie maakt haar rol waar op het gebied van talentontwikkeling en fungeert als kenniscentrum op het gebied van hiphop. Ook investeert de organisatie in genres als spoken word.
De ontwikkeling naar een meer professionele organisatie is duidelijk ingezet en vraagt om doorzetting in de komende periode. HIJS werkt aan een gezonde financieringsmix en toont cultureel ondernemerschap onder meer met de organisatie van festival POWWOW.
HIJS geeft in zijn meerjarenbeleidsplan aan de werkwijze te gaan veranderen van aanbodgericht naar meer vraaggericht, om de participatie en verbinding van doelgroepen te vergroten en te verduurzamen en het publiek en de selectie van makers te verbreden. De Raad kan zich goed vinden in deze aanpak.

Geadviseerd subsidiebedrag

De aanvraag van HIJS betreft expliciet niet de organisatie van het festival POWWOW, maar het platform voert de lasten van dit festival wel op in de meerjarenbegroting. De begrote jaarlijkse lasten van HIJS zonder het festival zijn 453.000. Wanneer het aangevraagde bedrag van € 282.000 naar rato wordt bijgesteld, zou dat € 186.000 bedragen. De Raad adviseert daarom de aanvraag te honoreren met dit bedrag.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

In haar twintigjarig bestaan richt HIJS zich altijd op de actualiteit, urgentie en talentontwikkeling binnen de hiphopcultuur. HIJS ontwikkelde zich van online kennisplatform over de hiphopcultuur naar een organisator, netwerkorganisatie en cultuureducator met internationale impact en met een Rotterdamse focus. In de planperiode 21-24 richten wij onze activiteiten op graffiti, street art en spoken word. Binnen de hiphopcultuur hebben zowel makers als publiek hier de grootste vraag en behoefte naar en vinden binnen deze disciplines de meeste ontwikkelingen plaats.

Met het initiatief Rewriters is HIJS aanjager in Rotterdam voor de ontwikkeling van makers in de graffiti en street art scene en legden we de fundering voor de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. In de afgelopen periode realiseerden we de eerste legale oefenmuur, veertig muurschilderingen verspreid over de stad, een digitale app waarmee (ook internationale) bezoekers de muren kunnen bekijken in diverse kunstroutes en de eerste Europese editie van ’s werelds grootste street art festival POW! WOW! HIJS draagt met deze activiteiten bij aan de leefbaarheid van de stad, de ontwikkeling van street art kunstenaars en Rotterdam als trekpleister voor toeristen. Voor onze activiteiten op gebied van street art kregen we veel waardering in de vorm van diverse prijzen en nominaties. Anno 2020 mag Rotterdam zich een internationale street art-stad noemen en daar zijn we trots op.
In de nieuwe planperiode zetten we ons opnieuw in voor het bevorderen van een positief graffiti- en street art-klimaat in Rotterdam. We maken de kunstvorm op een laagdrempelige manier toegankelijk voor een groot publiek. Rotterdam kent veel street art-talent dat HIJS een podium biedt – door hierin te functioneren als intermediair en bemiddelaar – met als doel het professionaliseren van de beroepspraktijk van deze artiesten.

Rotterdam is dé spoken word hoofdstad van Nederland. Er zijn diverse partijen actief in de stad die een podium creëren voor lokaal en landelijk talent. De online zichtbaarheid en de duiding van spoken word artiesten en de kunstdiscipline zelf blijft achterwege. In de nieuwe planperiode gaat HIJS in Rotterdam hier een leidende rol in spelen. Dit uit zich in mediapartnerships met lokale partijen en het realiseren van eigen content in de vorm van een podcast (Tekstuur) en de web-serie HIJS Poetry. Spoken word begint voorzichtig haar weg naar een breder publiek te vinden en verschuift van randprogrammering naar reguliere programmering. Door onze online en digitale activiteiten dragen we bij aan de ontwikkeling van talenten en de kunstdiscipline zelf.

In de nieuwe planperiode blijft HIJS zich verder ontwikkelen als hiphopplatform met een duidelijk onderscheidende journalistieke waarde, kennisfunctie en online podium voor makers in de Rotterdamse hiphopscene. Een serieus online podium is noodzakelijk omdat er geen alternatieven zijn waar makers zich kunnen presenteren.
Ondanks het stevige cultuureducatie aanbod in Rotterdam is het percentage hiphop minimaal, terwijl de vraag groot is. HIJS gaat in samenwerking met het KCR cultuureducatie activiteiten gericht op hiphop structureel uitbreiden in het onderwijs en in de vrije tijd.

HIJS is klaar om als organisatie een volgende professionaliseringsslag te maken (inclusief de toepassing van fair pay) en van impact te blijven voor Rotterdam en haar makers.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad complimenteert HIJS met haar overzichtelijke en goed leesbare aanvraag. HIJS vervult haar kernactiviteiten binnen de hiphop-scene in Rotterdam en Nederland op een inhoudelijk hoog niveau. De organisatie heeft een goede neus voor nieuw talent en geeft veel aandacht aan het begeleiden van talentvolle kunstenaars van wie enkelen inmiddels succes boeken.
Met een duidelijke artistieke visie investeert HIJS in talentontwikkeling. Zo weet de organisatie de periode te overbruggen tussen de ontdekking van jonge talenten en hun optredens op nationale en zelfs internationale podia. Enkele door HIJS ontdekte en talenten behoren nu tot de artistieke top van de urban scene.
HIJS mag zich het landelijk expertisecentrum voor Hiphop noemen. Vooral als online platform maakt HIJS zijn rol als kenniscentrum waar.
Hoewel geen spoken word organisatie, draagt HIJS bij aan de ontwikkeling van dit genre met de op het genre reflecterende serie HIJS Poetry. Hiermee bewijst de aanvrager zich een unieke speler in het culturele Rotterdamse veld, die voorloopt op de ontwikkeling van deze artistieke tak.
De Raad is positief over de wijze waarop HIJS de kwaliteit bewaakt van de activiteiten die het ontplooit. HIJS heeft hiermee haar meerwaarde voor de hiphop bewezen en kan die lijn doorzetten, ook buiten die specifieke scene.

Met een relatief klein team heeft HIJS in de afgelopen periode een grote impact gehad. De ontwikkeling naar een meer professionele organisatie is duidelijk ingezet, die in de komende periode moet doorzetten. De organisatie zal groeien in personele omvang. Het is de Raad duidelijk dat HIJS medewerkers passend willen betalen om hen te behouden voor de organisatie. Dat de organisatie daarvoor meer geld aanvraagt voor de nieuwe Cultuurplanperiode, vindt de Raad dan ook begrijpelijk.
De Raad waardeert het ondernemerschap van HIJS, dat ook blijkt uit het succesvolle festival POWWOW. Hiermee genereert HIJS de nodige inkomsten en zorgt daarmee voor een gezondere financieringsmix. Opgemerkt moet worden dat de aanvraag in het kader van het Cultuurplan niet bedoeld is om het festival POWWOW te organiseren. Dat de lasten van het festival wel opgevoerd zijn in de meerjarenbegroting heeft de beoordeling van de aanvraag licht bemoeilijkt.
Waar het de Governance Code Cultuur betreft signaleert de Raad dat het bestuur diverser van samenstelling kan zijn. De Raad prijst HIJS ervoor dat het dit ook zelf heeft vastgesteld en actie gaat ondernemen dit te veranderen.

Fair Pay
Voor wat betreft Fair Practice, vooral fair pay, merkt de Raad op dat HIJS kunstenaars en artiesten op passende wijze wil belonen. In de praktijk doet de organisatie dat vaak al beter dan in de sector gebruikelijk is.

HIJS bereikt een diversiteit aan doelgroepen; deze mix komt bij weinig andere culturele instellingen voor.
Het plan toont dat HIJS oog heeft voor diversiteit en inclusiviteit op diverse vlakken. De hiphopcultuur is bijvoorbeeld van oorsprong vooral gericht op mannen en het mannelijke, maar HIJS geeft extra aandacht aan genderdiversiteit bij zijn activiteiten. Een ander voorbeeld is de toegankelijkheid van de app van HIJS voor de wandeltours; daarin is het mogelijk om tekst om te zetten naar spraak zodat ook deelnemers met een beperkt gezichtsvermogen de app goed kunnen gebruiken. Hierover hebben de ontwikkelaars van de app duidelijk goed nagedacht.

Publiek
In het meerjarenbeleidsplan kondigt HIJS aan de werkwijze te gaan veranderen van aanbodgericht naar meer vraaggericht. Het doel hiervan is meer doelgroepen te laten deelnemen en de verbinding tussen die groepen te vergroten en duurzamer te maken. Ook streeft HIJS naar een breder publiek en een ruimere selectie van makers. De Raad kan zich goed vinden in deze aanpak.

Personeel
HIJS is een diverse organisatie wat betreft de samenstelling van de medewerkers. De Raad verwacht die diversiteit ook op bestuursniveau terug te zien.

De Raad is van mening dat innovatie past bij deze organisatie.
Fair pay, makers en medewerkers intern opleiden en meer diversiteit zijn manieren en terreinen waarop HIJS wil innoveren. De Raad waardeert deze brede benadering waarbij HIJS samen met makers en publiek wil groeien.
Inhoudelijk innoveert HIJS door nadruk te leggen op Hiphop Journalistiek, waaronder het uitgeven van publicaties, de al wat langer bestaande Drop Zone online, Street Art/Rewriters en de stimulerende aandacht voor Spoken Word. Ook de eerder genoemde app voor de wandeltour is vernieuwend en bereikt een nieuw publiek.

In samenwerking met veel diverse partners, zowel regionaal als nationaal, weet HIJS de eigen expertise uit te dragen en uit te breiden. De organisatie werkt samen met partners op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, zodat beide partijen baat hebben bij de samenwerking en hun eigen expertise inbrengen. Deze volgens de Raad gezonde uitgangspunten hebben tot diverse succesvolle samenwerkingsverbanden geleid. Samen met het KCR bijvoorbeeld, bereikt HIJS met cultuureducatie veel leerlingen.

geadviseerd subsidiebedrag

De aanvraag van HIJS betreft expliciet niet de organisatie van het festival POWWOW, maar de meerjarenbegroting voert wel de lasten van het festival op. Na correctie van het bedrag van de totale begroting (dus waar de kosten voor organisatie van POWWOW van afgetrokken zijn) wordt de aanvraag in gelijke mate gecorrigeerd naar € 186.000. De Raad adviseert daarom de aanvraag van HIJS te honoreren met € 186.000.