GROUNDS

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 288.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 318.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 288.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC adviseert positief over de aanvraag van GROUNDS, omdat het podium al jaren een consistente en herkenbare kernprogrammering van hoogstaande muzikale kwaliteit brengt. GROUNDS beschikt over aantoonbare kennis van weinig geprogrammeerde genres en is daarmee van belang voor de wijk. GROUNDS transformeert langzaam van aanbieder van ‘wereldmuziek’ tot vraaggestuurde, zelfbewuste partner van de community’s in de omgeving. Minder onderscheid tussen kernprogrammering en wijkprogrammering kan het succes van GROUNDS nog groter maken.

Geadviseerd subsidiebedrag

GROUNDS vraagt extra geld aan voor onder meer de wijkcoördinator en een werkleertraject. De RRKC kan zich vinden in deze ideeën en ziet kansen om bij gelijkblijvend budget de wijkaanpak centraal te plaatsen en niet langer als iets ‘extra’s’ te zien. GROUNDS kan dan ook de opgedane kennis over verbinding met lokaal talent en publieksvernieuwing beschikbaar stellen aan de sector. De Raad adviseert de aanvraag te honoreren met een subsidie van € 288.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Podium GROUNDS is een van de kernpodia in Rotterdam. Het programma van GROUNDS bestaat uit muziekstijlen die resoneren met onze hyper-diverse grootstedelijke omgeving en publiek. Wij organiseren 130 concerten en bereiken 22.500 mensen per jaar. Naast kernprogrammering heeft GROUNDS een intensieve wijkprogrammering, programmering in samenwerking en een kleine educatieve programmering.

GROUNDS biedt grond voor opkomende muziekgenres om te wortelen. GROUNDS gaat actief op zoek naar verbinding in de stad. GROUNDS biedt perspectief voor aanstormend talent. GROUNDS is een essentiële schakel tussen de rijke Rotterdamse underground, de rijke schakering van informele muziekscenes die we goed kennen, en de upper ground van podia en festivals. Als ‘middle ground’ biedt GROUNDS perspectief voor een toekomstbestendige inclusieve muzieksector.

De kernprogrammering heeft een duidelijk eigen signatuur: eigenzinnig, compromisloos en wars van traditionele genre-afbakeningen. GROUNDS zet lokaal talent naast internationale artiesten, traditionele wereldmuziek naast vernieuwende hiphop. Tegelijkertijd biedt GROUNDS een aansprekend podium voor aanstormend nationaal talent.

GROUNDS heeft intensief geïnvesteerd in binding met de wijk door het aanstellen van een wijkcoördinator, onze interne cultuurscout. We vonden een schat aan informele culturele circuits: sterk community-driven met muziek als drijvende kracht. Door een open houding, sleutelfiguren en -organisaties en het verlenen van expertise en materiaal is GROUNDS een aantrekkelijke en betrouwbare samenwerkingspartner voor bewoners van Delfshaven. Activiteiten als Werelds Delfshaven en WereldWijdeWijk bereiken publieksgroepen die ver af staan van de reguliere culturele sector.

Een vergelijkbare aanpak gebruikt GROUNDS buiten de wijk door structurele samenwerking met organisaties en sleutelfiguren zoals het Amsterdams Andalusisch Orkest, Kaapverdiaanse stichting Morabeza en House of Knowledge. Samenwerking bestaat uit programma’s samenstellen, series ontwikkelen en publiciteit voeren. Samen met veelbelovende programmeer- en organisatietalenten realiseren wij nieuwe evenementen zoals LEVELS, het voormalige hiphop-café.

Inclusie, innovatie en interconnectiviteit hebben bij ons altijd een centrale rol gespeeld. In de komende periode krijgen deze invulling in ons programma, onze organisatie en onze samenwerkingen – o.a.  door diversiteit in inhoud en mensen, talentbevestiging als onderdeel van talentontwikkeling, en door het verbinden van culturele en maatschappelijke waarden. Door onze jarenlange praktijkervaring heeft GROUNDS expertise opgebouwd.

Deze kennis wil GROUNDS inzetten om de cultuursector meer inclusief te maken.

Terugkijkend naar de vorige twee cultuurplanperiodes zien we dat GROUNDS continu stappen maakt: o.a. aantal concerten van 80 naar 130, publieksgroei van 10.000 naar 22.500, explosieve groei contacten in de wijk en samenwerking met andere organisaties.

We kunnen een groot gedeelte van de uitbreiding van deze activiteiten realiseren door groei van onze eigen inkomsten. Toch moeten we nu een stap maken in onze organisatiekracht om de groei op te vangen. Het aantal concerten per jaar neemt toe en de uren voor de wijkcoördinator worden uitgebreid. In de komende periode investeren wij in het opleiden van nieuw programmeer- en organisatietalent.

Beoordeling van de aanvraag

GROUNDS brengt al jaren consistente en herkenbare kernprogramma’s van hoogstaande muzikale kwaliteit. De organisatie beschikt over aantoonbare kennis van onder-geprogrammeerde genres en (internationale) acts die elders in Rotterdam niet te zien zijn. De programmering van GROUNDS is van belang voor de wijk Delfshaven. GROUNDS transformeert van aanbieder van ‘wereldmuziek’ tot een sterke en zelfbewuste partner van de community’s in de omgeving, waarvoor de muziek niet zo zeer ‘werelds’ is, maar juist erg aansluit bij de vraag.

Artistieke kwaliteit
Het verheugt de RRKC dat de aanvankelijke scherpe scheiding tussen kernactiviteiten en wijkprogrammering langzaam verdwijnt. De voorgenomen ambities in samenwerkingen met grotere podia lijken haalbaar. De plannen voor de wijkprogrammering, de programma’s in samenwerkingsverbanden en de wijkprojecten buiten het pand zijn sterk ontwikkeld. Ze passen in de visie die GROUNDS presenteert en kunnen elkaar versterken, maar de aanvraag maakt nog niet goed helder hoe de programmalijnen precies met elkaar samenhangen.

De artistieke signatuur van de verschillende onderdelen lijkt nog niet helemaal op elkaar aan te sluiten. Enkele programmaonderdelen worden als ouderwets en enigszins stereotype ervaren, zoals Levels Ladies Night. Hierin ziet de RRKC een uitdaging voor GROUNDS: een evenwicht vinden tussen de actuele ontwikkelingen en hedendaagse multidisciplinariteit enerzijds, en de wensen van Rotterdamse muziekgemeenschappen anderzijds. De programmalijnen nemen apart van elkaar een positie in. De RRKC hoopt dat de programmalijnen in de toekomst gelijkwaardiger zullen worden en kunnen samenvloeien, waardoor het onderscheid tussen kernprogrammering en wijkprogrammering minder prominent is. GROUNDS is hiermee goed op weg, maar er is nog ruimte voor verbetering. Door de wijkcoördinator óók in de kernprogrammering een spilfunctie te geven, kan de bijzondere positie die de organisatie in de stad inneemt nog beter naar voren komen.

Positie in het culturele veld
GROUNDS vormt de schakel tussen hyperlokaal en hyperinternationaal; zo creëert het podium ook een belangrijke springplank voor (lokaal) talent. Dit maakt GROUNDS belangrijk, voor het muziekleven in de wijk en de stad. GROUNDS levert een mooie cultureel-maatschappelijke kruisbestuiving. Wel ziet de RRKC een klein risico, namelijk dat de wijkgerichte focus van GROUNDS andere podia, met name Jazzpodium Rotterdam (BIRD), de kans biedt om een deel van de functie over te nemen, waarmee GROUNDS vroeger successen boekte. Als het podium zich hiervan bewust is, kan het hierop anticiperen.

Consultatie gebiedscommissie Delfshaven
De gebiedscommissie Delfshaven is positief over de rol van GROUNDS in het gebied, omdat de instelling zich betrokken toont bij vele culturele activiteiten zoals Besouk, het Kadefestival en Werelds Delfshaven. GROUNDS biedt letterlijk en figuurlijk een podium aan bestaand en nieuw talent uit de wijk en van daarbuiten. De commissie meent dat GROUNDS laagdrempelig is en een verbindende en faciliterende rol op zich neemt. De activiteiten kenmerken zich door professionele kwaliteit en sluiten nauw aan bij de wensen van het publiek uit de wijk. GROUNDS is volgens de commissie in staat mensen te trekken die eerder niet deelnamen aan culturele activiteiten, omdat het aanbod goed aansluit bij de wensen van bewoners en een afspiegeling vormt van de diversiteit in Delfshaven. Door de aanstelling van de wijkcoördinator zijn de lijnen tussen GROUNDS en bewoners merkbaar korter geworden. Vragen van bewoners pakt GROUNDS sneller op, met respect voor het ‘eigenaarschap’ van bewoners: er is veel ruimte voor zelfstandige uitvoering van bewonersideeën, onder professionele begeleiding.

Cultureel aanbod
GROUNDS wil onderzoeken of er in andere wijken en steden belangstelling bestaat voor de wijkgerichte expertise die het podium ontwikkelt, en of die te vermarkten is. Dit is een interessante gedachte.
GROUNDS biedt volop ruimte voor talentontwikkeling en ‘talentbevestiging’, voor zowel artiesten als organisatoren. Uit de aanvraag komt nog niet duidelijk naar voren hoe GROUNDS talenten precies helpt de sprong naar voren te maken: wat komt er ná GROUNDS?

Het cultuureducatie-aanbod komt minder goed uit de verf.

GROUNDS maakt een duidelijke ontwikkeling door van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Met een beperkt team weet de organisatie opmerkelijk veel te bereiken. Ook organisatorisch biedt GROUNDS een opstap voor talent in de muziekindustrie en de culturele sector. Dit is mooi, maar te snelle uitstroom van talent brengt risico’s met zich mee: er gaat ook expertise verloren. Dit is specifiek het geval bij het vertrek van de directeur en/of de wijkcoördinator . De RRKC acht het van groot belang dat het bestuur oog heeft voor de continuïteit van de organisatie.

Financieringsmix
De financieringsmix is in orde. De gewenste verhoging van de subsidie staat in verhouding tot de ambities. De reserves zijn aan de lage kant, maar er zijn geen grote risico’s. De liquiditeit is op orde.

De publieksinkomsten zijn laag in verhouding tot de horeca-inkomsten: Die verhouden zich als 10:36. Dit roept de vraag op waarom er zo veel gratis activiteiten zijn. De draagkracht van het publiek is daar debet aan. GROUNDS is gevestigd en zich richt op een van de armste wijken van Nederland, waar ook kleine prijzen al snel te hoog zijn. De RRKC hecht eraan dat GROUNDS de waarde van het muziekproduct helder communiceert.

GROUNDS is voor de helft afhankelijk van subsidie. Gezien de maatschappelijke functie van de organisatie is dit alleszins acceptabel. De publieksinkomsten stijgen, maar de inkomsten uit de verhuur zullen dalen als GROUNDS bijna veertig activiteiten méér gaat organiseren, wat volgens het plan de bedoeling is.

Fair Pay
GROUNDS heeft een helder plan om stapsgewijs fair pay te gaan toepassen, dus om de medewerkers cao-conform te gaan belonen, maar de slagingskans daarvan hangt sterk af van de stijging van de (eigen) inkomsten. Het is nog onduidelijk of er een markt is voor de wijkgerichte expertise, zoals GROUNDS zich die voorstelt. De gages die de organisatie betaalt, lijken in orde; wat nog ontbreekt in de aanvraag is een uiteenzetting over de betaling van overig personeel, zoals technici en andere tijdelijke krachten. Om voor de wijkcoördinator fair pay toe te passen, vraagt GROUNDS € 30.000 aan.

De visie van GROUNDS op de code is authentiek en inspireert. Het podium investeert continu om zoveel mogelijk gemeenschappen te bereiken en de samenstelling van het personeel en het bestuur weerspiegelt dat GROUNDS intrinsiek divers is. Ook communiceert de organisatie transparant over inclusiviteit. Het plan beschrijft niet overal even helder wat de organisatie nog meer nastreeft. De fysieke toegankelijkheid bijvoorbeeld blijft onderbelicht. Desondanks heeft de RRKC alle vertrouwen in de manier waarop GROUNDS omgaat met de inclusiviteit.

Publiek
Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren sterk gestegen, waaruit blijkt dat de nieuwe (wijk)aanpak vruchten afwerpt. Er is duidelijk vraag naar de activiteiten. De publieksopbouw is zowel hyperlokaal als divers. GROUNDS weet meer verschillende culturele groepen aan zich te binden dan de meeste andere instellingen, ook publieksgroepen waarvoor elders in het formele circuit weinig tot geen aanbod is. Dankzij de sterke band met lokaal talent en publiek, uit zowel de wijk als uit de rest van de stad, heeft GROUNDS goud in handen. Als het podium het zeer nuttige werk in de wijk niet langer ziet als ‘veldwerk’, maar als integraal onderdeel van de kernactiviteiten kan dit goud in waarde stijgen.
GROUNDS vraagt extra geld voor de wijkcoördinator. De RRKC kan zich hierin vinden, als de wijkaanpak centraal komt te staan in de totale aanpak en niet langer als iets extra’s gezien wordt. De keuze hiervoor kan zelfs meer publieksinkomsten opleveren, waardoor de extra subsidie op termijn niet meer nodig is.

GROUNDS draagt dus onmiskenbaar bij aan publieksvernieuwing op lokaal niveau, maar de vraag is nu hoe die te meten is. De wijkcoördinator zou ook hierin een rol moeten krijgen. Overigens zijn er wel vraagtekens te plaatsen bij de kruisbestuiving door de verschillende doelgroepen; als gevolg van de effectieve doelgroepgerichte communicatie loopt GROUNDS het risico een amalgaam aan ‘bubbels’ van doelgroepen te bedienen, die samen heel divers lijken, maar feitelijk geïsoleerd van elkaar bestaan. GROUNDS is zich hiervan bewust.

Personeel
Het personeelsbestand weerspiegelt de doelstelling van GROUNDS en is dus divers van samenstelling.

DE RRKC meent dat meer culturele instellingen een wijkcoördinator zoals die bij GROUNDS functioneert zouden kunnen gebruiken. Sommige organisaties zouden er zelfs meer baat bij kunnen hebben; ook op dit punt kunnen andere instellingen van GROUNDS leren.

GROUNDS speelt een leidende rol in nieuwe ontwikkelingen zoals Coolhaven Collab en het HBS-gebouw. Op muzikaal gebied zoekt GROUNDS samenwerking met partijen uit de wijk, ook met andere disciplines. GROUNDS scout talent uit de grassroots organisaties in de wijk en biedt die muzikanten een podium. Met de genoemde samenwerkingsverbanden en wijkprogrammering creëert GROUNDS een eigen ecosysteem met meer belang dan alleen voor de wijk. Het internationale muziekpodium van weleer is nu stevig verankerd in de wijk, door kennis van de aanwezige culturele gemeenschappen en hun muzikale roots. De RRKC ziet voor de toekomst nog kansen als GROUNDS structureler gaat samenwerken met grotere instellingen, die de specifieke expertise van dit podium goed kunnen gebruiken. De kennis die GROUNDS heeft ontwikkeld, kan nog beter benut worden.

geadviseerd subsidiebedrag

Om de goed lopende wijkactiviteiten te borgen en de opgedane kennis beschikbaar te kunnen stellen aan de sector, adviseert de RRKC de werkwijze met de wijkcoördinator centraal te stellen in de aanpak van GROUNDS; de scheiding tussen kern- en wijkprogrammering zal dan op termijn vervagen. Ook zou de RRKC graag zien dat GROUNDS een methode ontwikkelt om de publieksvernieuwing te monitoren, zodat de publiekseffecten van de wijkaanpak op termijn zichtbaar worden. De RRKC adviseert GROUNDS een Cultuurplansubsidie van € 288.000 toe te kennen.