Galerie Atelier Herenplaats

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 49.936
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over de wijze waarop Galerie Atelier Herenplaats aandacht schenkt aan en genereert voor ‘outsider art’ en de toewijding waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. De samenhang van Galerie Atelier Herenplaats met Stichting Pameijer vertroebelt volgens de Raad echter de aanvraag.

Geadviseerd subsidiebedrag

Het is in de bedrijfsvoering niet mogelijk om Pameijer en Galerie Atelier Herenplaats te ontvlechten. De Raad mist in de aanvraag argumenten die ervan overtuigen dat Stichting Pameijer Galerie Atelier Herenplaats niet uit eigen budgetten zou kunnen financieren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Galerie Atelier Herenplaats is opgericht door Stichting Pameijer, een zorginstelling uit Rotterdam. Kunstenaars bij Herenplaats hebben een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond. Pameijer ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek bij opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Hierbij betrekken we de lokale omgeving. We stimuleren dat mensen – zodra zij dit kunnen – zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet.

Pameijer ondersteunt mensen op een manier die hen verder helpt, kortdurend of een leven lang. Zodat mensen in een kwetsbare situatie zich veilig voelen, zich kunnen ontplooien, langer zelfstandig blijven, volwaardig meedraaien in de maatschappij en iets voor anderen kunnen betekenen. De Herenplaats draagt hieraan bij door:
– Talentontwikkeling: door uit te gaan van ieders eigen kracht en talent en die te versterken.
– Eigen regie: de mens centraal te stellen: wat kan en wil iemand zelf?
– In en met de samenleving: betrekken eigen netwerk van mensen, aansluiten bij / organiseren van initiatieven in de (lokale) omgeving. Maatschappelijk bijdragen aan verandering rondom het stigma van kunstenaars met een beperking.

Naast de werkzaamheden voor de galerie en atelier organiseert en participeert Herenplaats o.a. lezingen, symposia en educatieve programma’s. Vaak in samenwerking met bedrijven, scholen en andere (zorg) instellingen.
Herenplaats biedt een aangepaste kunstopleiding onder leiding van beeldend kunstenaars en docenten beeldende vorming. Het innovatieve lesprogramma is zo ontwikkeld dat de kunstenaars, die daartoe in staat zijn, op een visuele manier leren kunst te lezen. Door middel van pictogrammen is er een lesmethode ontwikkeld waarmee stap voor stap technieken worden uitgelegd. Een recente ontwikkeling in het lesmateriaal is de digitale ruimte waar de kunstenaars, met een docent, kennis maken met het vervaardigen van digitale producten. Het scannen van een kunstwerk en dit bewerken met een tekenprogramma of naar een animatie.
Naast deze activiteiten zijn er aanvullende doelen voor de periode 2021-2024 geformuleerd: vergroten naamsbekendheid en versterken positie in het culturele veld. Dit bereiken wij door een grotere nadruk te leggen op de on-en offlinecommunicatie. Daarnaast zetten wij ons in om samenwerkingen met Rotterdamse culturele organisaties en kunstenaars te verdubbelen.

In ’Stad in transitie, cultuur in verandering’ wordt gesproken over een gezonde culturele sector die op het gebied van inclusiviteit en diversiteit blijft groeien. Nieuwe en/of onvoldoende aangesproken doelgroepen zoals die van de Herenplaats en de verbreding van het kunst en culturele aanbod levert een bijdrage aan het realiseren van kansen gelijkheid voor iedereen. Door te investeren in Outsider Art en Herenplaats is er sprake van een verbreding en verdieping van het ecosysteem, waardoor er betekenis wordt gegeven aan de belangrijke thema’s inclusiviteit en diversiteit.
Interconnectiviteit is daarbij een onmisbaar onderdeel van de werkzaamheden van Herenplaats, op lokaal en internationaal niveau. Dit draagt bij aan een maatschappij waar iedereen ertoe doet!

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over de wijze waarop Galerie Atelier Herenplaats aandacht schenkt aan en genereert voor outsider art. De Raad complimenteert de organisatie met de toewijding waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt; de kunstwerken die onder de vleugels van de organisatie ontstaan, getuigen van het talent waarmee ze zijn vervaardigd. Dit toont volgens de Raad aan dat Galerie Atelier Herenplaats kwaliteiten in mensen naar boven kan halen die anders onbenut waren gebleven. De Raad juicht de werkwijze toe waarin de organisatie kunstenaars motiveert om inspiratie te putten uit hun eigen persoonlijke belevingswereld en gelooft dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de kunstwerken.

Uit de aanvraag komt duidelijk naar voren dat het het doel van de organisatie is om meer aandacht te genereren voor Galerie Atelier Herenplaats. Het valt de Raad op dat concrete doelen, zoals het bevorderen van de kunstverkoop of het bedienen van meer kunstenaars in de aanvraag ontbreken. De Raad gelooft dat de organisatie ook zonder subsidie uit het Cultuurplan haar kerntaken goed kan uitvoeren.
De samenhang van Galerie Atelier Herenplaats met Stichting Pameijer vertroebelt volgens de Raad de aanvraag. Het is de Raad niet duidelijk of een eventuele toekenning van subsidie Stichting Pameijer ondersteunt in uitbreiding van haar zorgtaken of bijdraagt aan de kunstartistieke praktijk van Galerie Atelier Herenplaats. Waar de grens tussen deze twee organisaties ligt, blijkt niet duidelijk uit de aanvraag. De Raad mist een visie van Stichting Pameijer op Galerie Atelier Herenplaats, evenals argumenten die de Raad ervan zouden kunnen overtuigen dat Stichting Pameijer subsidie nodig heeft om de galerie te financieren, omdat het niet lukt met de eigen budgetten.
Het baart de Raad zorgen dat Galerie Atelier Herenplaats een niet-zelfstandig onderdeel is van Stichting Pameijer, omdat een positieve beoordeling van de aanvraag tot gevolg kan hebben dat cultuur zich op een gegeven moment – met cultuursubsidie – naar de noden van de zorg moet voegen. De Raad vindt het jammer dat Stichting Pameijer de kans liet liggen om in de aanvraag te verwijzen naar onderzoeksresultaten over het effect van kunst op sociale en psychische problemen, omdat die het belang van Galerie Atelier Herenplaats benadrukken.

Het is in de bedrijfsvoering en begroting niet mogelijk om Pameijer en Galerie Atelier Herenplaats te ontvlechten. Dit maakt het voor de Raad moeilijk te beoordelen of de begroting rijmt met de geplande activiteiten: de kosten en baten van zorg en cultuur zijn in de aanvraag niet van elkaar te onderscheiden.
Het is de Raad niet duidelijk waar de autonomie van stichting Herenplaats begint en eindigt. De aanvraag schept onduidelijkheid over de verschillende stichtingen die gelieerd zijn aan Pameijer en de bestuurlijke dan wel financiële relatie die zij tot elkaar hebben.

Fair Pay
Het personeel van Galerie Atelier Herenplaats valt onder de cao gehandicaptenzorg. De Raad vraagt zich af welk percentage bij de verkoop van een kunstwerk terugvloeit naar de kunstenaar. De aanvraag maakt niet inzichtelijk of en in hoeverre fair pay wordt toegepast op de kunstenaars zelf.

De Raad oordeelt positief over hoe Galerie Atelier Herenplaats bijdraagt aan het inclusiever maken van de sector, doordat zij kunstenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt bedient. De Raad merkt echter ook op dat de kunstenaars exclusief cliënten van Pameijer zijn; kunstenaars van buiten kunnen zich niet bij de galerie aanmelden. Dit maakt de organisatie tegelijk inclusief op thema als exclusief in haar toegankelijkheid voor kunstenaars, zodat haar bijdrage aan het inclusiever maken van de culturele sector beperkt blijft.

Publiek
De Raad vraagt zich af welk criterium Galerie Atelier Herenplaats hanteert voor het toegankelijk maken van haar talentontwikkelingsprogramma. Omdat Pameijer als zorgaanbieder en overkoepelende organisatie besluit wie wordt opgenomen, gaat zorgbehoefte volgens de Raad automatisch vóór artistieke kwaliteit. Dit rijmt volgens de Raad niet met een subsidierelatie van het Cultuurplan.

Personeel
De Raad juicht het initiatief van de organisatie toe om personeel diversiteitstrainingen aan te bieden, maar daagt de organisatie ook uit om daarnaast ambities te formuleren om het eigen personeelsbestand diverser te maken.

In de aanvraag formuleert de organisatie de ambitie om te innoveren door digitale vaardigheden toe te voegen aan het lesaanbod. Dit juicht de Raad toe. Ook over de educatie op maat die de organisatie levert is de Raad positief. De Raad ziet nog kansen voor Galerie Atelier Herenplaats in de rol van bruggenbouwer tussen zorg en cultuur, bijvoorbeeld door de kloof tussen de eigen uitleen en de reguliere kunstuitleen te verkleinen.

De Raad betreurt het dat bij de organisatie de ambitie ontbreekt om buiten de geleverde zorg aan de kunstenaars ook de stad iets te bieden. De aanvraag vermeldt samenwerking met culturele instellingen als Mama en Witte de With Center for Contemporary Art, maar beschrijft niet hoe die samenwerking er concreet uitziet.
De Raad acht het voor Galerie Atelier Herenplaats haalbaar om samenwerkingen aan te gaan buiten de culturele sector, vooral omdat stichting Pameijer in andere sectoren de stuwende kracht kan zijn.

geadviseerd subsidiebedrag

Omdat de RRKC vindt dat Galerie Herenplaats vooral zakelijk te veel verbonden is met de stichting Pameijer, adviseert de RRKC de subsidieaanvraag af te wijzen.