Extra Extra

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 90.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 90.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De manier waarop Extra Extra erotiek in relatie tot de stad als een artistiek en ideologisch thema onderzoekt, is volgens de Raad van een hoge kwaliteit. Begonnen als tijdschrift, heeft de organisatie zich langzamerhand ontwikkeld tot een platform dat bestaat uit een offline en online magazine en een eventprogramma die elkaar wederzijds voeden. Vanuit een thematische invalshoek koppelt Extra Extra deze verschillende uitingsvormen aan verschillende disciplines en is daarmee een voorbeeld van een nieuw soort culturele organisatie, die zich manifesteert als een fluïde platform.

Met deze aanpak en de manier waarop Extra Extra zich door de stad beweegt, spreekt het platform een jong en divers publiek aan, en levert een unieke en relevante bijdrage aan de Rotterdamse culturele wereld.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt dat Extra Extra als vernieuwend, multidisciplinair en inclusief platform de kans verdient om zich verder te ontwikkelen en adviseert het aangevraagde bedrag van € 90.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Extra Extra is een in Rotterdam geworteld multidisciplinair platform dat stedelingen verbindt via cultuur en erotiek. Extra Extra reflecteert op de sensualiteit van de stad; de stad als levend, sensitief organisme in de hedendaagse actualiteit. Tegenover de hardheid van polarisatie, segregatie en beton, stelt het platform de sensualiteit centraal als hedendaagse internationale taal van sociale omgang en culturele productie. Als initiator, opdrachtgever, programmeur en uitgever. Waarom? Omdat we denken dat we vandaag de dag niet zozeer worstelen met ons eigen lichaam, maar juist met de verhouding tot elkaar. Het is nu meer dan ooit van belang manieren te vinden om de hardheid van de stedelijke actualiteit om te buigen naar affectie, intimiteit, fysieke nabijheid, verleiding en een erotiek die in grote expliciete, maar juist ook in kleine niet direct geseksualiseerde gebaren en observaties schuilt. Wat er bij Extra Extra gebeurt omschrijven we als ‘serious pleasure’.

Extra Extra is een vorm, een thematische paraplu, waarin stad en stedelijkheid worden belichaamd door uitingen van ontwerpers, schrijvers en theoretici, kunstenaars en performers. De wereld – hún wereld – van de erotiek staat haaks op de huidige rationeel geordende, gecontroleerde stedelijke samenleving: het elkaar verleidelijk bekijken, het voelen van elkaars huid, het intuïtieve, het creatieve. Deze affectieve gewaarwordingen laten zich niet altijd meten maar zijn belangrijk voor de sociale infrastructuur van de stad en dragen eraan bij dat mensen met elkaar kunnen samenwonen en -leven.

Op jaarbasis betrekt het platform gemiddeld 100-120 creatieve makers en denkers bij haar programma. Het organiseert per jaar 12 live-momenten waaronder de jaarlijks terugkerende Extra Extra Night – een ééndaags multidisciplinair event op meerdere locaties in Rotterdam – en ten minste één buitenlandpresentatie. We publiceren 2 magazines, geven opdracht voor en produceren 4 cross-mediale werken, en zetten ruim 30 schrijfopdrachten uit. De programmaonderdelen zijn onlosmakelijk met Rotterdam verbonden en versterken elkaar in de queeste naar de internationale taal van de hedendaagse stad.

Extra Extra is overtuigd van het belang van reflectie, van het nadenken over de betekenis van wat we zien en meemaken. Voor jonge makers en schrijvers en aankomende beschouwers is er weinig professioneel aanbod om iets uit te proberen of je te oefenen in het denken en schrijven over (stads)cultuur, zeker vanuit het perspectief van de erotiek. Hun stem en bijdrage aan het publieke cultuurdebat worden, net als beschouwingen die de ontwikkelingen van cultuur en design in een bredere stedelijke, maatschappelijke context plaatsen, gemist. Om die reden intensiveert Extra Extra haar workshopprogramma in een door haar geïnitieerd samenwerkingsverband met partners uit de wereld van design, beeldende kunst en universiteit.

Vanaf haar oprichting is cultuurplatform Extra Extra pluriform en inclusief. Onze invalshoek van erotiek betekent dat wij automatisch aandacht hebben voor aspecten die in diversiteits denken centraal staan, zoals genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd en culturele afkomst of achtergrond. Makers, medewerkers en bestuurders met diverse achtergronden maken zowel voor als achter de schermen het programma mogelijk. Met haar multidisciplinaire programmering brengt Extra Extra al een aantal jaren verschillende publieken bij elkaar, en heeft ruime aandacht voor andere en niet-Westerse perspectieven.

Beoordeling van de aanvraag

De manier waarop Extra Extra erotiek in relatie tot de stad onderzoekt als een artistiek en ideologisch thema is volgens de Raad van grote kwaliteit. Extra Extra zet een grote diversiteit aan disciplines in – literatuur, spoken word, fotografie, performance, theater, mode, dans, muziek – daar waar die van meerwaarde zijn. Begonnen als tijdschrift, ontwikkelde het zich langzamerhand ontwikkeld tot een platform. Een magazine, offline en online, en een eventprogramma voeden elkaar wederzijds. Met een beeldende en literaire benadering van lichamelijkheid en erotiek weet Extra Extra weg te blijven van een al te expliciete, smalle of sensationele opvatting van het thema. Het platform adresseert ook actuele onderwerpen als #metoo en genderfluïditeit op een inhoudelijk en gelaagde manier.

Vanuit deze thematische invalshoeken koppelt Extra Extra verschillende uitingsvormen aan disciplines en is daarmee een voorbeeld van een nieuw soort culturele instelling. Het fluïde platform stelt events samen als een soort living magazine, waar de bezoeker als het ware doorheen kan bladeren. De events vinden steeds op een andere locatie plaats. Extra Extra gaat uit van software (thema’s, makers, disciplines, formats) en zoekt daar de juiste hardware bij, wisselende locaties die soms een gebouw dan weer een hele straat kunnen omvatten. Ondertussen vertoont het geheel aan diverse uitingen een sterke samenhang: het schema van activiteiten in de aanvraag is inzichtelijk en consistent.

Nog relatief onbekend in Rotterdam, is het tijdschrift wel in zestig steden over de hele wereld te koop. Daarmee is Extra Extra een internationaal platform voor Rotterdamse makers. Bij het op Rotterdam afgestemde artistieke programma is een nationaal en internationaal netwerk betrokken. De Raad is enthousiast over Extra Extra en zag geen andere aanvraag op vergelijkbare wijze deze multidisciplinaire niche bedienen. Het platform sluit goed aan bij wat er onder cultureel geïnteresseerde jongeren in Rotterdam leeft en de manier waarop zij zich organiseren en laten inspireren. De organisatie doorbreekt de bestaande, traditionele canonieke structuren van instellingen en disciplines in de culturele wereld, door juist niet af te bakenen en te definiëren.

Wat betreft educatie en talentontwikkeling richt Extra Extra zich met non-fictie schrijfworkshops, gegeven door schrijvers, denkers en creatieve makers uit de eigen programmering, op jonge makers en schrijvers. Extra Extra doet dit in samenwerking met de Design Academy Eindhoven en de Universiteit Utrecht. Daarnaast wil Extra Extra beginnende Rotterdamse en internationale schrijvers en makers een platform bieden.

De Raad waardeert het meerjarenplan van Extra Extra en realiseert zich dat de aanvrager met het subsidiebedrag een op het eerste gezicht grote sprong maakt. De subsidie zou de inkomsten ruim verdubbelen. De Raad zou graag de zien hoe die groei samenhangt met de groei in activiteiten. De uitwerking daarvan moet echt verder gespecificeerd worden.

Tegenover de ruime groei van subsidie, wanneer de organisatie wordt opgenomen in het Cultuurplan, staat dat het platform niet langer een beroep kan doen op projectsubsidies en bijdragen van een aantal fondsen. Dat rechtvaardigt volgens de Raad een hoger subsidiebedrag uit het Cultuurplan.

De Raad merkt op dat Extra Extra heeft bewezen te kunnen zorgen voor hoge eigen inkomsten en te functioneren zonder hoge overheadkosten. Deze goede kwaliteiten zouden behouden moeten blijven. De Raad wil Extra Extra aanmoedigen die zelfstandigheid te bewaren en de beoogde groei planmatig aan te pakken. De organisatie heeft bewezen te voorzien in goede werkmogelijkheden voor Rotterdamse kunstenaars.

Fair Pay
De organisatie onderschrijft de Fair Practice Code en past de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toe. De komende periode wil Extra Extra de vergoedingen voor de betrokken creatieve makers en de medewerkers normaliseren. Voor de kernfuncties wil de organisatie waar mogelijk de zzp-verbanden omzetten naar vaste aanstellingen. In de begroting is ruimte gemaakt voor een zakelijk coördinator.

Extra Extra is volgens de Raad een voorbeeld van een nieuw soort culturele instelling waar diversiteit en inclusie vanaf het begin vanzelf spreken. Het gaat daarbij om diversiteit in sociaal-culturele achtergrond, maar ook qua gender en leeftijd. Het platform toont en geeft ruimte aan de meervoudigheid en meerstemmigheid van de stad Rotterdam. Extra Extra bereikt daarnaast met het off- en onlinemagazine ook een internationaal publiek.

Publiek
Door het diverse aanbod in disciplines, makers, uitingsvormen, locaties, thema’s, bereikt Extra Extra op organische wijze een klein, maar divers publiek. Doordat de organisatie met events op steeds andere locaties opduikt, zoekt het zijn publiek op, op een prikkelende en laagdrempelige manier.

Personeel
Extra Extra divers qua samenstelling; dat geldt voor medewerkers en makers als voor het bestuur.

Extra Extra onderzoekt nieuwe manieren om ingewikkelde maatschappelijke thema’s op een systematische en artistieke manier te benaderen. Het platform werkt interdisciplinair, met verschillende off- en onlinepublicaties en live events, dwars door traditionele, canonieke structuren heen. De organisatie oogt zowel fluïde als solide, Extra Extra kan hierdoor snel inspelen op de actualiteit en beweegt mee op de hartslag van deze tijd. Het platform ontwikkelt een innovatieve manier van cureren, met een programmaraad die vierwekelijks bijeen komt.

De programmaraad van Extra Extra bestaat uit vijf leden die vanuit verschillende disciplines en posities in het veld hun eigen expertise en netwerk meebrengen. De verbinding tussen partners, platform en publiek komt tot stand via het programma, op locatie en door de maatschappelijke thema’s. Extra Extra heeft het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband met The Critical Inquiry Lab (Design Academy Eindhoven), de faculteit Genderstudies (Universiteit Utrecht) en Roodkapje. Binnen dit netwerk ontstaat een actieve interdisciplinaire dialoog tussen ontwerpers, schrijvers, curatoren, academici en anderen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt dat Extra Extra als vernieuwend, multidisciplinair en inclusief platform de kans verdient om zich verder te ontwikkelen en adviseert een subsidiebedrag van € 90.000 toe te kennen.