Epitome Entertainment

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 150.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 200.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 79.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt positief over de aanvraag van Epitome Entertainment (EE2). De organisatie heeft een duidelijke visie die aansluit op de doelgroep. Om deze visie uit te voeren heeft EE2 een groot netwerk om zich heen verzameld van kwalitatief sterke makers. De zichtbaarheid van de organisatie in de stad kan beter en het belang van Epitome Entertainment voor Rotterdam kan de organisatie helderder verwoorden.
De aanvrager heeft expliciet aandacht voor inclusiviteit en innovatie. De organisatie doet zichtbaar pogingen om zichzelf daarin te verbeteren. Op het vlak van de bedrijfsvoering is de organisatie kwetsbaar. Dat heeft vooral te maken met de beperkte middelen. De organisatie blijft alleen overeind met een hogere bijdrage dan in de huidige beleidsperiode.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt het verschil tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het huidige subsidiebedrag groot; om een dergelijke verhoging toe te kennen is een steviger onderbouwing van de aanvraag nodig. Omdat de EE2 een belangrijke functie vervult in de talentontwikkelingsketen in Rotterdam, adviseert de Raad om de organisatie een subsidie toe te kennen van € 150.000 om Epitome Entertainment verder te professionaliseren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Epitome Entertainment (EE2) heeft haar plek, in het Kunst- en Cultuurlandschap geclaimd in 2017-2020. Het jaarlijkse evenement New Skool Rules, heeft ervoor gezorgd, dat EE2 regionaal, landelijk en internationaal op de kaart staat. Urban Muziek domineert de hitlijsten al jaren. EE2 is hier als Urban talentontwikkelaar, natuurlijk ontzettend blij mee. De doelgroep groeit, het publiek groeit en EE2 groeit mee. EE2 gaat voor een plek in de Basis Infrastructuur, opname bij Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Rotterdam.

EE2’s Stakeholders
De belangrijkste stakeholders zijn: Urban jongeren (de doelgroep), Kunst- en Cultuurinstellingen, (kunstvak)Onderwijs, Overheden en de bredere (Urban) Muzieksector. EE2 vormt de brug tussen de doelgroep en de overige stakeholders. In samenwerking met alle bovenstaande stakeholders realiseert EE2 haar missie, namelijk de doelgroep uitdagen, het beste uit zichzelf te halen. EE2 werkt hiervoor samen met meer dan 40 organisaties.

Behoefte doelgroep vormt basis EE2 projecten
Bij alle projecten vormt de behoefte van de doelgroep de basis. Deze behoefte leidt tot projectontwikkeling, subsidie- en sponsoringswervingstraject en het daadwerkelijk realiseren van goed aansluitende en daarom (bijna) altijd succesvolle trendsettende Urban projecten.

EE2 is een ervaren Urban talentontwikkelaar met een groot (inter)nationaal netwerk
EE2 biedt de gehele muzikale Urban talentontwikkeling keten aan. De Urban talenten bewandelen meestal een andere weg waarbij de kunstvakopleidingen vaak een onderschikte rol spelen. Juist verschillende leermeesters uit de praktijk, blijken de rolmodellen te zijn voor deze jongeren. EE2 heeft in 21 jaar zoveel ervaring en netwerk opgedaan, dat zij in Nederland de enige stichting zijn met een enorm Urban muzieknetwerk. EE2 is ook nog bereid dit netwerk in te zetten ter ontwikkeling van de Rotterdamse talenten.

EE2 is een (inter-)nationale pionier van Urban concepten
EE2 is een absolute pionier in veel van hun (inter)nationale projecten voor deze doelgroep. EE2 blijft innoveren, bij NSR wordt een onderdeel over content creators toegevoegd b.v. EE2 is uniek op stedelijk en (inter)nationaal niveau vanwege het netwerk, de projecten en de succesvolle uitstroom. EE2 trekt niet alleen jongeren uit Rotterdam/Nederland, maar mensen uit 30+ landen wereldwijd.

Periode (2017-2019) is voor EE2 zeer succesvol qua deelnemersaantallen en professionaliseringsslag. De afgelopen periode is qua deelnemers zeer succesvol gebleken. Geprognosticeerde cijfers zijn zeer ruim behaald, met name door het succes van de driedaagse internationale muziekconferentie/festival New Skool Rules (NSR). EE2 heeft zich door wisseling van boekhouder en accountant verder moeten professionaliseren. EE2 is nu helemaal toekomstbestendig. Periode 2021-2024 betekent voor EE2 uitbreiding organisatie en concepten

EE2 zal bestaande projecten blijven verdiepen en verbreden, waarbij artistiek gezien, eigen materiaal creëren en uitbrengen en daarbij een eigen signatuur ontwikkelen en ermee optreden het belangrijkst is. EE2 heeft goede resultaten weten neer te zetten, met een zeer beperkte subsidie, te weinig personeel en beperkte communicatiemiddelen. De werklast bij EE2 is hierdoor onverantwoord opgelopen. Om de ambities te kunnen verwezenlijken en alle codes goed te kunnen uitvoeren, is er een stevige verhoging v.d. subsidie nodig.

Beoordeling van de aanvraag

Epitome Entertainment (EE2) kent een unieke werkwijze. De instelling is sterk gericht op het signaleren van talent en op het stimuleren van de doorstroom en uitstroom ervan. EE2 maakt daarbij gebruik van een stevig netwerk van sterke makers die steeds meer hun weg vinden in de geïnstitutionaliseerde kunstenwereld en die ook een steeds grotere rol spelen in de straatcultuur.

Artistieke kwaliteit
De aanvrager formuleert een duidelijke visie, zo oordeelt de Raad. Ook is sprake van een heldere doelgroep die bij die visie past. Overigens had de aanvrager specifieker kunnen zijn over de output van het talentontwikkelingstraject. Doordat de aanvraag slechts summier ingaat op de resultaten van de talentontwikkelingsactiviteiten, biedt die niet altijd inzicht in waarop de instelling over vier jaar zou kunnen worden afgerekend.

Positie in de stad
Epitome Entertainment opereert ‘glokaal’; haar uitstraling is lokaal, landelijk en internationaal. Door de actieve rol van de initiatiefnemers in het beleidsmatige gesprek over urban arts, levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de profilering van Rotterdam als stad van urban music, aan de versterking van de kwaliteit van de culturele sector in het algemeen en van urban music in het bijzonder. Doordat EE2 sterk nationaal en internationaal georiënteerd is, blijft de lokale zichtbaarheid helaas achter. Dit is gelet op de huidige omvang van de organisatie en het budget begrijpelijk. De RRKC verwacht dat de organisatie daar met een hogere bijdrage vanuit het Cultuurplan een inhaalslag gaat maken de komende vier jaar. EE2 zou daartoe meer kunnen samenwerken met andere urban instellingen in de stad, denkt de Raad. Voor het evenement New Skool Rules (NSR) zou EE2 bovendien kunnen samenwerken worden met Rotterdam Festivals. Op deze manier kan EE2 zich blijven onderscheiden van andere aanbieders in de stad op het gebied van urban music.

Cultureel aanbod
Epitome Entertainment sluit aan bij wat de doelgroep vraagt en opereert bottom-up. De visie en strategie passen goed bij elkaar en sluiten goed aan bij de doelgroep, die bovendien nauw wordt betrokken bij de ontwikkeling ervan. De nadruk ligt op het jaarlijkse evenement New Skool Rules. Deze internationale muziekconferentie is gericht op kennisoverdracht, feedbacksessies en netwerken. De toegevoegde waarde van de panels, workshops, masterclasses en showcases voor de stad Rotterdam is niet in alle gevallen even helder. Ook hier kan EE2 volgens de RRKC werken aan de lokale impact.

De aanvrager wil de komende periode tot drie activiteiten per jaar extra organiseren. De Raad vindt dat EE2 in de plannen weinig concreet wordt als het gaat om de precieze aard van deze nieuwe activiteiten.
De RRKC plaatst vraagtekens bij het nut van de buitenlandse reizen voor het Rotterdamse culturele leven. Uit de aanvraag wordt niet duidelijk welke inhoudelijke drijfveer hieraan ten grondslag ligt.

Rotterdam Festivals
Volgens Rotterdam Festivals is New Skool Rules, een muziekconferentie op het gebied van hiphop en urban muziek, met een aanvullend, grotendeels gratis toegankelijk, showcaseprogramma. De conferentie wordt ondersteund door landelijke fondsen. Rotterdam Festivals merkt op dat NSR doelgroepen bereikt voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is.

De aanvrager wil heel sterk groeien, ook om deel te gaan uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS). Het is de vraag hoe realistisch die groeiambitie is. Des te beter, zo oordeelt de Raad, dat er ook een plan B is dat uitgaat van een kleinere organisatie. Op dit moment laat de organisatie van EE2 te wensen over; er is meer menskracht nodig. De organisatie wil kennis en ervaring overbrengen aan een nieuwe generatie, maar komt daar nu onvoldoende aan toe. EE2 blijft alleen overeind als er een hogere bijdrage komt dan in de afgelopen beleidsperiode.

Fair Practice Code
EE2 onderschrijft de Fair Practice Code maar geeft aan dat die er, met de huidige opdracht van het rijk en de gemeente Rotterdam, bij inschiet. Alleen de twee oprichters hebben een vaste aanstelling, al maken ook zij aanzienlijk meer uren dan kunnen worden vergoed. Om de code te volgen en de weerbaarheid van de organisatie te vergroten is EE2 van plan een aantal veranderingen door te voeren op het gebied van personeelsuitbreiding, scholingsmogelijkheden, verzekeringen en pensioenvoorzieningen. Hiervoor is een verhoging van de subsidie-inkomsten nodig; de aanvraag specificeert niet welke bedragen de afzonderlijke maatregelen vergen. Ook wil EE2 de artiesten die op NSR optreden, reëler gaan vergoeden. Dit alleen al kost € 40.000.

Financieringsmix
EE2 streeft naar een gezonde financieringsmix, al is het lastig om incidentele fondsen en subsidies te werven, omdat daarvoor geen fte beschikbaar is. Het is de bedoeling hiervoor iemand aan te trekken.

De aanvrager is superdivers en inclusief. Toch benoemt EE2 nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn, zoals de verhouding man-vrouw van het personeel en rolstoelvriendelijkheid van de locatie. EE2 zou op het terrein van inclusiviteit een voorbeeld voor de sector kunnen zijn. De beperkte tijd en middelen maken het begrijpelijk dat de organisatie nog onvoldoende toekomt aan het delen van de kennis op dit terrein met andere partijen in de stad.

Publiek
EE2 slaagt er goed in de eigen doelgroep te bereiken, maar boort nauwelijks nieuwe publieksgroepen aan. Omdat de organisatie al twintig jaar bestaat, vindt de Raad dat het fundament nu wel stevig genoeg is en EE2 de focus zo langzamerhand zou moeten verleggen naar publieksbereik.

De zichtbaarheid in de stad kan sterker, al zet EE2 Rotterdam wel internationaal op de kaart. Hierop wil de aanvrager bewust inzetten met concrete marketingactiviteiten vooral op sociale media en de website. Het initiatief om showcases te organiseren in horecagelegenheden, om alsnog publiek te bereiken dat niet naar New Skool Rules komt, is een goed voorbeeld van pogingen van EE2 zijn publiek te vernieuwen en zichtbaarheid te vergroten.

Personeel
Het personeel van EE2 is zeer divers, de organisatie heeft daar ook expliciet aandacht voor.

EE2 wil beter inspelen op de mogelijkheden die sociale media bieden. De organisatie heeft oog voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt; iedereen met een YouTube-kanaal bijvoorbeeld ziet zichzelf al snel als maker, maar hoe zorg je dat artisticiteit leidend blijft? De Raad vindt dit een spannende ontwikkeling. Ook de nieuw in te zetten marketingstrategie van EE2 is innovatief te noemen.

EE2 werkt veel samen met partners binnen de kunst- en cultuursector, waarbij de focus ligt op het kunstvakonderwijs. De aanvrager legt minder verbindingen met andere maatschappelijke domeinen. De Raad oordeelt dat EE2 daar zo langzamerhand wel aan toe is, vooral ook omdat de organisatie inclusiviteit breed opvat en culturele diversiteit al zo sterk verankerd heeft.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Epitome Entertainment een subsidie te verlenen van €150.000.