Digital Playground

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 258.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 275.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 258.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert het unieke aanbod van Digital Playground (DP), dat jongeren digitaal geletterd en mediawijs maakt. De organisatie kiest daarbij voor een praktische insteek. Wel had de RRKC graag meer aandacht voor didactiek gezien; nu krijgt vooral het technologische aspect aandacht. De Raad schaart het aanbod onder cultuureducatie, omdat jongeren bij DP zelf media maken, waarin ook de inhoudelijke kant belangrijk is. Toch zou de verbinding met een culturele context volgens de Raad sterker mogen, zoals bij filmeducatie; over dit onderdeel is de Raad enthousiast.

Dat Digital Playground zich uit praktische overwegingen niet richt op het mbo vindt de Raad een gemiste kans. De Raad hoopt op vernieuwing door meer aandacht voor ‘zachte’ vaardigheden (samenwerken, communiceren), maar mist vooralsnog een concrete koppeling tussen visie en lesprogramma.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad heeft beperkt inzicht in de financiering in relatie tot het hoger aangevraagde subsidiebedrag. De besteding van de middelen uit het Cultuurplan beperken zich tot het binnenschools aanbod voor het voortgezet onderwijs, net als de afgelopen vier jaar. Daarom adviseert de Raad het subsidiebedrag op dat niveau te handhaven.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Digital Playground levert een bijdrage aan de ontwikkeling van creativiteit, digitale vaardigheden en mediawijsheid van zoveel mogelijk kinderen en jongeren door ze zelf media te laten maken over culturele thema’s.

We werken aan onze missie door het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod voor cultuuronderwijs. We realiseren een breed en structureel aanbod aan kwalitatief hoogstaande media-gerelateerde workshops, projecten en lesprogramma’s voor alle niveaus zowel in ons eigen medialab als op school.

Voor het cultuurplan kiezen we voor de inzet op het ontwikkelen van soft skills, zoals samenwerken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. We noemen dit 21st Century Creativity. Wij leveren binnenschools cultuuronderwijs voor het voortgezet onderwijs. We bereiken hiermee jaarlijks ongeveer de helft van de scholen in Rotterdam. In de komende periode geven we speciale aandacht aan beeldcultuur om daarmee in te spelen op de groeiende aandacht voor o.a. filmeducatie. We werken hiervoor o.a. samen met IFFR en LantarenVenster.

Marketing en communicatie krijgen meer aandacht. Hiervoor is extra budget uitgetrokken. Daarnaast investeren we in innovatie, vooral door vier keer per jaar in de vakanties workshops te geven aan kinderen vanaf 8 jaar. Hiervoor ontwikkelen we steeds nieuwe workshops of gaan we samenwerkingen aan. Succesvolle workshops kunnen dan doorstromen naar het schoolaanbod. Zo vernieuwen we inhoudelijk, technologisch, in doelgroep en waar mogelijk in aanpak.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich herkennen in ons aanbod. We differentiëren het aanbod vooral op niveau. Ieder schooltype heeft zijn eigen uitdagingen en we zijn daarom altijd bewust bezig met het zoeken naar aansluiting bij de doelgroep. Ons publiek is zo divers als de leerlingen in het Rotterdamse onderwijs.

Samenwerken zit in ons DNA. Digital Playground is ooit gestart als een samenwerking tussen Hal 4, SKVR en Kuub3 en samenwerking met andere kunstinstellingen is voor ons vanzelfsprekend. Met het onderwijs en welzijnsinstellingen hebben we ook goede banden. Bijvoorbeeld in het project Rotterdam Code Tour, waarmee we in 8 wijken in de stad programmeercursussen geven aan kinderen. Dergelijke projecten zijn voor ons van groot belang. Zij voeden de innovatie, maar leveren ook allerlei nieuwe kansen op en door de externe financiering hiervan leveren dit soort projecten een belangrijk bijdrage aan onze overhead.

We stellen ons ten doel jaarlijks 4.750 VO leerlingen te bereiken in Rotterdam. Bij dit bereik horen in de opzet waarin wij onze activiteiten uitvoeren 1.725 docentcontacturen. Ons bereik onder MBO en PO wordt wel geregistreerd en door de accountant vastgesteld, maar is geen afrekenbare prestatie.

Ons diversiteitsbeleid is er op gericht een veilige plek te zijn voor onze bezoekers en onze medewerkers. Alleen zo kunnen we op een succesvolle manier werken aan de soft skills van onze leerlingen. In de komende jaren onderzoeken we hoe we dit beleid dat we al wel in ons hebben ook beter uit kunnen dragen naar onze bezoekers.

We onderschrijven de fair practice code en zijn bezig daar waar we niet aan de code voldoen dit te corrigeren. Dit zal geen directe invloed hebben op onze prestaties.

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC waardeert het unieke aanbod van Digital Playground (DP). De instelling maakt zich sterk om jongeren digitaal geletterd en mediawijs te maken. Scholen beschikken wel over materialen, de hardware en software, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er ook optimaal mee weten om te gaan. DP voorziet met haar educatieve medialab voor jongeren dus in een behoefte. De RRKC waardeert het dat naast de focus op de ontwikkeling van digitale vaardigheden en mediawijsheid ook aandacht wordt besteed aan creativiteit en expressie. Dit aanbod schaart de Raad onder cultuureducatie, omdat jongeren zelf media maken. Toch zou de verbinding met een culturele context volgens de Raad sterker mogen.

Artistieke kwaliteit
De Raad ziet een kwalitatief goed plan voor de komende periode, maar DP zou best wat ambitieuzer kunnen zijn. De aanvraag legt veel nadruk op de afrekenbare prestatieafspraken binnen het Cultuurplan en verschaft weinig inzicht in het effect van de activiteiten die de organisatie ontplooit en de samenhang daartussen.

Positie in het culturele veld
Vanwege haar uniciteit heeft Digital Playground een bijzondere positie in het Rotterdamse culturele veld. De focus op filmeducatie versterkt deze positie nog. In Rotterdam zijn niet veel anderen actief op het gebied van filmeducatie, zeker niet in combinatie met films maken.

De Raad vraagt zich af hoe DP op termijn relevant denkt te blijven met haar aanbod. Op scholen staan mediaontwikkelingen immers niet stil. Hoewel het niet expliciet de taak van DP is om deskundigheid van docenten te bevorderen, vindt de Raad wel dat de ruime en unieke expertise van de organisatie op die manier beter benut kan worden.

Cultureel aanbod
Digital Playground wil kinderen leren kritisch beschouwen, maar kiest in de ogen van de Raad meer voor de insteek ‘hoe maak je een film’, voor de praktijk van het filmmaken dus. De organisatie ontwikkelt een binnenschools aanbod voor het voortgezet onderwijs. Hoe de aandacht voor ‘softe’ vaardigheden (samenwerken en communiceren) zou moeten landen in de lesprogramma’s, maakt de aanvraag niet duidelijk. In de workshops is vooral aandacht voor de technologische kant van media. De didactiek krijgt te weinig aandacht in het plan. Over de ambitie om doorgaande leerlijnen te ontwikkelen is de Raad positief.

De RRKC ziet een kleine en kwetsbare organisatie, waarin de directeur-bestuurder een grote rol vervult.

Fair Pay
Momenteel werkt Digital Playground met een vaste groep ervaren mensen. De organisatie is van mening dat deze mensen eerlijk worden betaald. De RRKC vindt het uurtarief dat de organisatie hanteert echter aan de lage kant.

Financieringsmix
De meerjarenbegroting geeft beperkt inzicht in de financieringsmix van de organisatie. Die geeft vooral inzage in de kosten en opbrengsten voor de binnen het Cultuurplan afrekenbare prestatieafspraken. Daarnaast noemt het meerjarenbeleidsplan inkomsten die de Raad niet terug ziet in de begroting. De Raad vraagt zich af of de organisatie mogelijk meer middelen genereert met haar producten, zoals de populaire, betaalde vakantieactiviteiten, om de exploitatie te versterken. Het is de Raad ten slotte onduidelijk welke fondsen de organisatie wil benaderen en waarom juist die.

Digital Playground besteedt in het meerjarenbeleidsplan aandacht aan inclusiviteit en diversiteit, en lijkt zich dus bewust te zijn van deze criteria. Het argument dat uit de diversiteit van de Rotterdamse scholen voortvloeit dat DP een divers publiek bereikt, vindt de Raad wat gemakkelijk. Uit het plan blijkt bovendien niet op welke scholen DP actief is, waardoor deze onderbouwing wankelt.

Publiek
De RRKC constateert dat Digital Playground keuzes maakt: de organisatie richt zich in het kader van het Cultuurplan vooral op het voortgezet onderwijs. Daarbij heeft de organisatie de ambitie om alle zestig schoollocaties te leren kennen en zoveel mogelijk scholen te ontvangen om kinderen workshops te laten volgen. Onduidelijk is hoe het bereik er op dit moment precies uitziet. De RRKC vraagt zich af of Digital Playground zich met de keuze ook niet te veel beperkt. Dat de organisatie zich bijvoorbeeld vanwege praktische beperkingen niet op het mbo richt, vindt de Raad een gemiste kans.

Naast het binnenschoolse aanbod werkt Digital Playground aan het ontwikkelen van langer lopende lesprogramma’s. Dit wordt bekostigd met aanvullende subsidies. De Raad is positief over de ontwikkeling van leerlijnen waarin media centraal staan.

Personeel
Digital Playground is een kleine organisatie zonder diversiteit als het gaat om de medewerkers. Dat is wel enigszins het geval bij de raad van toezicht, terwijl de groep zelfstandigen met wie DP werkt wel divers is samengesteld. Digital Playground is zich hiervan bewust en stelt zich ten doel diversiteit mee te laten wegen als de organisatie nieuw personeel aantrekt.

De RRKC vindt de lesmethoden die Digital Playground hanteert niet erg vernieuwend. Dat DP in samenwerking met scholen doorlopende leerlijnen wil ontwikkelen, vindt de Raad positief. Vernieuwing moet ook blijken uit hoe DP het zelfbedachte concept 21st Century Creativity vormgeeft, maar vooralsnog ontbreekt een concrete koppeling tussen lesprogramma en visie.

Vernieuwing van het programma-aanbod lijkt juist te zitten in de activiteiten die Digital Playground ontplooit buiten de afspraken binnen het Cultuurplan. Zo gaat de organisatie met Rotterdam Code Tour de wijk in. De Raad vraagt zich af wat dit oplevert voor het reguliere programma-aanbod van binnenschoolse activiteiten.

De Raad ziet dat Digital Playground de Rotterdamse culturele infrastructuur goed gebruikt. De organisatie werkt samen binnen een netwerk. Buiten het culturele domein vindt weinig samenwerking plaats. Voor een instelling met een uniek aanbod ziet de Raad meer mogelijkheden voor samenwerking.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad ziet meerwaarde in Digital Playground, maar vraagt zich ook af hoe de organisatie relevant denkt te blijven. Daarover had de Raad in de plannen graag meer gelezen. Er ligt een werkbaar plan voor de komende vier jaar. De keuzes die DP daarin maakt, lijken echter meer ingegeven door vasthouden aan de gebruikelijke activiteiten. De Raad zou graag meer ambitie en vernieuwing zien, zowel in didactische aanpak, programma-aanbod en publieksbereik. Waaraan DP het hoger aangevraagde subsidiebedrag wil besteden, maakt de aanvraag niet duidelijk. Van de Cultuurplansubsidie wil DP het binnenschools aanbod voor het voortgezet onderwijs blijven financieren. Daarom adviseert de Raad het subsidiebedrag van € 258.000 te handhaven.