DIG IT UP

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 100.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 175.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

DIG IT UP vult met zijn erfgoedlab en galerie een lacune op in het Rotterdamse erfgoedveld. Met een flexibele rol voor verschillende locaties in de stad en mogelijk een standplaats bij een gerenommeerde erfgoedinstelling als ‘shop in shop’ zou de potentie als platformorganisatie naar het oordeel van de Raad beter tot haar recht kunnen komen. Om die functie te kunnen waarmaken, adviseert de Raad een Cultuurplansubsidie beschikbaar te stellen om programma’s te kunnen ontwikkelen en de organisatie van DIG IT UP te versterken.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert een subsidiebedrag van € 100.000 voor de stimulerende functie van DIG IT UP in het Rotterdamse erfgoedveld.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Galerie en erfgoedlab DIG IT UP heeft zich ontwikkeld tot een schatgraver van Rotterdamse stadscultuur. Onbekend beeld- en geluidsmateriaal wordt ‘opgediept’ en voor altijd ontsloten als uniek erfgoed van de stad. Door middel van exposities, documentaires, publicaties, bijeenkomsten, rondleidingen en online platforms toont DIG IT UP een nieuwe stadsgeschiedenis in beeld en geluid.

Stichting DIG IT UP werd in 2011 opgericht door initiator Evan van der Most. Hij was dertig jaar directeur geweest van Theater Hal 4 in De Esch. Toen de stichting Hal 4 ophield te bestaan, wilde hij voordat het materiaal zou worden overgedragen aan Stadsarchief Rotterdam, de collectie met foto’s, flyers, posters, filmpjes en beleidsstukken digitaliseren en online beschikbaar stellen. Toen vervolgens Onafhankelijk Toneel met eenzelfde opdracht kwam, werd de stichting DIG IT UP opgericht.

In 2016 vond de stichting DIG IT UP in het Bundesarchiv in Berlijn nooit eerder gepubliceerde, van door de Duitsers zelfgemaakte filmopnames, van gebombardeerd Rotterdam. Deze vondst haalde het NOS Journaal, RTL, SBS en bladen als NRC, AD, Volkskrant en Trouw en werd het filmpje op diverse media honderdduizenden malen bekeken. Dit was voor velen aanleiding om spontaan beeldmateriaal over Rotterdam ons op te sturen.

Rotterdam Festivals gaf ons in 2015 in het kader van het evenement ‘Rotterdam viert de stad’ opdracht Rotterdammers op te roepen met materiaal te komen over de Wederopbouw. Onder de naam Rotterdamse Zolder Vondsten organiseerden we bijeenkomsten, waarbij Rotterdammers in groten getale aankwamen met foto’s, negatieven, dia’s, filmpjes, video’s, objecten en herinneringen die men bij de foto’s of filmpjes had.

Het ophalen van beeldmateriaal bij de mensen thuis werd een manier van werken die we als methodiek binnen onze organisatie verder zouden gaan uitbouwen. ‘Crowdsourcing’ is voor ‘heritage communities’ een internationaal opkomende werkwijze, die ook binnen het formele archiefwezen steeds meer aan populariteit wint.

Een tentoonstelling over honderd jaar gay-geschiedenis van Rotterdam leverde 1500 vondsten op. Bij het project Trapauto kwamen ruim 200 Rotterdammers hun foto als kind in het legendarische trapautootje voor de ingang van Diergaarde Blijdorp inleveren. Het project Pandora’s Music Box, met portretten van bezoekers van een new wave festival in de Doelen in 1985 leverde ruim zesduizend foto’s op.

Voor het traject van een overeenkomst met de aanbieder voor auteursrechtelijk gebruik, bepalen van resoluties en extensies, opslaan en back-up beheer hebben we inmiddels met onze vrijwilligers protocollen vastgesteld en apparatuur en software aangeschaft.

In samenwerking met Stadsarchief Rotterdam zijn we een digitaal collectiebeheer- systeem aan het invoeren om onze beeldbank online toegankelijk en doorzoekbaar te maken en om herinneringen aan het beeldmateriaal toe te kunnen voegen. Met als inzet dat de methodiek ook beschikbaar gesteld wordt aan historische verenigingen, die net als wij over een beperkt budget beschikken en werken met vrijwilligers.

Sinds drie jaar beschikt de stichting over een dubbelwinkelpand op de drukbezochte Schiedamsedijk en groeit de naamsbekendheid. Er zijn inmiddels tal van projecten in ontwikkeling.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad vindt DIG IT UP een interessante nieuwe organisatie die volop in ontwikkeling is en het opdiepen van biografisch en documentair erfgoed uit de stad aanjaagt. Omdat dergelijk erfgoed aan belang wint, komt DIG IT UP als geroepen. De instelling initieert projecten en programma’s over diverse erfgoedthema’s en gemeenschappen, maar een duidelijke visie ontbreekt vooralsnog om de keuzes te schragen. De organisatie werkt nog aan duidelijke programmatische lijnen voor thema’s en/of gemeenschappen. De Raad heeft de indruk dat DIG IT UP nu vooral een platform wil zijn voor alles.

In de traditionele zin is DIG IT UP geen erfgoedinstelling, omdat de organisatie geen fysieke collectie verzamelt en geen strategie heeft op dit gebied. Langs digitale weg verzamelt en beheert DIG IT UP het materiaal in een open database. Daarmee is DIG IT UP meer platform en dienstverlener, functies die relevant zijn voor de stad en zijn bewoners. Daarin onderscheidt DIG IT UP zich in positieve zin. De organisatie opereert laagdrempelig en ondernemend en vervult een functie die de grote museale en erfgoedinstellingen eigenlijk laten liggen.

Het culturele aanbod is klein. DIG IT UP maakt kleine tentoonstellingen voor een klein publiek.

DIG IT UP heeft nog geen uitgekristalliseerde bedrijfsinrichting omdat het om een informele netwerkorganisatie gaat van zzp’ers en vrijwilligers. De aanvrager geeft aan in de komende periode de organisatie te willen professionaliseren, onder meer door personeel in dienst te nemen. DIG IT UP geeft aan de locatie aan de Schiedamse Dijk te blijven huren. De gevraagde subsidie zal ook hiervoor worden aangewend.

De Raad begrijpt de wens van de organisatie om meer solide te worden met een vaste bezetting. Over de meerwaarde van de relatief dure huidige locatie heeft de Raad zijn twijfels. Past een platformorganisatie met kleinschalig aanbod niet veel eerder op verschillende locaties in de stad, dichtbij relevante gemeenschappen? Daarmee voorkomt DIG IT UP hoge huurkosten en kan het gebruikmaken van de achterban en netwerken van diverse presentatielocaties.

Fair pay
DIG IT UP geeft aan zo veel mogelijk fair pay toe te passen; op dit punt kan de organisatie een slag maken als zij een Cultuurplansubsidie ontvangt. Uit de aanvraag is niet op te maken hoeveel geld nodig is om medewerkers een eerlijk loon te betalen.

Financieringsmix
De Raad vindt dat de financieringsmix uit balans is. Het aangevraagde subsidiebedrag is relatief groot, namelijk 70% van de baten. De eigen inkomsten groeien niet mee met de professionalisering. Daarmee laat DIG IT UP kansen liggen. Er zijn nauwelijks publieksinkomsten uit tentoonstellingen. De aanvrager zou een verdienmodel kunnen ontwikkelen om de dienstverlening meer te gelde te maken, met subsidies of uit de markt. Zo zijn er goede verbindingen met historische verenigingen waaraan DIG IT UP diensten kan verhuren.

DIG IT UP bereikt een klein maar divers en geëngageerd publiek met de presentatie van onderwerpen of thema’s die specifieke groepen inwoners aanspreken. Dat bestaat uit bezoekers van de galerie en van de online tentoonstellingen. Door maatschappelijke thema’s aan te snijden en daarmee specifieke groepen te bereiken heeft DIG IT Up impact. In de toekomst zou DIG IT UP als voorportaal voor grotere erfgoedinstellingen kunnen functioneren, wat meerwaarde zou hebben voor de stad.

In de personele samenstelling weerspiegelt de instelling de Rotterdamse samenleving. Ondanks zijn bewondering voor het publieksbereik, leest de Raad maar weinig over de exacte samenstelling van het huidige en beoogde publiek. Ook blijken uit de aanvraag geen ambities voor publieksvernieuwing. De online-ontsluiting van de collectie loopt nog achter; juist daar kan DIG IT UP een rol van betekenis gaan spelen en nog meer Rotterdammers betrekken.
Op de Code Diversiteit en Inclusie scoort DIG IT UP hoog. Het platform bereikt op een laagdrempelige manier verschillende publieksgroepen waaronder jongeren en mensen uit de lhbtiq+ gemeenschap. Ook het culturele aanbod is divers. Het bestuur en de gekozen partners vertegenwoordigen eveneens het diverse Rotterdam.

De functie van DIG IT UP als zodanig is al innovatief omdat de organisatie tegemoetkomt aan een leemte in cultureel Rotterdam. Qua positie en werkwijze toont de organisatie zich ook innovatief.

DIG IT UP is een platformorganisatie die voor haar succes afhankelijk is van anderen, omdat de diensten die zij levert een intermediaire rol vervullen. Daarin werkt de instelling tot nu toe vooral samen met kleinere instellingen en veel (groepen) inwoners in de stad.

Uit het plan maakt de Raad op dat DIG IT UP samenwerkt met het Stadsarchief, maar nog relatief weinig met musea. De Raad geeft de suggestie om met een shop in shop-formule samen te werken met bijvoorbeeld het Wereldmuseum. Het museum leert zo over nieuwe methodes om langs digitale weg (digitaal) erfgoed te verzamelen en connecties te maken met gemeenschappen. Andersom leert DIG IT UP meer over collectiebeheer en -behoud. De organisatie zou ook gebaat zijn met de ruimte en faciliteiten die een museum kan bieden. Zo komen nieuwe verhalen en nieuwe geschiedenissen beter tot hun recht. Het bevreemdt de Raad dat de musea DIG IT UP niet tot weinig noemen in hun aanvragen.

geadviseerd subsidiebedrag

DIG IT UP vult een lacune op in het erfgoedveld. Met een flexibele rol voor verschillende locaties in de stad en mogelijk een standplaats bij een gerenommeerde erfgoedinstelling als shop in shop zou de potentie als platformorganisatie beter uit de verf komen. Om die functie te kunnen waarmaken, adviseert de Raad een subsidie beschikbaar te stellen van € 100.000. Het bedrag is specifiek bedoeld voor programmaontwikkeling en versterking van de organisatie.