Designplatform Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 90.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 100.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 90.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Designplatform Rotterdam biedt ontwerpers en makers een podium om opvattingen uit te wisselen over wat design, maakindustrie en creativiteit kan betekenen in en voor Rotterdam. De Raad ziet de kwaliteit van Designplatform Rotterdam vooral tot uitdrukking komen in eigen formats zoals de Gouden Hangmatsessies, Schrijvende Ontwerpers Pakken het Podium en het festival DesignChewing dat in 2019 voor het eerst plaatsvond. Het voortgaande gesprek tussen ontwerpers en makers is intensief en van hoog niveau. De Raad vindt dat de organisatie zich op deze programmaonderdelen zou moeten focussen en deze te organiseren rond het festival.

Geadviseerd subsidiebedrag

In lijn met het advies voor het Designplatform Rotterdam zich te concentreren op de kernactiviteiten, adviseert de RRKC het platform een subsidiebedrag van € 90.500 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Dit programma is opgesteld door twee oprichters van de stichting Designplatform Rotterdam: Jeroen Deckers en Lucas Verweij. Aan de hand van verschillende ontmoetingsformats organiseren en modereren wij een voortgaand gesprek over betekenissen van design, maakindustrie en creativiteit in Rotterdam.

We lijken te ontwaken uit een ietwat zelfgenoegzame droom. Onze missie is dat wij ontwerpers en makers een stevig en inhoudelijk gesprek met elkaar willen zien voeren over gedragspatronen, consumentisme en gemakzuchtige productie-routines. Wij zijn ermee vertrouwd om mensen met uiteenlopend achtergronden aan tafel te krijgen: ontwerpers en kunstenaars die hoger onderwijs hebben gevolgd ontmoeten makers die hun ambachtelijke kwaliteiten al dan niet geleerd hebben aan de vakopleiding. Het onderlinge voortgaande gesprek over urgente veranderingen zien wij als een zinvolle invulling van de begrippen inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie.

Rotterdam staat cultureel op de kaart mede dankzij design en architectuur. De stad heeft een rijke, veerkrachtige geschiedenis op het gebied van toegepaste creativiteit. Sinds de jaren tachtig zijn er steeds weer nieuwe groepen en initiatieven die werkelijk meetellen. Creatieven zijn momenteel beter verweven met de Rotterdamse economie dan vijftien jaar geleden. Uit onvrede met de positie van de creatieve industrie in Rotterdam werd ons platform ooit opgericht. Logisch, want in steeds meer vormen van ondernemerschap speelt design een rol van betekenis. Creativiteit is manifest in het Rotterdams ondernemerschap.

Wij zien een toenemend maatschappelijk activisme in Rotterdam. Mensen maken zich sterk om uitputting van onze planeet te keren, genderissues bespreekbaar te maken, voedselbewustzijn te versterken, circulariteit aan te leren. Rotterdam staat bewust in het antropoceen: het tijdperk waarin de invloed van de mens op de aarde groter is dan ooit tevoren. Rotterdam heeft ambitieuze Co2 en klimaatdoelstellingen. Voor de creatieve industrie zijn dit relevante ontwikkelingen. Rotterdam is daarom een aantrekkelijke vestigingsplaats voor creatieven.

Wij zien een onstuimige vak-ontwikkeling die kritische reflectie urgent maakt. In een samenleving die zo snel veranderd, verandert het professionele creatieve werkveld dramatisch mee. Het is daarom urgent om (van buitenaf) bevraagd en uitgedaagd te worden. Als je scherp gehouden wordt, kun je het creatief, ondernemende spel op alle niveaus meespelen. Het is daarom van belang om ontwerpers en makers actief te betrekken in het voortgaande gesprek over hun vakgebied, want langs die weg kunnen zij elkaar geïnformeerd en up to date houden.

Ons plan voorziet in 29 manifestaties per jaar waar ruim 1.500 bezoeken aan zullen worden afgelegd. Er komen 6 zaalpresentaties en 11 zaaldialogen. Wij houden 8 rondetafelgesprekken, waarvan 4 bedoeld zijn voor ontwerpers om zich te spiegelen aan vakgenoten en 4 bestemd zijn voor het uitvouwen van nieuwe vormen van maakindustrie in de stad. Wij cureren 4 stadswandelingen met als doel, de ontmoeting met het anders zijn van de ander. Ruim 1/3 deel van ons aanbod is mee te maken tijdens ons designweekend ‘DesignChewing’, telkens in de maand november.

De financiële omvang van ons plan bedraagt per jaar iets minder dan 131.000 euro waarvan iets meer dan 30.000 euro wordt opgebracht door accommodaties en particulieren. De aangevraagde subsidie bedraagt dan ook 100.000 euro.

Beoordeling van de aanvraag

Designplatform Rotterdam presenteert een zeer enthousiasmerend verhaal: oorspronkelijk, oprecht, ambitieus, vakkundig en maatschappelijk relevant. Het platform doet zijn naam eer aan door ontwerpers en makers een podium te bieden voor een voortgaande uitwisseling over de betekenissen van design, maakindustrie en creativiteit in en voor Rotterdam. De artistieke kwaliteit van het programma zit specifiek in de dialoog tussen hedendaagse ontwerpers en makers die Designplatform Rotterdam in vele, diverse en innovatieve vormen weet te faciliteren. In die zin vervult de organisatie eerder een ondersteunende en stimulerende rol dan die van initiator, curator of producent. Dat maakt het platform waardevol voor de partijen waarmee het samenwerkt: ontwerpers, makers en organisaties. Deze krijgen de ruimte en het vertrouwen om een programma samen te stellen en te presenteren. Voor buitenstaanders is het, ook door de grote hoeveelheid en variatie, echter lastig om de vinger te leggen op de waarde die het platform zelf toevoegt.

De Raad ziet de kwaliteit van Designplatform Rotterdam vooral tot uitdrukking komen in de eigen formats als de Gouden Hangmatsessies, Schrijvende Ontwerpers Pakken het Podium en het festival DesignChewing dat in 2019 voor het eerst plaatsvond. Hier wordt het voortgaande gesprek gevoerd. Die gesprekken zijn intensief en van hoog niveau. De Raad adviseert de organisatie zich op de programmaonderdelen Gouden Hangmatsessies en Schrijvende Ontwerpers Pakken het Podium te focussen en deze rond het festival te organiseren. Ook vindt de RRKC dat het platform de activiteiten waar het goed in is verder moet laten opbloeien en zichtbaarder moet maken. Van daaruit kunnen paden uitgezet worden voor nieuwe initiatieven. Samenwerkingen met partners kunnen de eigen kernactiviteiten en zichtbaarheid versterken. Het programma zo te concentreren, biedt ook mogelijkheden voor talentontwikkeling en educatieactiviteiten, waar nu nog weinig aandacht voor is, en voor de neerslag van het debat en de designkritiek die het Designplatform stimuleert.

Designplatform Rotterdam is een kleine organisatie die zich baseert op samenwerkingsverbanden met partners die bijdragen in uren, zaalhuur en techniek. De bedrijfsvoering is zeer kwetsbaar, omdat het platform weinig eigen inkomsten uit het veld en van eventuele sponsors genereert.

De organisatie geeft aan te streven naar meer publiek. Om dat doel te bereiken zal zij meer aandacht moeten besteden aan marketing en communicatie. Designplatform heeft in 2018 uit reserves het festival DesignChewing en een website kunnen realiseren. Op deze site verwacht de bezoeker ook reflectie op en archivering van georganiseerde activiteiten. Het festival DesignChewing heeft bekendheid voor het platform opgeleverd. De Raad ziet deze strategie als kansrijk; de focus op een centraal festival zorgt voor een heldere bedrijfsvoering en genereert meer publieke aandacht. Als dit fundament stevig genoeg is, kan de organisatie van daaruit eventueel verder worden opgebouwd.

Fair Pay
Designplatform Rotterdam betaalt moderatoren en anderen die in opdracht aan programmaonderdelen werken een marktconform uurtarief. De sprekers worden echter niet betaald, en de medewerkers van de organisatie maken zelf veel onbetaalde overuren. Designplatform Rotterdam erkent het belang van fair pay en verzoekt daarom de subsidie te verhogen met € 9.500 om de coproducenten te kunnen betalen.

Designplatform Rotterdam hecht groot belang aan inclusiviteit voor zowel design als de samenleving en wil met nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap en ambacht inclusiviteit onder de aandacht brengen. Incidenteel wordt deze ambitie zichtbaar in programma’s zoals in Design is te wit en Design Walks. Onduidelijk is echter wat de integrale visie van de organisatie op inclusiviteit is en welke concrete acties zij hieraan verbindt.

Publiek
Het publiek lijkt voor een groot deel vakmatig geïnteresseerd. Welk publiek precies het platform bereikt en op welke manier het een inclusiever publiek zal aanspreken wordt onvoldoende inzichtelijk. Hoe werkt deze ambitie bijvoorbeeld door in de communicatiestrategie?

Personeel
Designplatform Rotterdam put voor de programmering en moderatie uit een diverse groep ontwerpers en makers in Rotterdam. Maar van diversiteit wat betreft personeel, bestuur en de partners is nog geen sprake; deze ambitie heeft het platform nog niet geconcretiseerd.

Het programma snijdt telkens actuele thema’s op gebied van design en maatschappij aan en past hier de (flexibele) formats op aan, waarmee de organisatie ook wil inspelen op de wensen van een jong publiek. Ambitie en focus zijn gericht op vernieuwende praktijken van zowel ontwerpers als makers.

De opzet van Designplatform Rotterdam is gebaseerd op samenwerking met partners in de stad, om het belang van de lokale creatieve industrie zichtbaar te maken en om maatschappelijk relevante thema`s aan te kaarten. Het perspectief van Rotterdamse ontwerpers en makers is hierbij richtinggevend.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt dat Designplatform Rotterdam zich zou moeten concentreren op de kernactiviteiten en de organisatie. De RRKC adviseert Designplatform Rotterdam een subsidiebedrag van € 90.500 toe te kennen.