De Dépendance

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 73.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 73.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de aanvraag van De Dépendance en signaleert dat het platform de potentie heeft om een belangrijk debatpodium in Rotterdam te worden.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad ziet in De Dépendance een innovatieve en inhoudelijk kwalitatieve nieuwe speler. De Raad acht het aangevraagde subsidiebedrag realistisch en adviseert het college om De Dépendance een subsidiebedrag toe te kennen van € 73.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Dépendance is hét Rotterdamse podium voor publiek gesprek over de grote maatschappelijke, ecologische, politieke en economische vraagstukken van deze tijd. Ons vertrekpunt is dat de ontwikkeling van Rotterdam intrinsiek verbonden is met internationale trends – van groeiende stromen kapitaal, mensen, goederen en informatie tot geopolitieke machtsverschuivingen en de wereldwijde klimaatcrisis. Om deze transformaties te verklaren en er kritisch op te reflecteren onderzoekt De Dépendance hoe deze trends zich in onze steden en stedelijke regio’s manifesteren, en wat voor concrete acties hieruit kunnen volgen

Dit doen we door het jaarlijks initiëren van twaalf ‘public talks’ met internationale sprekers die zich bezighouden met de stedelijke uitdagingen van vandaag. Ieder programma organiseren we in samenwerking met wisselende (kennis)partners langs vier thematische lijnen: 1) Eigendom en Ongelijkheid 2) Democratie, Identiteit en Gemeenschap 3) Technologie en de Stad 4) Ecologie en Klimaat. De onderwerpen zijn grensoverschrijdend, maar worden besproken in het licht van wat er in onze eigen achtertuin gebeurt.

Met de stad als podium brengen we nieuwe perspectieven, dwarse meningen, innovatieve oplossingen en radicale verbeeldingskracht. We bieden ons publiek een denkraam en slijpsteen om dé vraagstukken van deze tijd beter te begrijpen, en actief met deze kennis aan de slag te gaan. De programmering is Engelstalig, en onze bezoekers even internationaal en divers als de geagendeerde thema’s.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over de activiteiten van De Dépendance. Voor zijn public talks haalt het platform gerenommeerde, internationale sprekers naar Rotterdam. Zo draagt de De Dépendance bij aan de pluriformiteit van het culturele aanbod in de stad. De Raad waardeert de inhoudelijke kwaliteit van het internationaal georiënteerde, Engelstalige programma. Tegelijkertijd daagt de Raad De Dépendance uit in de programmering meer ruimte te bieden aan kritische tegenspraak.

Het valt op dat De Dépendance onderscheidend opereert. Het platform zit met zijn programma scherp op de actualiteit en koppelt global issues aan Rotterdam. De Raad vindt het verfrissend dat de organisatie de blik van Rotterdam op deze wijze verruimt en dat het internationale thema’s tegelijkertijd lokaal relevant weet te maken. De laagdrempelige en inhoudelijke wisselwerking tussen spreker en publiek verrijkt alle deelnemers, op en voor het podium.

Met zijn programma en nomadische karakter weet De Dépendance een levendig netwerk te creëren van vooral studenten, firstjobbers, en expats. De Raad herkent in De Dépendance een instelling die de potentie heeft uit te groeien tot een belangrijk podium in Rotterdam.

Er liggen wat betreft de Raad nog kansen wanneer het platform gevestigde namen weet te koppelen aan jong talent, zodat De Dépendance kan fungeren als vliegwiel voor talentontwikkeling. Ook is de Raad benieuwd naar wat zijn activiteiten zou kunnen opleveren voor cultuureducatie.

De Raad ziet dat de activiteiten van De Dépendance profiteren van het nomadische karakter, door het programma aan specifieke plekken in de stad te koppelen. Een vaste plek voor De Dépendance zou afbreuk kunnen doen aan dit bijzondere karakter.

Financieringsmix
De financiering van De Dépendance leunt voor een groot deel op gemeentelijke subsidie. De Raad ziet nog kansen voor de organisatie om meer eigen inkomsten genereren door sponsors aan te trekken en een netwerk te ontwikkelen van jonge ambassadeurs.

Fair Pay
De Dépendance geeft aan dat er aan de organisatie alleen freelancers verbonden zijn en merkt op dat het onmogelijk is sprekers marktconform te betalen. De cao welzijn dient als referentie voor de honorering van freelancemedewerkers.
De Raad waardeert het gegeven dat De Dépendance haar netwerk durft te ontsluiten door vergoedingen van sprekers waar mogelijk te delen met andere partijen in de stad of in het land.

De Dépendance formuleert vooral ambities over de inclusiviteit van het programma en het publiek. Wat personele samenstelling en samenwerkingspartners betreft lijkt inclusiviteit geen rol van betekenis te spelen.

Personeel
Ondanks dat de aanvraag nauwelijks iets over diversiteit van personeel en partners vermeldt, is de Raad niet negatief op dit punt. De RRKC heeft vertrouwen in het divers samengestelde team van De Dépendance en gelooft dat de teamleden over de ambitie en knowhow beschikken om meer ruimte te creëren voor andere perspectieven dan de westerse.

Publiek
De Dépendance bereikt nu vooral een jong, academisch en internationaal publiek. Door een actief marketingbeleid weet de organisatie de landelijke media te halen en is de impact de organisatie relatief groot voor een organisatie van deze omvang. De Raad waardeert het gegeven dat De Dépendance zijn publiek benadert als actieve actoren met wie de organisatie een uitwisseling aangaat. De Raad juicht de ambitie van het platform om een breder publiek te interesseren toe en gelooft in de haalbaarheid hiervan.

De Raad oordeelt positief over de kennisproductie door kruisbestuiving tussen het publiek van De Dépendance en de sprekers. Het nomadische karakter van het platform noemt de Raad innovatief. De Raad nodigt De Dépendance uit om niet alleen qua locatie en programma innovatief te zijn, maar ook wat betreft presentatie en activiteiten naar nieuwe en aansprekende vormen te blijven zoeken.

De Dépendance werkt nauw samen met partners uit de academische wereld, kennisinstituten en onderzoekscollectieven. De organisatie opereert lokaal maar denkt internationaal; dit waardeert de Raad zeer. Het zou zinvol zijn als De Dépendance werkt aan een breder palet aan samenwerkingspartners, zowel in de stad als (inter)nationaal, om zo op programmaniveau te werken aan meerstemmigheid.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert De Dépendance een subsidie van € 73.000 toe te kennen.