Dansateliers

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 360.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 360.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 331.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Dansateliers weet zijn positie als productiedanshuis steeds meer te verstevigen. Het maakt eigenzinnige keuzes voor makers. Ook maakt Dansateliers beter dan in de vorige periode zichtbaar hoe het gaat met de uitstroom van makers en hoe die hun carrière vervolgen. De RRKC is zeer te spreken over de manier waarop Dansateliers kennis deelt door de verbindingen die de organisatie aangaat. Het lukt de aanvrager een breder publiek te trekken.

Geadviseerd subsidiebedrag

Dansateliers heeft zich de afgelopen periode zichtbaar bewezen in Rotterdam, maar ook nationaal en internationaal. Als experimenteel dansproductiehuis staat Dansateliers op bijzondere hoogte. De Raad wenst deze positie te waarderen en voor de stad te continueren. De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag van € 360.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Artistieke vrijheid, openheid, nieuwsgierigheid, reflectie en gedeelde verantwoordelijkheid zijn kernwaarden van het in Rotterdam gewortelde Dansateliers. Van daaruit stimuleren we het ontstaan van innovatieve theatrale vormen die de danskunst verrijken, initiëren onderzoek naar de impact van hedendaagse dans en bevorderen deskundigheid. Onze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van danskunstenaars, publiek en sector. Daartoe zetten we intensieve lokale en (inter)nationale samenwerkingsprojecten op en streven we naar het vergroten van onze impact.

Ambities
> Het bevorderen van een bloeiende, inclusieve sector
> Het verbreden van de artistieke praktijk
> Het tonen en delen van de kracht van dans
> Het vinden en aanspreken van nieuw publiek
> Het faciliteren van een genereuze uitwisseling van kennis en ervaring

De ontwikkeling van de getalenteerde danskunstenaar staat centraal. Makers bereiden zich voor op een zelfstandige positie in de podiumkunsten; voor een sterke professionele sector coachen we daarnaast jonge dramaturgen en creatieve producers. Dansateliers biedt danskunstenaars de kans onderscheidend werk te maken en zich te ontwikkelen in een internationale context. Door te investeren in cross-disciplinaire producties van hoge kwaliteit is ons danshuis een belangrijke schakel in de keten van opleidingen, makers, publiek en sector.

Innovatie manifesteert zich niet alleen in bijzondere artistieke uitingsvormen, maar ook in alternatieve rollen van de kunstenaar. We nodigen ervaren makers uit in de rol van mentor, curator of scout van nieuw talent en nieuw publiek. Tegelijkertijd kunnen ze zich bezinnen op hun artistieke signatuur en bieden we ruimte voor onderzoek en experiment. Ook de verbinding met andere domeinen – zoals gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en wetenschap – schept nieuwe mogelijkheden voor danskunstenaars en geeft een impuls aan innovatief en inclusief werken.

Dansateliers gelooft in de kracht van dans voor iedereen. We willen een extra impuls geven aan de stijgende publiekscijfers door samen te werken, bijvoorbeeld met de medegebruikers van ons HBS-gebouw. We nodigen een nieuwe generatie kunstenaars uit om werk te presenteren, in combinatie met een toegankelijke en inspirerende randprogrammering. Met een goed geoutilleerde theaterstudio en een programmeur/dramaturg in ons team kunnen we programma’s maken met oog voor diversiteit in danstalen en een levendige uitwisseling tussen makers en publiek en makers onderling. Naast verrassend aanbod in eigen huis is het werk van onze makers lokaal en (inter)nationaal te zien in theaters en op locatie.
In het kader van publieksontwikkeling maken we programma’s voor doelgroepen als scholieren, (dans)studenten, buurtbewoners, (ex)gevangenen en vluchtelingen. Daarnaast bieden we jaarrond movementclasses aan voor verschillende groepen non-professionals. Hiermee bouwen we zowel aan een breed publiek als aan een netwerk van Rotterdamse dansambassadeurs.

Dansateliers is actief in verschillende netwerken, zoals het European Dancehouse Netwerk en het Nederlandse Moving Futures. We delen onze kennis en ervaring in thematische ateliers en initiëren onderzoek in de (inter)nationale context, parallel aan de creatie en presentatie van nieuw werk. Dit bevordert deskundigheid van choreografen en andere professionals en beïnvloedt de beroepspraktijk in de breedte. Zo ondersteunen we de professionalisering van de sector en ontstaat een vruchtbare bedding voor een florerende hedendaagse danskunst.

Beoordeling van de aanvraag

Dansateliers weet zijn positie als productiedanshuis steeds verder te verstevigen, zowel in Rotterdam als (inter)nationaal. De organisatie die 25 jaar bestaat, blijft voortdurend in beweging door te investeren in hoogwaardige producties, dansdramaturgie, creatief produceren en internationaal onderzoek. Talentontwikkeling is daarbij de drijvende kracht.

Artistieke kwaliteit
Dansateliers bloeit op artistiek vlak en maakt eigenzinnige keuzes. De organisatie toont ook de uitstroom van makers en de vervolgcarrière van talentvolle makers; dat doet de organisatie duidelijker dan voorheen. Dit blijkt onder andere uit de grotere bekendheid van makers als Connor Schumacher, Marta & Kim en Ingrid Berger Myhre. Zij scherpen de definitie van dans aan en verleggen grenzen.

De Raad is positief over de kwaliteit die Dansateliers weet te continueren door constant alert te zijn op ontwikkelingen binnen de danssector. Daarin neemt de organisatie een open, neutrale en aanjagende houding aan. De kernactiviteiten spitsen zich toe op de ontwikkeling van jonge makers, maar tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren stappen gezet om ook binnen de organisatie de nodige groei te verwezenlijken.

Het plan formuleert de trajecten helder en koppelt visie op een duidelijk manier aan cultureel aanbod. Voorbeelden hiervan zijn werk in uitvoering in musea, theater of kerk, korte presentaties en een bescheiden educatief programma.
De kwaliteit van Moving Futures, het landelijk festival dat talenten van verschillende dansproductiehuizen toont, wisselt. Jong talent moet natuurlijk risico’s kunnen nemen, maar Dansateliers dient scherp te blijven op de presentatie van choreografen.

Positie in het culturele veld
Dansateliers is zowel springplank voor veelbelovende studenten van Codarts als een aanvulling op de twee gezelschappen in Rotterdam. Met Conny Danst werkt Dansateliers samen in het talentontwikkelingstraject Danslokaal, waarin een maker een korte choreografie maakt en uitvoert met dansers van hetzelfde gezelschap en daarmee op tournee gaat.

Overige partners variëren van Kenniscentrum Rotterdam en het Praktijk College om de hoek tot het Architectuurfestival en de Pauluskerk. Nieuw is het initiatief om met Productiehuis Rotterdam, Theater Zuidplein en werkplaats Walhalla opkomend talent te presenteren in een jaarlijks festival. Wat daarvan de beoogde uitkomst is, beschrijft het plan niet.

Dansateliers breidt haar (inter)nationale netwerk uit en de artistiek leider participeert veelvuldig in de verschillende platforms. De Raad stelt deze zichtbaarheid op prijs. Dankzij het European Dancehouse Network waar Dansateliers bij is aangesloten, lukt het Dansateliers vaker op buitenlandse podia te staan en Rotterdam internationaal te profileren als stad die kansen geeft aan jonge (internationale) makers.

Cultureel aanbod
Dansateliers wil zich de komende periode blijven richten op beginners, maar geeft ook ervaren makers die zelfstandig werk maken of onderzoekstrajecten doorlopen, kansen. Het doel van de organisatie is dat choreografen aan het einde van een traject zelfstandig doorgaan in een stichting of collectief en over een netwerk beschikken. Een creative producer begeleidt de maker in de overgang naar een eigen praktijk.

Het aanbod varieert van kennisdeling, werksessies en studiopresentaties tot korte voorstellingen en deelname in het Moving Futures festival en Dancing Societies. De Raad is zeer te spreken over de manier waarop de organisatie kennis deelt door verbindingen aan te gaan. Het lukt Dansateliers een (breder) publiek op te bouwen. De nieuwe generatie makers en dansers lijkt zich meer bewust van dat belang.

De organisatie bereidt een grote aanvraag voor over een kunstenaar en de community, waarbij andere werkvormen worden ingezet. Dansateliers beschrijft helder en overtuigend de professionele instrumenten voor de ontwikkeling van talent, de danssector en publiek. Educatie op scholen staat nog in de kinderschoenen, maar heeft de aandacht van de artistiek leider.

Hoewel de organisatie klein is, weet Dansateliers een onverminderd hoog aantal producties te realiseren. Het aantal fte’s is op dit moment 2,7, en op termijn vindt een bescheiden artistieke uitbreiding plaats met een programmeur/dramaturg voor programmering in eigen huis. Dansateliers is nu gevestigd op de begane grond en heeft meer ruimte tot zijn beschikking gekregen. Toch blijft de huisvesting een punt van zorg, vooral de kosten om het oude HBS-gebouw te renoveren. Ook het aantal uren voor marketing stijgt, een logische investering om meer aan publieksvernieuwing te kunnen doen. De organisatie heeft aandacht voor scholing van personeel en arbeidsomstandigheden.

Fair Practice
Dansateliers omarmt de Fair Practice Code en spant zich in om fair pay toe te passen volgens de cao voor toneel en dans. Als fair pay niet haalbaar blijkt, zal het aantal activiteiten worden aangepast.

Financieringsmix
De financieringsmix oogt wankel. De Raad vindt dat Dansatelier een risico neemt om het grootste deel van de structurele subsidie bij OCW/Ontwikkelsubsidie aan te vragen, omdat het risico bestaat dit nieuwe budget te overvragen. De organisatie zou zich moeten inspannen om meer private fondsen te werven. Dansateliers maakt gebruik van de Jonge Makers Regeling van het Fonds Podiumkunsten, maar ook dat aandeel is, evenals dat van private fondsen, klein vergeleken bij de begrote structurele subsidies van Rotterdam en OCW.

Dansateliers ervaart de samenwerking met makers van urban dance als ingewikkeld, omdat werkvormen én taal van Dansateliers meer aansluiten bij die van makers met een reguliere (academische) dansopleiding. Uiteraard staat Dansateliers open voor die andere dansstijlen en streeft dan ook naar communicatievormen die uitwisselingen tussen danstradities eenvoudiger maken. De Raad vindt het van belang dat Dansateliers hier de komende jaren prioriteit aan geeft.

Publiek
De aanvrager slaagt erin de verbinding met het publiek te leggen. One Night Dance en movementclasses voor professionals en niet niet-professionals zijn inventief en weten publiek te bereiken en te raken. Deelnemers en dansers zijn vervolgens ook ambassadeurs. De Raad zou graag laagdrempeliger activiteiten willen zien waarin bezoekers actief participeren. De organisatie wil in vier jaar toegroeien naar 25.000 bezoekers, door vooral ‘stedelijke toekomstbouwers’ aan zich te binden. De middelen om dat publiek te bereiken, beschrijft de aanvraag kort. De Raad had een sterkere mix van PR en communicatie verwacht. Nu richt die zich vooral op de gebruikelijke middelen. Dansateliers wil meer samenwerken met bewonersorganisaties en scholen. De organisatie probeert het reizend festival Moving Futures in huis halen om meer bezoekers aan zich te binden.

Personeel
De kleine staf van Dansateliers is niet divers samengesteld. Wel wordt naast het bestaande bestuur een jongerenbestuur opgeleid om in de toekomst als bestuurslid te kunnen fungeren. Hoewel deze invulling van talentontwikkeling op het gebied van culturele diversiteit een goede stap is, vraagt de Raad zich af waarom dat instrument nodig is en of een goede scouting langs andere dan de geijkte kanalen zou volstaan om bestuurlijk talent met een migratieachtergrond te werven.

De manier waarop Dansateliers zoekt naar alternatieve rollen voor dansers – mentor, curator en scout – is innovatief. Dancing Societies werkt in Europees verband met doelgroepen als vluchtelingen, fysiek kwetsbaren, ex- gevangenen. De organisatie noemt daarbij ook de Rotterdamse Jordy Dik en Dane Badal, beiden community artist die werken met deze groepen. De Raad is zeer positief over deze manier van inclusief werken.

Met culturele organisaties zijn veel verbindingen tot stand gebracht en ook levert Dansateliers inspanningen om samen met andere organisaties de dans als kunstvorm in de stad te promoten; Festivals als 010 talentplatform en de Dansweek zijn hier voorbeelden van. Meer samenwerking met andere domeinen blijft het streven; het dansonderzoek naar soft skills van Schumacher gaat over vereiste vaardigheden om aan de samenleving en op de arbeidsmarkt deel te nemen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag van € 360.000 aan Dansateliers toe te kennen. De aanvrager heeft zich de afgelopen periode bewezen in Rotterdam, nationaal en internationaal. De organisatie staat als experimenteel dansproductiehuis bijzonder hoog aangeschreven. De Raad wenst deze positie te waarderen en voor de stad te continueren. De RRKC merkt wel op dat het besluit van OCW over de structurele aanvraag van Dansateliers van zeer grote impact zal zijn op wat de organisatie van haar beleid en programma kan realiseren.