Culture Unlimited

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 90.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Het programma dat Culture Unlimited in het meerjarenbeleidsplan presenteert, is een interessante mix van artiesten, presentaties en culturen. Met artistiek en inhoudelijk hoogwaardige makers en sprekers wil Culture Unlimited zowel lokaal als internationaal bijdragen aan verbinding.

Los van de inhoudelijke kwaliteit en doelstellingen van het project, vindt de RRKC de aanvraag van Culture Unlimited slordig en onprofessioneel. De projectmatige organisatie en inrichting zijn onduidelijk en rommelig beschreven. De meerjarenbegroting is niet inzichtelijk en bevat rekenfouten. Onderbouwing van de gepresenteerde cijfers ontbreekt, ook waar het de bezoekersaantallen betreft.

De in de aanvraag weergegeven financieringsmix vindt de Raad ongeloofwaardig. Culture Unlimited is zeer afhankelijk van subsidie. Een eventuele subsidie van de gemeente Rotterdam lijkt niet of nauwelijks ten goede te komen aan activiteiten in de stad.

Geadviseerd subsidiebedrag

De aanvraag voor subsidie is slecht onderbouwd. Omdat de instelling zeer subsidieafhankelijk is, lijkt het de Raad niet juist een cultuurplansubsidie toe te kennen, waarvan de stad weinig profijt zal hebben. De RRKC adviseert daarom de aanvraag van Culture Unlimited af te wijzen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Een avontuurlijke missie: We willen verschillende culturen verbinden door middel van muziek en andere kunstvormen. We streven ernaar dit doel te bereiken door

  • muziekfestivals en concerten, al dan niet gerelateerd aan actuele onderwerpen en de relatie tussen de oosterse en westerse wereld;
  • culturele uitwisselingsprojecten;
  • culturele evenementen (conferenties, ronde tafel zittingen, lezingen, workshops, seminars, enz.)

Wij zijn gespecialiseerd in het brengen van nieuwe formaties en verbindingen. We introduceren nieuwe artiesten en composities en geven tegelijkertijd diep inzicht in de link tussen geschiedenis en muziek in het oosten en het westen, zodat mensen betere waarden kunnen delen. We emuleren discussies over de rol van muziek in integratie; de rol van gemeenschappen bij het behoud van het cultureel erfgoed; manieren vinden om herinneringen te beschermen; aanpassing van sociale veranderingen door muziek en cultuur in het algemeen. De steden waar we het festival presenteren zijn zeer multicultureel. Iraanse, Turkse en Syrische gemeenschappen zijn groot, met de presentatie van ons programma hopen we dialogen en nieuwe verbindingen tussen de diaspora en de Nederlandse gemeenschappen op gang te brengen. We streven ernaar om de locaties in Rotterdam te transformeren in een oude plaats waar

Grieken, Syriërs, Iraniërs, Indiërs, Turken, Yazidi’s, Koerden, Nederlanders, enz. Kunnen samenwerken in een artistieke en intellectuele dialoog.

Onze belangrijkste projecten voor de periode 2021-2024 zijn:

  1. Culture Unlimited festival in Nederland
  2. Serie: Nieuwe ontmoetingen in Rotterdam (6 verschillende culturele evenementen per jaar in Podium Grounds en Belvedere Verhalenhuis)
  3. Global Week for Syria in Libanon
  4. Beyond festival in Kiev

Ons projecten wijdt zich aan de fascinerende muziekcultuur van het Midden- en Nabije Oosten, en ook Oost-Europa, van traditionele muziek tot avant- garde, jazz en rock en andere vormen van muziek. Inmiddels, onze stichting streeft ernaar uit te breiden door het vinden van thema en ideeën om verbinding te maken met een groter publiek en een groter netwerk. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan het thema Water en manieren gevonden om nieuwe partners zoals Institute of Social Studies in Den Haag, IHE Delft Institute for Water Education en The Hague Hacks te verbinden.

Publiek
Hier kijken we verder dan de huidige bezoekers van culturele evenementen en zoeken we ook naar doelgroepen die een band hebben met het thema door contact te leggen met bijvoorbeeld fanclubs, filmclubs, specifieke tijdschriften, verenigingen blogs en internetfora. Maar ook, via de podia en lokale organisaties – meer dan bij regulier concerten – zal een poging worden gedaan om de diversiteit aan doelgroepen te bereiken die expliciet passen bij de verschillende onderwerpen van de serie.

Zoals verwacht is het bereiken van de tweede doelgroep, de allround cultuurliefhebber, de grootste uitdaging. De zorgvuldig gecoördineerde programmering, gebaseerd op de eerder genoemde missie, is bedoeld om zowel de doorgewinterde nieuwe muziekliefhebber als de algemene cultuurliefhebber aan te spreken. De “nieuwe muziek” staat bijna nooit op zichzelf, maar wordt altijd geassocieerd met “meer traditionele” klassieke muziek, muziek uit andere genres (jazz, rock, elektronisch) of andere disciplines (literatuur, theater, opera). Sociale thema’s kunnen ook een rol spelen.

Beoordeling van de aanvraag

Het aanbod van Culture Unlimited bestaat uit concertseries en festivals op basis van interculturele muzikale ontmoetingen en wetenschappelijke bijeenkomsten over de muziek en het erfgoed van het Midden-Oosten. Deze evenementen vinden plaats in Nederland en andere landen. Culturele Unlimited benadert hiervoor vooral musici uit de jazz en de hedendaagse gecomponeerde muziek uit Nederland en het Midden-Oosten.

Artistieke kwaliteit
Het meerjarenbeleidsplan van Culture Unlimited presenteert een interessante mix van artiesten, presentaties en culturen. Met artistiek en inhoudelijk hoogwaardige makers en sprekers uit het Midden-Oosten en Nederland wil Culture Unlimited zowel lokaal als internationaal bijdragen aan verbinding. Het inhoudelijke programma is met zorg en visie samengesteld.

Positie in het culturele veld
Culture Unlimited wil internationaal naam maken als belangrijke speler op het gebied van nieuwe en twintigste-eeuwse muziek. Het grootste deel van het programma vindt echter buiten Rotterdam en zelfs buiten Nederland plaats. De Raad vindt het daarom lastig om de positie van Culture Unlimited in het Rotterdamse culturele veld te bepalen. De relevantie en urgentie van de serie Nieuwe ontmoetingen specifiek voor Rotterdam maakt het plan niet duidelijk. De aanvraag noemt weliswaar enkele Rotterdamse partners, maar hoe Culture Unlimited en haar activiteiten de stad concreet verrijken, blijft onvermeld. Kortom, de Raad zet vraagtekens bij de verbinding met Rotterdam. Ook betwijfelt de Raad of de aanvraag wel past binnen het Cultuurplan, omdat het aanbod eerder een project betreft.

Los van de inhoudelijke kwaliteit en doelstellingen van het project, oogt de aanvraag van Culture Unlimited slordig en onprofessioneel. De Raad mist een gedegen zakelijke leiding in de plannen. De projectmatige organisatie en inrichting zijn onduidelijk en rommelig beschreven. De meerjarenbegroting is niet inzichtelijk en bevat rekenfouten. Onderbouwing van de gepresenteerde cijfers ontbreekt, ook waar het de bezoekersaantallen betreft.

Financieringsmix
De in de aanvraag weergegeven financieringsmix komt ongeloofwaardig over. Culture Unlimited is in hoge mate afhankelijk van subsidie en dit bedrag neemt toe, terwijl de publieksinkomsten lijken af te nemen. Een eventuele subsidie van de gemeente Rotterdam lijkt niet of slechts ten dele ten goede te komen aan activiteiten in de stad. Het gevraagde bedrag staat niet in verhouding tot de verwachte of beoogde impact op Rotterdam. De Raad merkt op dat het merkwaardig is dat de organisatie geen financiële bijdrage van de gemeente Den Haag heeft gevraagd, waar Culture Unlimited gevestigd is en waar veel van de meewerkende artiesten vandaan komen.

Fair Pay
In de aanvraag ontbreekt een visie op fair practice en in het plan is dit ook niet voldoende uitgewerkt. Wel staat in het plan dat de code ‘per 2021’ wordt geïmplementeerd, maar hoe en voor wie die in de praktijk precies gaat werken, blijft vaag. De meerjarenbegroting vermeldt ook geen specifiek bedrag om fair pay te kunnen toepassen.

Culture Unlimited gaat in het meerjarenbeleidsplan niet voldoende expliciet in op inclusiviteit en behandelt evenmin de vier P’s. Zoals past bij de aard van de organisatie en het project is de samenstelling van het programma evenals de eigen organisatie zeer divers te noemen. Culture Unlimited werkt met internationale muzikanten, afkomstig uit diverse landen: van Marokko en Oost-Europa tot India.

Publiek
Voor het gehele project noemt de organisatie een acceptabel en divers publieksbereik; in Rotterdam verwacht Culture Unlimited echter niet meer dan 1800 bezoekers. De organisatie voert geen actief beleid om meer en andere Rotterdammers te trekken.

Personeel
Culture Unlimited laat zien dat een diverse organisatie zeer goed mogelijk is, van uitvoerend tot op bestuurlijk niveau.

De bedrijfsvoering en werkwijze van Culture Unlimited lijken weinig vernieuwend. De organisatie refereert in de aanvraag aan ‘geluidsinnovatie’, maar het is de Raad onduidelijk wat zij daarmee bedoelt. De programmering is wel innovatief te noemen. Culture Unlimited brengt muzikale ontmoetingen die genres vernieuwen en brengt nieuwe genres naar Nederland. Op de conferentie verdiepen bezoekers en deelnemers zich in de ontwikkeling van muziekstijlen en reflecteren daar op.

In de aanvraag gaat Culture Unlimited niet specifiek in op interconnectiviteit. In Rotterdam werkt de organisatie samen met andere culturele instellingen (GROUNDS, Verhalenhuis Belvedère, Pilgrim Harbour festival) en onderwijsinstellingen (Codarts). De Raad vindt de directe banden met Rotterdam daarmee beperkt. Culture Unlimited werkt in brede zin, vooral internationaal, samen met veel musici en instellingen, maar beperkt zich daarbij tot de kernactiviteiten; uit de aanvraag komt onvoldoende naar voren hoe de samenwerking er daadwerkelijk zal uit zien.

geadviseerd subsidiebedrag

Los van de inhoudelijke kwaliteiten en doelstellingen van het project, voldoet de aanvraag niet aan de eisen. Omdat het gevraagde bedrag ook niet in verhouding staat tot het verwachte aanbod in Rotterdam, moet de Raad de aanvraag negatief beoordelen. De RRKC adviseert daarom de aanvraag van Culture Unlimited af te wijzen.