Conny Janssen Danst

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 558.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 700.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 529.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt positief over het plan van Conny Janssen Danst. De aanvrager heeft zich ontwikkeld van dansgezelschap naar Huis voor de Dans. De signatuur van artistiek leider Conny Janssen is herkenbaar en de optredens getuigen van vakmanschap door de goede kwaliteit van de dans. De ontwikkeling van het idioom mag volgens de Raad wel een stevige impuls krijgen.

Geadviseerd subsidiebedrag

Conny Janssen Danst vraagt extra subsidie aan, onder meer om de loonkosten van de huisprogrammeur en huismeester te dekken. De Raad vindt het een goede zaak de transitie naar Huis voor de Dans daarmee te ondersteunen. De extra huisvestingskosten acht de Raad echter niet subsidiabel. Daarom adviseert de RRKC de aanvrager € 558.000 subsidie toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

In 2017 vierde Conny Janssen Danst haar 25-jarig jubileum en in 2019 verhuist het gezelschap naar een fantastisch nieuw huis op Katendrecht en ontvangt Conny Janssen de Gouden Zwaan uit handen van minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. Dat zijn feestelijke mijlpalen in de ontwikkeling van het gezelschap, dat begon als productiekern rond het werk van Conny Janssen en inmiddels is uitgegroeid tot een succesvolle vaste waarde in het Nederlandse podiumkunstenlandschap. Met groots gemonteerde voorstellingen in de schouwburg en op locatie, presentaties van jong talent in vlakkevloertheaters, festivalvoorstellingen en gelegenheidsprojecten bereikt het gezelschap een groot en divers publiek. De voorstellingen worden lovend ontvangen door pers, publiek en vakgenoten, wat zich vertaalt in groeiende bezoekersaantallen, nominaties en prijzen. Dit alles maakt het gezelschap een belangrijke ambassadeur voor de moderne dans én Rotterdam.

Huis Conny Janssen Danst
In 2019 is Conny Janssen Danst verhuisd naar een prachtig nieuw onderkomen op Katendrecht. In dit nieuwe huis worden niet alleen de eigen voorstellingen ontwikkeld en gerepeteerd, het zal een bruisende inclusieve plek zijn, waarbij dans het verbindende element is voor ontmoetingen tussen disciplines, mensen en organisaties. Vanuit het Huis wordt gewerkt aan ambities op het gebied van talentontwikkeling, educatie, onderzoek, samenwerking en presentatie. Huis Conny Janssen Danst is meer dan stenen, zoals het gezelschap al jaren meer is dan het productieapparaat voor de voorstellingen van Conny Janssen. Het gaat over verbindingen maken met publiek en stad, over gulheid en delen, over kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid – altijd met dans als vertrekpunt. Inclusief en divers Conny Janssen Danst maakt zich op het gebied van dans breed voor een inclusieve culturele sector. En dat is niet nieuw, dat zit in de mentaliteit van het gezelschap. In haar werk paart Conny Janssen hoogwaardige artistieke kwaliteit aan maatschappelijke relevantie. Daarbij bouwt ze op haar dansers ensemble, dat in al zijn diversiteit een getrouwe afspiegeling vormt van de moderne grootstedelijke samenleving. Thematisch laat zij zich voeden door haar stad en de wereld. In randprogrammering en bijzondere samenwerkingsverbanden slaat Conny Janssen Danst bruggen tussen de dans, de maatschappij en andere (kunst)disciplines. Het gezelschap zoekt graag samenwerking en ontmoeting op, juist ook met partijen buiten de dans. Producties, activiteiten Conny Janssen Danst produceert de komende jaren creaties voor de grote zaal, grootschalige locatievoorstellingen, vlakkevloerproducties met jong choreografietalent, projecten in eigen huis en festivalvoorstellingen. Met 108 voorstellingen voor 35.000 bezoekers per jaar bereikt het gezelschap een breed divers publiek. Een derde van de activiteiten vindt plaats in Rotterdam.

Innovatie
Talentontwikkeling en educatie leggen een solide basis onder het gezelschap. Het succesvolle beleid wordt voortgezet met ROOM FOR TALENT (voor choreografietalent, jonge dansers en diverse makers) en educatietrajecten met SKVR en Rotterdamse scholen.

Huis voor de toekomst
Conny Janssen Danst blijft zich artistiek ontwikkelen, presenteert zich in Rotterdam en de rest van het land op een hoog professioneel niveau en zet breed in op talentontwikkeling. Met de plannen en begroting voor 2021-2024 biedt Huis Conny Janssen Danst een ambitieus, stevig en haalbaar perspectief en ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Beoordeling van de aanvraag

Het gezelschap Conny Janssen Danst (CJD) verhuisde eind 2019, later dan verwacht, naar een nieuwe locatie op Katendrecht. De transitie van gezelschap naar het Huis voor de Dans, met twee grote studio’s, belooft dat CJD nog meer van de ambities waarmaakt op het gebied van talentontwikkeling, educatie, onderzoek, samenwerking en presentatie van dansers en makers van de toekomst. Daarmee zal meer dialoog in het dansveld ontstaan, waaraan ook de aantrekkingskracht van het gebouw én het diverse aanbod aan activiteiten zullen bijdragen. Het stadsdansgezelschap krijgt zo meer betekenis voor Rotterdam en omgeving, wat zal leiden tot een nog bredere inbedding in de stad. Het plan verwoordt deze ambities, maar de concrete uitwerking daarvan bevindt zich nog in een vroeg stadium. Aanpak en strategie om tot een bruisend en inclusief Huis voor de Dans te komen, verdienen een betere uitwerking, temeer daar CJD in 2017 al op de hoogte was van de verhuizing. De aanvrager had meer en beter kunnen anticiperen op de nieuwe mogelijkheden.

Artistieke kwaliteit
De signatuur van de artistiek leider Conny Janssen is herkenbaar op het podium, en de voorstellingen getuigen van vakmanschap door de goede kwaliteit van de dans. CJD weet dansers voor langere tijd aan zich te binden, wat de kwaliteit van het dansidioom zeker ten goede komt. De ontwikkeling daarvan mag volgens de Raad wel een stevige impuls krijgen; de RRKC had graag gezien hoe CJD reflecteert op hoe eigen idioom en eigen signatuur zich ontwikkelen.
Vernieuwing is wel zichtbaar door het sterke onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma Danslokaal. Jonge makers werken in dit programma met dansers van het gezelschap en gaan met deze voorstellingen op tournee in het vlakkevloerencircuit. Het onderdeel Co-Lab, gericht op interdisciplinair werken, krijgt een vaste plek binnen het programma. Room for Talent biedt jonge, nog niet afgestudeerde dansers een professionele basis voor de toekomst. Het voorgenomen programma voor de komende vier jaren biedt een breed spectrum aan producties.

Conny Jansen creëert zelf vier nieuwe grotezaalproducties waar beeld, beeldvorming en identiteit het hoofdthema vormen. De inzet van bewegend beeld is voor Janssen relatief nieuw. Het plan beschrijft volgens de Raad de inhoud van de ideeën te schetsmatig. Ook zoekt de Raad tevergeefs naar een beschrijving van de samenwerking met genoemde veelbelovende artistieke partners. Livemuziek blijft een belangrijk onderdeel; die vergroot zeker de zeggingskracht.

Positie in het culturele veld
Binnen het genre hedendaagse moderne dans is CJD een van de twee grote spelers in het Rotterdamse veld. Het Huis voor de Dans neemt landelijk en lokaal een stevige positie in en is onmiskenbaar Rotterdams. Daarentegen is het gezelschap internationaal nauwelijks vertegenwoordigd, een keuze die deels is ingegeven door een volle planning en hoge kosten. Conny Janssen Danst kiest wel voor een uitwisseling met zusterstad Sint Petersburg, een logische keuze die gericht is op de al jaren bestaande band tussen de zustersteden. Hierin trekt CJD op met studenten van Codarts. De wens om het Huis voor de Dans te profileren als verbinder tussen Rotterdam-Noord en -Zuid is een goed streven. De Raad is benieuwd naar welke verbindingen CJD gaat realiseren. Het plan geeft hierover slechts beperkte informatie.

Cultureel aanbod
Conny Janssen Danst staat op het punt een nieuwe weg in te slaan. De Raad verwacht veel van het talentontwikkelingsprogramma Room for Talent. Ook is de Raad benieuwd naar de projecten in eigen huis waarvoor de nieuw aan te trekken huisprogrammeur verantwoordelijk zal zijn. De vertaalslag naar verbindingen en samenwerking met urban dance in Rotterdam zal vanaf 2021 een aandachtspunt zijn. In tegenstelling tot het uitgewerkte ontwikkelingsprogramma, vindt de Raad het educatief programma met de beoogde partners te summier uitgewerkt. Meer samenwerking met scholen op Katendrecht en met mbo-kunstopleidingen vormen een speerpunt. De dans-maak-tool is innovatief, maar het plan vermeldt geen resultaten. In tegenstelling tot het vorige programma, waarin meer reprises voorkwamen, kiest Janssen nu voor jaarlijks een choreografie van eigen hand. Over de twee locatievoorstellingen is de Raad positief. De reprise Vuil en Glas brengt CJD dit keer met Sinfonia Rotterdam uit, waarmee het een nog breder publiek zal bereiken. Nieuw Land, dat speelt op een open buitenlocatie, werkt urgente thema’s als duurzaamheid en energie uit en neemt het publiek mee op reis door de natuur. Hiermee begeeft CJD zich weer op nieuw en spannend terrein. Het gezelschap is goed vertegenwoordigd op festivals en bereikt hiermee een groot publiek.

Conny Janssen Danst zorgt met een kleine vaste kern voor een hoog rendement. Het team wordt in de komende periode uitgebreid met een huismeester en huisprogrammeur. De Raad ondersteunt deze wens om zo de druk op de organisatie te verminderen. Aandachtspunt van zorg is de enorme stijging van de huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe onderkomen. De organisatie moet hier goed toezicht op houden en waar mogelijk meer inkomsten genereren door studio’s te verhuren.

Fair Practice
Goed werkgeverschap staat bij CJD hoog in het vaandel. De omscholingsregeling voor dansers wordt gebruikt om personeel te scholen. De cao toneel en dans vormt de leidraad om personeel in te schalen en te betalen.

Financieringsmix
Het gezelschap heeft een uitstekende financieringsmix die bestaat uit structurele subsidies, eigen publieksinkomsten en donaties (Vriendenstichting), projecten in opdracht en particuliere fondsen.

De visie op inclusiviteit is volgens het gezelschap verankerd in de mentaliteit van het gezelschap, wat de Raad wel erg vrijblijvend acht. Wel staat samenwerking met een aantal nieuwe partners zoals Lloyd Marengo, Theater Walhalla en Dalton Janssen op het programma.

Publiek
CJD weet onmiskenbaar een groot publiek te bereiken; het aantal betalende bezoekers dat het plan noemt, is 35.000 per jaar waarvan 10.000 in Rotterdam. De grotezaalproducties zijn vaak uitverkocht en met de producties op locatie bereikt CJD een breder publiek. De Raad vraagt zich af hoe de organisatie gaat bereiken dat het publiek de maatschappij meer weerspiegelt. Het is nodig meer ‘stedelijke toekomstbouwers’ te trekken, vooral omdat CJD een brugfunctie wil vervullen in de verbinding tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. Het gezelschap laat onderzoek doen naar bestaand en nieuw publiek, maar heeft nog geen stevige plannen voor een inclusief publieksbeleid. De Raad meent desondanks dat de open houding van CJD en de opdracht een verbinding tot stand te brengen tussen de noord- en zuidkant van de stad, de organisatie zullen prikkelen tot een actief beleid.

Personeel
Het personeelsbestand is nog niet heel divers; hier is nog een wereld te winnen. Onder de vrijwilligers zien we wel diversiteit, evenals in het dansersensemble.

De grootste innovatie is de verhuizing naar Katendrecht en de transitie naar Huis voor de Dans. Ook de bijdrage die het gezelschap wil leveren aan de gebiedsontwikkeling van de Fenixloodsen is innovatief te noemen.

CJD heeft een sterke verbinding met veel culturele partners in de stad, van SKVR tot Theater Walhalla en van Dansateliers tot Sinfonia Rotterdam. De bijdrage die het gezelschap levert aan al deze samenwerkingen variëren van gesprekken tot educatieve dansprogramma’s en van participatie in Dancing Walhalla tot masterclasses. De Raad is benieuwd naar de intensieve samenwerking met Museum Rotterdam waarin het koloniale en slavernijverleden van de stad uitgangspunt is voor een dansvoorstelling.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college Conny Janssen Danst een subsidie toe te kennen van € 558.000.