Chabot Museum

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 120.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 120.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 81.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad beoordeelt het beleidsplan van Chabot Museum positief. De aanvrager heeft een analytisch en goed onderbouwd plan geformuleerd dat vertrouwen wekt. Het museum heeft een goede positie in het culturele veld en in de stad. Het is zich bewust van zijn nichepositie en biedt tegelijkertijd een hoge belevingswaarde.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de gevraagde subsidie van € 120.000 toe te kennen omdat het plan van goede kwaliteit is, de bedrijfsvoering professioneel en het aandeel van de subsidie in de financieringsmix laag is. De Raad adviseert het deel van het gevraagde bedrag dat meer is dan de huidige subsidie te koppelen aan de uitwerking van de plannen voor de buitenprogrammering.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Het Chabot Museum als museum voor internationaal expressionisme bevindt zich in een fase van groei op alle terreinen. Sinds 2018 is het bezoekersaantal bijna verdubbeld van 12.500 naar 22.000 bezoekers per jaar in 2019. Educatie en cultuuronderwijs nemen een centrale plaats in en dragen bij aan een enorme toename in bereik. De rondleidingen die in weekenden worden aangeboden in de Van Nellefabriek UNESCO Werelderfgoed samen met Urban Guides, in combinatie met gratis busvervoer en bezoek aan het Chabot Museum (en Huis Sonneveld) zijn opgeschaald naar 6 en incidenteel naar 12 per weekend. Daarnaast is door langlopende tentoonstellingen met investering in PR en (content)marketing, waaronder de tentoonstellingen in kader van ‘Boijmans bij de buren’, een toename van circa 4.000 bezoekers gerealiseerd. Projectbijdragen van de Stichting Droom en Daad hebben dit mogelijk gemaakt. Hierdoor kon noodzakelijk ook de organisatie meegroeien van 2,4 naar 3.6 FTE. Investeringen in kassasystemen en e-ticketing, mogelijk met tijdslots, dragen bij aan consolideren en faciliteren van gecontroleerde groei binnen en buiten de muren van het museum, in aansluiting op wensen en behoeften van divers publiek. Met het team is samen met Brand Urban Agency een nieuw marketing- en communicatieplan ontwikkeld waarin positie, profilering, strategie voor het Chabot Museum zijn verkend en aangescherpt. Deze strategie wordt komende jaren geïmplementeerd en draagt bij aan (consolideren van) verdere groei. Een scherpe en heldere focus is hierbij een voorwaarde. Drie programmalijnen worden de komende periode in samenhang verder ontwikkeld en aangeboden, binnen en buiten de muren, on- en offline, in interconnectiviteit met partners: Ontdek Chabot in toonstellingen en activiteiten binnen de muren met de collectie van Chabot en tijdgenoten, hedendaagse geestverwanten als vertrekpunt. Met Chabot naar Van Nelle/Modernisme in Rotterdam (combinatiebezoek Van Nelle, Museumparkvilla’s, Huis Sonneveld). Land van Chabot: ervaar het landschap op de plek waar Chabot heeft gewoond en gewerkt (wandel- fiets en vaarroutes, activiteiten op locatie, combinatiebezoek Chabot Museum). Het Chabot Museum ziet zichzelf als een flexibele lerende netwerkorganisatie die door persoonlijke uitwisseling met partners, publiek en stakeholders, via trial en error, sterke punten en kansen kan benutten, en nieuwe duurzame businessmodellen kan ontwikkelen. Deze jaren van exponentiële groei zijn dan ook voorbeeld stellend voor de komende cultuurplanperiode. Consolideren vraagt om het overeind houden van een rompbegroting die evenredig meegroeit in deze ontwikkeling. Ook de eigen inkomstenstroom groeit evenredig mee.

Mogelijke investeringen en aanvullende financiering via goede doelenloterijen en andere subsidiegevers kunnen de programmalijnen verder tot ontwikkeling brengen maar zijn nu buiten de begroting gehouden. Het Chabot Museum onderschrijft vanzelfsprekend de Code Culturele Diversiteit, Code Faire Practice en Code Cultural Governance. Met het 25-jarig jubileum van het Chabot Museum aan het Museumpark (november 2018) is een nieuwe fase aangebroken van particuliere initiatief van Rob en Christien Grootveld. Verankering en verbreding worden op alle terreinen zichtbaar. Dit stevig doorzetten en verbinden via de hier voorgestelde programmalijnen, met ondersteuning van de familie, vraagt een investering van stakeholders waaronder van de gemeente Rotterdam. Dit creëert meerwaarde (individueel, maatschappelijk, economisch, toeristisch) voor het Museumpark en Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvrager heeft een analytisch en goed onderbouwd plan geformuleerd met heldere keuzes. Als kleine instelling onderscheidt het Chabot Museum zich daarin. Het plan presenteert een coherente visie; de interessante programmalijnen zijn goed uitgewerkt. Wel vindt de Raad dat het Chabot Museum, als een bij de Museumvereniging geregistreerd museum, een collectiebeleidsplan zou moeten overleggen. Dat past bij de waarde van zijn collectie en zijn professionele statuur. De gemeente stelt die vraag alleen aan de Rotterdamse musea waarvan de collectie gemeente-eigendom is, wat niet het geval is bij het Chabot Museum. Toch adviseert de RRKC de aanvrager een collectiebeleidsplan op te stellen en constateert dat het museum daartoe al stappen zet.

Het Chabot Museum heeft een goede positie in het culturele veld en in de stad. Het is een klein museum dat zich bewust is van zijn nichepositie en tegelijkertijd een hoge belevingswaarde biedt. Verder draagt het bij aan de versterking van de museale sector door zich bijvoorbeeld actief op te stellen in de samenwerking binnen het Museumpark.

Toch vraagt de Raad zich af of het museum niet méér publieksactiviteiten zou kunnen aanbieden vanuit de collectie zelf. De tentoonstellingen van het Chabot Museum kenmerken zich namelijk door hun hoge ambachtelijke kwaliteit en de wijze waarop ze mooi passen bij het museumgebouw.

De Raad is onder de indruk van de buitenactiviteiten die het Chabot Museum ontplooit door publieksbezoek aan het museum te verbinden met een bezoek aan de Van Nelle Fabriek en de parkvilla’s en met activiteiten in het Land van Chabot aan de Rotte. De plannen daarvoor zijn goed onderbouwd. Hoe sympathiek de plannen voor het Land van Chabot ook zijn, bijvoorbeeld de bouw van een Chabot Paviljoen, de concretisering ervan is nog weinig uitgewerkt, wat kan leiden tot afstel.

Met cultuureducatie wil het Chabot Museum zich richten op impactvergroting en dat is positief. De Raad vindt het programmaonderdeel Kijken naar kunst sterk.

Het Chabot Museum zet naar vermogen in op talentontwikkeling, bijvoorbeeld in het Land van Chabot waar het kunstenaars wil inzetten op locatie, maar ook met de organisatie van de Chabotprijs, een prijs voor Rotterdams jong talent in de beeldende kunst.

De Raad beoordeelt de bedrijfsinrichting van Chabot Museum als goed. De aanvraag toont een scherp oog voor de inzet van de beschikbare fte’s. Het museum benut de bezetting op een efficiënte manier, wat voor een kleine organisatie opvallend is.

Over het Land van Chabot is de Raad op het vlak van bedrijfsvoering kritisch. De buitenprogrammering kan te veel gaan drukken op de bezetting. De Raad zou het verstandig vinden het evenwicht tussen de activiteiten te bewaren als het museum de activiteiten uitbreidt. Het is positief dat het Chabot Museum voor zijn merkpositionering een extern bureau om advies heeft gevraagd, maar de route daarnaar is nog mager uitgewerkt.

Fair pay
De aanvraag biedt weinig aanknopingspunten om te beoordelen of er sprake is van fair pay. Het Chabot Museum zegt de richtlijnen te willen volgen en spreekt daarmee een intentie uit, maar of het museum die gaat waarmaken wordt niet duidelijk. De aanvrager zou hierover, evenals over de honorariumrichtlijnen meer informatie moeten verstrekken.

Financieringsmix
De financieringsmix is goed omdat de subsidie van het Chabot Museum dan wel substantieel, maar in verhouding met andere inkomsten gering is. De ambitieuze zoektocht naar externe geldbronnen heeft nog weinig zekerheid over de uitkomst opgeleverd. De sponsoring voor meerdere jaren is positief. Verder heeft het museum een sterk netwerk en een goed draagvlak voor mecenaat.

Het Chabot Museum heeft een goed uitgewerkt marketingplan voor zijn publieksbereik. Voor de omvang van dit museum is het verwachte publieksbereik van 25.000 bezoekers een grote prestatie. Uit het Whize overzicht blijkt een redelijke spreiding van publieksgroepen. Het museum bereikt die groepen met zijn aanbod goed. Die vertegenwoordigen hoofdzakelijk één type publiek. De Raad vindt dit bereik voor een nichemuseum als Chabot Museum goed.

Publiek
Het museumgebouw is helaas moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De aanvrager beseft dat dit een probleem is, maar kan hier weinig aan doen, omdat de villa waar het museum gevestigd is de status van monument heeft. Het museum compenseert dit door bezoekers persoonlijke aandacht en begeleiding te bieden.

Doordat het out of the building denkt, bereikt het Chabot Museum met een uitgekiende marketing nieuw publiek met activiteiten op locatie in de stad, een rondleiding door de Van Nelle Fabriek, bezichtiging van de andere villa’s in het Museumpark en straks de activiteiten op het Land van Chabot. De Raad waardeert deze unieke werkwijze en vermoedt dat het museum met de buitenactiviteiten meer jongeren bereikt. De aanvraag besteedt veel aandacht aan het publiek en op verschillende onderdelen zet het Chabot Museum ook in op verdieping. Via digitale kanalen bereikt het nog relatief weinig publiek; de Raad adviseert het Chabot Museum hieraan meer aandacht te geven.

Personeel
De Raad vindt de diversiteit van de eigen organisatie niet voldoende. Goede wil van het museum volstaat niet; concrete stappen zijn nodig om de samenstelling van het personeel en het bestuur diverser te maken. Ook in de keuze van de samenwerkingspartners toont het Chabot Museum nog te weinig oog voor diversiteit. Voor zijn collectie en tentoonstellingen in huis adviseert de Raad dat het Chabot Museum de mogelijkheden voor een meer inclusieve benadering gaat onderzoeken.

De RRKC ziet het museum zelf niet als innovatief. Hoe goed de tentoonstellingen en cultuureducatie ook zijn, echte experimenten onderneemt Museum Chabot niet. Wel vindt de Raad dat het met het Land van Chabot een innovatieve richting inslaat. Ook de verbindingen met de architectuur uit de jaren dertig, door een bezoek aan de Van Nelle Fabriek en de villa’s in het Museumpark ziet de Raad als uniek en innovatief. Al met al scoort het Chabot Museum op dit punt voldoende.

Het Chabot Museum treedt graag naar buiten. In het Museumpark toont het zich als een actieve en stimulerende partij die de samenwerking met de verschillende partners versterkt. De tijd hiervoor is rijp aangezien het Museumpark straks met het nieuwe depotgebouw van Museum Boijmans Van Beuningen een nieuwe setting krijgt. De Raad hoopt dat de betrokken partners in gezamenlijkheid het park een grotere culturele uitstraling gaan geven.

Buiten het Museumpark kiest het Chabot Museum voor traditionele partners om mee samen te werken. Het museum kan een mooi lijstje partners tonen maar expliciteert niet waar de samenwerking met die partners toe moet leiden.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de gevraagde subsidie van € 120.000 toe te kennen, omdat het plan van goede kwaliteit is, de bedrijfsvoering professioneel en het aandeel van de subsidie in de financieringsmix gering.
De Raad heeft vertrouwen in de uitvoering van het plan en adviseert het bedrag dat hoger is dan de huidige subsidie te koppelen aan de uitwerking van de plannen voor de buitenprogrammering.