Cameretten

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 55.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Cameretten is een onafhankelijk festival; de speelperiode is volgens de Raad goed getimed ten opzichte van het Leids Cabaret Festival en het Amsterdam Kleinkunst Festival. Met voorrondes en een finale in diverse Rotterdamse theaters positioneert Cameretten zich voldoende sterk in de stad.

De Raad vindt echter dat het festival de beoogde diversiteit van het cabarettalent onvoldoende vertaalt naar een concreet plan van aanpak. Een proactieve visie op het scouten en selecteren van het beoogde talent ontbreekt, evenals een concrete uitwerking van de criteria die hierbij leidend zijn.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Cameretten af te wijzen. De Raad waardeert de doelstellingen om nieuw cabarettalent te werven. Een plan van aanpak waaruit blijkt hoe de stichting deze doelen denkt te realiseren ontbreekt echter in de aanvraag.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Cameretten gelooft in de kracht van humor, om te verbinden, om te verrassen en om te ontroeren. Humor wordt ingezet om overeenkomsten te vinden en verschillen te verkleinen tussen mensen die rijk en arm zijn, hoog en laag opgeleid, ervaren cabaretkijkers en nieuwe theaterbezoekers. Door de verschillende vormen van humor te presenteren bij Cameretten raakt het publiek met elkaar in gesprek over thema’s die aan bod komen in de voorstellingen die wij samen met aanstormend talent en inmiddels gevierde cabaretiers helpen ontwikkelen. Door middel van een eigen methodiek maakt Cameretten het mogelijk dat aanstormend talent zich in een korte tijd kan professionaliseren en presenteren aan een grote doelgroep in Rotterdam en ver daarbuiten. Wij betrekken daarbij het professionele veld en de media, zodat dit talent na het traject dat plaats vindt in Rotterdam, lokaal en landelijk kan doorbreken en een duurzame carrière kan opbouwen.

Cameretten is geworteld in Rotterdam. Een stad met meer dan 175 verschillende culturen, nog meer verschillende inzichten, meningen en perspectieven. Wij vinden het belangrijk dat deze verschillende mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan op een luchtige, laagdrempelige en humoristische wijze. Waardoor er vanuit meerstemmigheid meer onderling begrip tussen groepen kan ontstaan, die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen.

De verschillende uitdagingen in deze moderne samenleving raken aan hetgeen Cameretten terugziet in haar praktijk; namelijk het samenbrengen van divers talent en publiek en de onderwerpen die tijdens Cameretten besproken worden. Dat doen wij door middel van de kracht van verhalen, verpakt in humor. Voorbeelden daarvan zijn; eenzaamheid en het tegengegaan daarvan door de stilte hierover te doorbreken en samen ergens om te kunnen lachen. Maar ook taboe’s, politieke standpunten en moeilijke onderwerpen zoals verschillende visies op gender, sexualiteit, huiselijk geweld, armoede versus privilege, religie, politiek, pesterijen, discriminatie, onderdrukking en depressiviteit, worden door middel van verhalen verpakt in humor en cabaret aan het voetlicht gebracht.

Cameretten maakt het mogelijk dat dit allemaal op een laagdrempelige wijze besproken kan worden in het theater, op scholen of buitenlocaties en in de media. Cameretten draagt actief bij aan het stimuleren van talent, de professionalisering van talent en de verbreding van de theater canon en het aanbod van talent. Door onze voortrekkersfunctie denken wij constant hardop na over wat het betekent om ongeacht achtergrond in deze tijd samen te leven en samen te werken in Rotterdam en ver daarbuiten.

Met onze initiatieven beogen we mede-menselijkheid en burgerschap op meerstemmige wijze te stimuleren en bij te dragen aan een samenleving en een theaterlandschap, waarin de zwaarte van het alledaagse leven met een knipoog kan worden verzacht en gerelativeerd en waarbij ook het leven en talent gevierd kan worden, ongeacht sociaal economische positie of culturele achtergrond of opleidingsniveau.

Beoordeling van de aanvraag

Cameretten streeft naar een gevarieerd cabaretaanbod van stand-up, spoken word en kleinkunst door solisten, duo’s en groepen. In de cabaretwereld is Cameretten een bekende naam, maar in de visie van de Raad heeft het festival qua aanbod enigszins aan kracht en artistieke kwaliteit ingeboet.

Artistieke kwaliteit
De Raad waardeert het dat de organisatie de komende periode wil inzetten op verjonging en culturele diversiteit. Er zijn lijnen uitgezet om andersoortig talent het festival binnen te halen, en daarmee ook een bredere doelgroep aan het festival te binden.

Ook waardeert de RRKC het dat Cameretten samenwerkt met diverse podia in de stad. Voor de voorrondes werkt het festival samen met Theater Zuidplein en Theater Walhalla, organiseert een regieweekend in het Jeugdtheater Hofplein en brengt de finale in het Luxor Theater. Ook streeft Cameretten ernaar meer zichtbaar te zijn bij poppodia.

Dat Cameretten zich ten doel stelt nieuw cabarettalent te werven, ziet de Raad als positief. Dat die doelstellingen niet terug te vinden zijn in een praktisch uitgewerkt plan van aanpak, stelt teleur. Ook betreurt de Raad het dat een proactieve visie ontbreekt op hoe beoogd talent te scouten en te selecteren. Cameretten zou de criteria hiervoor moeten uitwerken. Het vakmanschap van de regiecoaches die de geselecteerde cabaretiers begeleiden en de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering wekken het vertrouwen van de Raad.

Cameretten heeft als onafhankelijk festival de speelperiode goed getimed ten opzichte van het Leids Cabaret Festival en het Amsterdam Kleinkunst Festival. Met voorrondes en een finale in diverse Rotterdamse theaters positioneert het festival zich voldoende sterk in de stad. Met de lange finalistentournee door het land onderscheidt het festival zich.

De RRKC vindt het positief dat het festival bijdraagt aan talentontwikkeling en de artistieke verbreding van het genre door crossovers met andere disciplines te stimuleren. Ook zet de organisatie zich in voor de archieffunctie en digitalisering van het cabaretarchief.

Cameretten biedt weliswaar een groot aantal speelbeurten, doordat de finalisten op tournee gaan, maar de Raad benadrukt dat het gaat om één voorstelling die zich herhaalt. Bovendien wisselt de kwaliteit van het programma sterk.
Het festival richt zich op de artistieke en zakelijke ontwikkeling van cabarettalent. Met talentontwikkeling richt de organisatie zich echter op een kleine groep, waardoor de spin off beperkt blijft. Ook van de follow-up, de speelbeurten voor finalisten, profiteert slechts een klein aantal cabaretiers.

De educatiepilot, een CKV-programma over cabaret voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, vindt de Raad tamelijk arbeidsintensief van opzet; het bereik ervan is gering.

De Raad vindt de bedrijfsvoering voldoende stabiel en vertrouwenwekkend. Van de urgentie om de organisatie uit te breiden en deel te laten uitmaken van het Cultuurplan, is de RRKC niet overtuigd.
De Raad vindt het positief dat Cameretten de winnaar van het festival een klein startkapitaal weet te bieden. Wel mist de Raad een zakelijke formule, waardoor het festival diverse investeringen in jong talent enigszins kan terugverdienen als finalisten naam maken.

Tot slot plaatst de Raad een kanttekening bij de aanvraag als geheel. In tekstueel opzicht oogt deze weinig verzorgd. Formuleringen hadden zorgvuldiger gekund.

Financieringsmix
De financieringsmix is evenwichtig en voldoende gespreid. De Raad ziet mogelijkheden de sponsorinkomsten te verhogen door een hoofdsponsor te zoeken die zich aan het festival wil verbinden.

Fair Pay  
Hoe Cameretten fair pay denkt te gaan toepassen wordt niet duidelijk. In de aanvraag ontbreekt de uitwerking van dit onderwerp.

De aanvraag besteedt uitgebreid aandacht aan het belang van culturele diversiteit in de cabaretwereld en andersoortig cabarettalent dat nieuwe doelgroepen kan aanspreken. De Raad mist echter een strategisch plan om de genoemde doelstellingen te realiseren.

Publiek
Het beleid over het publieksbereik omschrijft de aanvraag wat mager. De Raad mist hierin een proactieve visie op de marketingmiddelen en op doelgroepen die het festival wil bereiken. In de voorrondes kan het festival meeliften op de doelgroepen van Theater Zuidplein en Theater Walhalla. De Raad vindt het belangrijk dat het festival zelf een gerichte visie ontwikkelt en een daaruit voortvloeiende marketingstrategie vaststelt om nieuwe doelgroepen te werven.

Personeel
De Raad ziet aandacht voor culturele diversiteit in de samenstelling van het bestuur en de jury van Cameretten.

De werkwijze van Cameretten beoordeelt de Raad als vrij gangbaar voor een cabaretfestival. De aanvraag besteedt weinig aandacht aan innovatieve benaderingen.

Ook al weet het festival contacten te leggen, de interconnectiviteit blijft beperkt. De contacten met de mediasector vergroten de uitstraling van Cameretten en de deelnemende cabaretiers. Het festival werkt wel samen met relevante podia in de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

€ 0