Baroeg

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 368.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 397.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 356.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC waardeert de aanvraag van Baroeg positief. Het podium is een visitekaartje voor Rotterdam als authentieke plek voor de hardere en alternatieve genres in de popmuziek, die elders in de stad niet te zien zijn. Podium en festival hebben een eigen signatuur en zijn landelijk toonaangevend. Ze bedienen een eigen community van voornamelijk ‘cultuurmijders’, afkomstig uit verschillende niches in de muziek. Baroeg is een bedrijfsmatig gezonde organisatie, de RRKC maakt zich alleen zorgen over achterstallig onderhoud aan het pand, dat al geruime tijd de uitvoering van de kerntaak van de instelling bemoeilijkt.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van Baroeg te honoreren met een subsidie van € 368.500. De extra € 12.000 ten opzichte van de huidige subsidie is bedoeld voor de organisatie van de grotere concerten die nu nog ontbreken in Rotterdam.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Poppodium Baroeg bestaat in 2021 veertig jaar. Het podium heeft een capaciteit van 350 bezoekers en biedt een structureel aanbod van bands binnen de harde en alternatieve genres van de popmuziek. Liefhebbers van (hard)rock, metal, gothic, emo, hardcore, punk, psychobilly, electro en industrial komen veelvuldig aan hun trekken in Baroeg. Eens per jaar vindt het festival Baroeg Open Air (BOA) plaats. BOA programmeert de muziekstijlen die in Baroeg worden neergezet en is daarmee de ‘uitmarkt’ van Baroeg. Tijdens de laatste editie in 2019 werd het door maar liefst 200 vrijwilligers georganiseerde festival bezocht door 7.000 liefhebbers van de harde en alternatieve muziekstijlen. Met dit aanbod zijn Baroeg en BOA zowel voor Rotterdam als voor Nederland uniek en onderscheidend. Voorheen bestond het bestuur van BOA uit dezelfde leden als het bestuur van poppodium Baroeg, maar sinds 2019 hebben beide stichtingen verschillende bestuursleden. Ondanks deze ingezette ontvlechting blijft de onderlinge verwevenheid tussen de stichtingen groot. Vandaar dat dit een gecombineerd beleidsplan is van beide stichtingen. Baroeg en BOA stellen zichzelf ten doel om van 2021 t/m 2024 gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar te trekken. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van de doelstelling van 20.000 bezoekers in de cultuurplanperiode 2017-2020. Per jaar worden er naar verwachting 325 optredens van artiesten verzorgd (presentaties), verdeeld over 90 openstellingen voor publiek (producties). Het publieksbereik van Baroeg en BOA is bijzonder. Onderzoeken wijzen uit dat diverse publieksgroepen significant meer worden getrokken dan gemiddeld in de cultuursector. In de nieuwe cultuurplanperiode willen Baroeg en BOA het algemene publieksbereik en het aantal Baroeg producties met meer dan 300 bezoekers uitbouwen, het (flink gestegen percentage) herhaalbezoek van Baroeg consolideren en het publieksbereik van BOA vergroten naar 10.000 bezoekers bij een betaald festival. Baroeg en BOA bereiken een publiek dat erg divers is qua leeftijd, sociaal-maatschappelijke achtergrond, man-vrouw verhouding, mate van mannelijkheid/vrouwelijkheid en inkomens- en opleidingsniveau. Bij de evenementen is iedereen welkom, inclusiviteit acht de organisatie van groot belang. Vanwege de aard van de programmering is de diversiteit eerder gebaseerd op leefstijl en gedeelde waarden dan op bijvoorbeeld etnische achtergrond, opleidingsniveau of religie. Door het aanbod te veranderen proberen Baroeg en BOA een steeds diverser publiek aan te spreken. Veel van het werk dat geleverd wordt door Baroeg en BOA, komt tot stand uit samenwerking. Er wordt met een uiteenlopend aantal partners samengewerkt. Baroeg en BOA zijn voor al deze samenwerkingsverbanden dankbaar en dragen graag een steentje bij.

In de afgelopen cultuurplanperiode heeft Baroeg gewerkt aan verbreding van de muziekstijlen die geprogrammeerd worden. Dit is een continu proces, dat bijvoorbeeld wordt ingevuld door te werken met (jonge) gastprogrammeurs. Baroeg blijft investeren in talentontwikkeling.

Een structureel probleem waar Baroeg mee te maken heeft, is dat het pand gedateerd is. Voornamelijk op het gebied van de backstage faciliteiten en geluidsisolatie. Door de gemeente Rotterdam is € 500.000,- gereserveerd om het pand te kunnen verbouwen, naar verwachting kan er in de zomer van 2021 worden verbouwd.

Beoordeling van de aanvraag

Baroeg is al jarenlang een visitekaartje voor Rotterdam als podium voor de hardere en alternatieve genres in de popmuziek die op andere Rotterdamse podia niet te zien zijn. Het podium en het festival hebben een eigen signatuur en zijn toonaangevend in hun soort. Ze bedienen een eigen community, geworteld in verschillende niches.

Artistieke kwaliteit
Baroeg heeft ook nu weer een overtuigend plan waaruit blijkt dat de instelling goed voor ogen heeft hoe zowel culthelden als nieuwe acts in deze genres gepresenteerd moeten worden. De Raad verheugt zich over de groei van het aantal producties. Vooral de grotere concerten en genre-specifieke festivals zijn waardevol voor de stad. Baroeg maakt duidelijke keuzes in zijn artistieke profiel en weet binnen de niches vernieuwend en spannend te programmeren; alleen in de punk doet Baroeg het iets minder goed dan andere podia. Het aanbod is sterk onderscheidend, hoewel buitenstaanders het ziet als ‘veel van hetzelfde’. Omdat Baroeg zo gespecialiseerd is en daarmee bekendheid geniet, is programmeren van andere stijlen geen optie.

Positie in het culturele veld
Baroeg heeft een uitstekende reputatie als podium voor genres die vrijwel nergens anders in Rotterdam en Nederland terecht kunnen. Deze positie heeft Baroeg verworven dankzij die specialisatie. Er zijn nauwelijks andere podia in Nederland die zich alleen op deze doelgroep richten. Zonder Baroeg zou een podium voor beginnende bands in de alternatieve genres zelfs geheel ontbreken, met stijlen als rock, metal, hardcore, punk, psychobilly, electro en industrial.
De RRKC waardeert het dat Baroeg in IJsselmonde gevestigd is, waar niet veel cultuurinstellingen te vinden zijn. De Raad ziet mogelijkheden voor Baroeg om de binding met de wijk te versterken. Het festival Baroeg Open Air trekt een breder publiek (ook uit de wijk) dan het programma in Baroeg zelf, en zorgt zo voor nieuwe aanwas voor het podium.

Rotterdam Festivals
Rotterdam Festivals bevestigt dit: ‘Baroeg Open Air, een jaarlijks festival voor harde alternatieve muziek in Rotterdam-Zuid met een landelijk, trouw en betrokken publiek, draagt positief bij aan het prioriteitsthema (inter)nationale cultuurstad.’

Talentontwikkeling en cultuureducatie
Baroeg biedt vooral publieksactiviteiten en interessante talentontwikkelingsprogramma’s; voor cultuureducatie heeft de instelling geen aanbod ontwikkeld. Als klein podium weet Baroeg overtuigend aandacht te besteden aan de stappen die muzikanten zetten, op weg naar bekendheid. Jong talent krijgt de kans op het festival; ook organisatorisch talent krijgt aandacht. Baroeg legt geen specifieke nadruk op presentatie van Rotterdamse bands, maar programmeert deze wel als voorprogramma op de genre-specifieke festivals.

Baroeg is een gezonde organisatie met een ervaren organisatiekader en gastprogrammeurs. Voor een relatief klein en decentraal gelegen podium doet Baroeg het bedrijfsmatig heel goed, ook met het festival. De bestuurlijke splitsing tussen Baroeg Open Air en Baroeg kan verstandig zijn om de druk op de organisatie te verminderen en risico’s te vermijden.

Bedrijfsmatige indeling
De RRKC waardeert het dat Baroeg een functionerend Vriendenbestand heeft. Het enige element dat zorgen baart is de slechte kwaliteit van de huisvesting; de RRKC is hier niet gerust op, ook al omdat deze ongetwijfeld negatieve impact op de exploitatie zal hebben. Er is sprake van achterstallig onderhoud. De aangekondigde verbouwing werd vier jaar geleden ook al in de aanvraag genoemd; de RRKC vindt het zorgwekkend dat deze nog steeds niet is gerealiseerd. De keus om alleen het backstage-gedeelte van het pand aan te pakken, en niet de geluidsisolatie en de vergroting van de capaciteit, is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk, omdat dit gedeelte van het pand er nu wel heel erg slecht aan toe is. Door verder uitstel van geluidsisolatie en de capaciteitsuitbreiding, loopt Baroeg echter de kans mis om in de toekomst meer eigen inkomsten te genereren.

Fair Practice Code
Baroeg hanteert de Fair Practice Code en volgt de cao voor het eigen personeel. Ook is er een duidelijke beloningsstructuur voor optredende artiesten.

Financieringsmix
Baroeg heeft een mooie financieringsmix, het maximaal haalbare voor een podium van deze schaal. De RRKC is positief over de relatief hoge publieksinkomsten, de start met entreeheffing voor Baroeg Open Air, de crowdfunding en de Vriendenclub. Daardoor ontstaat een goede balans tussen publieksinkomsten en subsidies. Mogelijk kunnen de merchandise-inkomsten nog toenemen. Baroeg noemt geen specifiek bedrag voor fair pay.

De muziekstijlen die Baroeg programmeert, zijn niet de meest inclusieve; je moet ervan houden. De meeste bands bestaan uit witte mannen met een groot gehalte aan genre-purisme. Baroeg is zich hiervan bewust en geeft in het plan een heldere kijk op het publiek. Hierbij valt op dat Baroeg een speciale rol speelt in het leven van mensen die moeilijker hun plek vinden in de samenleving dan gemiddeld en niet of nauwelijks andere culturele instellingen in Rotterdam bezoeken. Baroeg programmeert bewust relatief veel vrouwelijke musici. Qua leeftijd is het publiek zeker divers te noemen. Baroeg is het aan zijn positie verplicht andere (etnische) groepen binnen het genre harde alternatieve muziek te programmeren, zoals Turkse metal, Anatolische rock, Japanse rockchicks. Dit gebeurt echter mondjesmaat.

Publiek
Baroeg heeft een eigen publiek met relatief veel zogenaamde ‘cultuurmijders’ en bouwt een sterke band op met deze bezoekers. Een relatief klein gedeelte komt uit Rotterdam. Ondanks de dalende populariteit van de hardere genres, stijgt het aantal bezoekers dat Baroeg aan zich weet te binden; dit komt ook doordat landelijk minder podia deze genres nog durven te programmeren. Het publiek toont zich echter zeer reisbereid en komt uit heel Nederland naar IJsselmonde. Baroeg is zeer actief op Facebooksites voor verschillende harde muziekgenres en creëert op die manier belangstelling voor zijn concerten. Door de digitale interactie met het publiek groeit het podium met de genres mee, waardoor de programmering actueel en herkenbaar blijft. Het publiek herkent en waardeert deze strategie als authentieke betrokkenheid en dat levert veel bezoekers op, vooral ‘stedelijke toekomstbouwers’.
Baroeg heeft nog voldoende mogelijkheden om te blijven verjongen en nieuw publiek te trekken door bijvoorbeeld meer emocore en punk te programmeren; ook het festival en de programmering in andere zalen levert Baroeg nieuw publiek op.

Personeel
Het personeel bestaat uit vier betaalde medewerkers en tachtig vrijwilligers; voor het festival weet Baroeg zelfs tweehonderd vrijwilligers te rekruteren. Baroeg wil een extra personeelslid (1 fte) aantrekken om de continuïteit in directievoering en programmering te waarborgen. De RRKC vindt deze wens terecht en betreurt het dat deze vraag niet gehonoreerd kan worden, omdat er geen extra budget beschikbaar is.

Bij Baroeg lijkt innovatie misschien niet aan de orde van de dag, maar ook binnen deze muziek wordt voortdurend geëxperimenteerd en ontstaan nieuwe (sub)genres. Baroeg structureert deze vernieuwing, door met gastprogrammeurs uit opkomende genres te werken. Zo kan Baroeg zich blijven positioneren, bijvoorbeeld met de genre-specifieke festivals. De RRKC mist wel aandacht voor duurzaamheid op het festival.

Baroeg maakt samen met negen andere culturele organisaties deel uit van het Pop-op samenwerkingsverband. Baroeg is daarom meer buiten de deur gaan programmeren en zichtbaarder geworden in de binnenstad. Samenwerking met V11, Maassilo en het Eendrachtfestival helpt Baroeg die programma’s op te bouwen en er (nieuw) publiek voor te vinden.

Bezoekers van Baroeg zijn bereid te reizen om naar de concerten te komen; het podium draagt hierdoor, in bescheiden mate, bij aan de groei van het cultuurtoerisme.

Muziek heeft meer dan gemiddeld een bepalende betekenis in het leven van de bezoekers van Baroeg. Het podium is zich bewust van de impact die de muziek kan hebben op de mentale gezondheid van jonge mensen die niet zo stevig in het leven staan. Tot slot waardeert de RRKC de pogingen van Baroeg om een actievere rol in de wijk te spelen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert Baroeg een subsidie toe te kennen van € 368.500.