Arab Film Festival

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 64.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 64.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 47.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Film

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Het Arab Film Festival draagt volgens de Raad met zijn bijzondere programmering bij aan de pluriformiteit van het Rotterdamse culturele veld. Het festival slaagt er in een doelgroep te bereiken die nog niet goed wordt bereikt en vormt hiermee een maatschappelijk relevante culturele partner in Rotterdam. De Raad beoordeelt het plan van het Arab Film festival als goed qua inhoud, maar zwak op de onderdelen bedrijfsvoering en strategie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is positief over de bijdrage van het Arab Film Festival aan een divers cultureel veld. De Raad adviseert het gevraagde bedrag van € 64.000 aan subsidie toe te kennen, om de personele bezetting uit te breiden. Daarmee kan de organisatie haar kennis en expertise delen en vergroten. De Raad geeft de organisatie mee dat het belangrijk is te blijven focussen op het festival zelf, het educatieprogramma en Rotterdamse activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Het Rotterdam Arab Film Festival – RAFF – is een vijfdaagse filmmanifestatie die inmiddels al bijna 20 jaar bestaat en nauwelijks meer weg te denken is in de Rotterdamse cultuuragenda van het jaar. We brengen daadwerkelijk een publiek van verschillende achtergronden bij elkaar om op een vruchtbare manier in dialoog te gaan over een groot aantal vanzelfsprekende, maar vaak ook beladen of controversiële sociale, politieke en culturele thema’s. Gedurende het jaar organiseert of co-produceert het RAFF filmprogramma’s in Rotterdam, verzorgt educatieprogramma’s en stelt zijn kennis ten dienste van andere culturele en maatschappelijke organisaties. Meerdaagse manifestaties, die als satelliet van RAFF functioneren, vinden jaarlijks ook buiten Rotterdam plaats; in Den Haag en Assen.

Van levensbelang is ook het stimuleringsprogramma voor jonge makers. Het festival entameert projecten die prille auteursfilm in de Arabische landen stimuleert, zoekt verbanden en samenwerkingen met Nederlands talent en zorgt voor de uitbreng van de producties.

Met zijn activiteiten bereikt het festival een divers publiek dat grofweg is in te delen in de volgende categorieën:

  • een algemeen, nieuwsgierig publiek dat nuance zoekt in de berichtgeving over de Arabische wereld
  • cinemaliefhebbers en filmprofessionals
  • Rotterdammers met een achtergrond in de Arabische wereld, zowel vrouwen, jongeren als senioren
  • internationale aandacht van persvertegenwoordigers en culturele organisaties.

Het RAFF probeert de vinger aan de pols te leggen en kiest daarin primair voor de zeggingskracht en de kwaliteit van het aanbod. Maar zeker nevengeschikt is de noodzaak om een nuancering aan te brengen bij het dagelijkse bombardement van crises- en geweldbeelden.

Het RAFF is een permanent podium voor de artistieke representatie en narratieven over Rotterdammers, Nederlanders en Europeanen met een Arabische achtergrond. Exemplarisch is de grote aandacht die het RAFF tijdens haar volgende editie in samenwerking met Theater Zuidplein en het Verhalenhuis Belvédère gaat besteden aan vijftig jaar Marokkaanse immigratie naar Nederland. Het helpt deze Rotterdamse burgers zich te bevrijden van clichés, de verheerlijking of afwijzingen, en geeft weer hoe de diaspora zich verhoudt met het land van herkomst en waar ze in terecht zijn gekomen. Wij zien de groei van het festival als een kwaliteitsimpuls: verfijning in het inhoudelijk kader waarin de film wordt vertoond. Niet meer, maar nog beter voorbereide debatten, inleidingen en vraaggesprekken. Want het festival bestaat niet alleen dankzij de films, maar ook door het persoonlijk contact met de makers en denkers.

Om die inhoudelijke noodzakelijkheid nog eens extra te onderstrepen is het onze wens om een jaarlijkse Maestro-lezing te organiseren.

Wenselijk is een capaciteit-ontwikkeling om aan de bredere vraag om samenwerking en advies in Rotterdam te kunnen voldoen. Aanbod op maat en gerichtheid op relevante doelgroepen en instellingen die het RAFF benaderen is noodzakelijk. Dat betreft in het bijzonder het ontwikkelen en aanbieden van grootschalige cultuur-educatieve producten. Daarnaast kampen veel MBO-scholen met uitval van leerkrachten. Wij bieden deze scholen de hiaten in te vullen met een zinvol programma in het leertraject burgerschap. Zo draagt video-educatie bij aan een betere balans in de – veelal gepolariseerde – meningsvorming over vluchtelingen en migranten.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad waardeert het Arab Film Festival (RAFF) om zijn expertise, bijzondere programmering en vooral grote maatschappelijk relevantie. Het festival richt zich in de programmering niet op kwantiteit maar op kwaliteit, en zoekt de kwaliteitsimpuls in de debatten en inleidingen. Het festival geeft een beeld van de diversiteit en zeggingskracht van de cinema uit de Arabische wereld. Een toegevoegde waarde die het RAFF volgens de Raad nog zou kunnen realiseren, is inzetten op samenwerkingen, zowel structurele als incidentele.

Het RAFF is gedurende het jaar actief als organisator van het jaarlijkse filmfestival, (co)programmeur van diverse filmactiviteiten in Rotterdam en verzorgt enkele educatieprogramma’s. De organisatie treedt daarnaast op als adviseur en kennispartner voor andere culturele en maatschappelijke organisaties in de stad, maar ook op nationaal en internationaal terrein.

Het festival vervult een unieke functie binnen het Rotterdamse culturele veld met zijn focus op de Arabische cinema. Door het heldere profiel weten andere organisaties het RAFF en zijn expertise goed te vinden.
De Raad is onder de indruk van de slagkracht van het Arab Film Festival, een kleine organisatie met beperkte middelen. Naast een jaarlijks festival organiseert het ook activiteiten in buurthuizen, educatieprogramma’ en workshops. Doordat de activiteiten van RAFF zo divers zijn, mist de Raad wel een duidelijke focus van de organisatie. Die zou moeten liggen op het filmfestival zelf en op de Rotterdamse activiteiten; de Raad meent dat die duidelijke focus de kwaliteit en de impact van het Arab Film Festival ten goede zal komen.

Rotterdam Festivals
Rotterdam Festivals is van mening dat het RAFF positief bijdraagt aan het thema diverse stad. De Raad mist in de aanvraag wel een toelichting op de positie van het RAFF ten opzichte van collega-festivals als Cinema Arabe.

Het RAFF is een kleine organisatie met een beperkte bezetting. De organisatie geeft aan op dit moment niet aan de bredere externe vraag om samenwerking en advies te kunnen voldoen, omdat ze te weinig personeel heeft. Het RAFF wil daarom graag meer fte’s voor educatie en kennisdeling. De plannen over hoe de bedrijfsmatige inrichting gestalte moet krijgen, heeft de organisatie onvoldoende uitgewerkt in haar meerjarenbeleidsplan.

De Raad acht de voorgestelde verhoging van de fondseninkomsten onrealistisch; de ambitie komt neer op een vervijfvoudiging van het in 2018 gerealiseerde bedrag. Het valt de Raad op dat het vorige advies hetzelfde constateerde. Ook toen schatte RAFF de fondseninkomsten (te) positief in; dat het resultaat veel lager lag, bevestigt dit beeld.

De extra fondseninkomsten hoopt het RAFF binnen te halen door Europese subsidie(s). Dergelijke subsidieaanvragen vragen doorgaans veel tijd en inzet van een organisatie, tijd en inzet die ook anders ingezet hadden kunnen worden. De Raad vraagt zich af of RAFF de kansen bij de nationale fondsen wel voldoende benut. Bovendien concentreert de fondsenwerving zich niet op de kernactiviteiten kernactiviteiten in Rotterdam. Het gevaar bestaat dat de organisatie zich onvoldoende focust op haar kerntaak, namelijk de organisatie van het filmfestival.

Fair Pay
Bij de organisatie van het Arab Film Festival is op dit moment geen sprake van beloning volgens fair pay. Het RAFF zegt hieraan niet te kunnen voldoen, omdat de organisatie daarvoor te klein is. De Raad adviseert hier een plan met heldere doelstellingen voor te ontwikkelen in samenhang met de voorgestelde uitbreiding van de organisatie.

De (inter)nationale programmering van het Arab Film Festival biedt ruimte aan de diversiteit van de Arabische cinema. De Raad prijst de platformfunctie van het festival dat houvast biedt voor makers in landen waar vrijheid van pers en meningsuiting niet vanzelf spreekt. Het festival richt daarmee het broodnodige vizier op culturen waarvan we bijna niets zien.
De Raad mist een overkoepelende visie op het thema inclusiviteit op grond waarvan RAFF partners, programmering en publieksbenadering kan kiezen.

Publiek
Het publiek van het Arab Film Festival bestaat voornamelijk uit bezoekers met een Arabische achtergrond. Het percentage landelijke bezoekers groeide de afgelopen jaren gestaag, van 26 procent in 2017 naar 33 procent in 2019. Het festival bereikt een hoog opgeleid en relatief jong publiek, vooral ‘stedelijke toekomstbouwers’, gevolgd door de ‘stadse alleseters’. Daarnaast zijn de ‘digitale kijkers’, in verhouding tot hun aanwezigheid in de stad goed vertegenwoordigd; net als ‘stedelijke toekomstbouwers’ valt deze onder de moeilijk te bereiken doelgroepen. Het filmfestival draagt volgens de Raad dus zeker bij aan de diversiteit van het cultuurbezoek in de stad.

Hoewel het RAFF een doorgaans niet of slecht bereikte doelgroep bereikt, vindt de Raad het onderdeel publieksvernieuwing niet goed uitgewerkt. Een aanpak hoe andere doelgroepen te bereiken ontbreekt. Juist hier ziet de Raad kansen voor de organisatie. Het festival zou meer kunnen inzetten op de brugfunctie die het zou kunnen vervullen om meer doelgroepen – ook bezoekers met een niet-Arabische achtergrond – met de Arabische cinema te laten kennismaken. Zo kan het RAFF zijn betekenis voor Rotterdam vergroten en zorgen voor meer verbinding in de stad.

Personeel
De Raad beschouwt Arab Film Festival als een van nature diverse organisatie. Inclusiviteit is inherent aan de organisatie.

In de aanvraag van RAFF ziet de Raad weinig blijk van innovaties op het gebied van de programmering en de bedrijfsvoering. De organisatie zet in op versterking van kwaliteit in het aanbod en wil de organisatie robuuster maken. De Raad adviseert meer te doen aan marketing en publieksvernieuwing, door social media beter en effectiever te gebruiken. Ook mist de Raad een visie op wat de toenemende digitalisering van het filmaanbod voor het festival kan betekenen.

Het Arab Film Festival heeft veel connecties in het culturele en maatschappelijke veld, zowel nationaal als internationaal. Binnen de mogelijkheden van de organisatie draagt RAFF in Rotterdam en andere steden actief bij aan maatschappelijke opgaven. De organisatie werkt samen met logische partners om meerwaarde te creëren, aldus de Raad.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is positief over de bijdrage van het Arab Film Festival aan een divers cultureel veld. De Raad adviseert het college de aanvraag van RAFF te honoreren met € 64.000, om de personele bezetting uit te breiden, zodat de organisatie haar kennis en expertise kan delen en vergroten.