A Tale of a Tub

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 67.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 93.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 67.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC is positief over de ingediende aanvraag van A Tale of a Tub. De organisatie staat garant voor kwaliteit en biedt ruimte aan artistieke innovatie en experiment. In het opbouwen van een relatie met de wijk Spangen ziet de Raad nog kansen. Op het gebied van inclusiviteit ontbreekt het de instelling aan concrete ambities, vooral als het gaat om vast personeel en toezichthouders.

Geadviseerd subsidiebedrag

Met een sterk internationaal profiel en artistieke programma’s draagt de organisatie bij aan de pluriformiteit van het Rotterdamse culturele veld. Tegelijkertijd betwijfelt de Raad of de plannen die de organisatie laagdrempeliger moeten maken realiseerbaar zijn. De Raad adviseert het huidige subsidiebedrag van organisatie A Tale of a Tub te handhaven en de organisatie daarmee een bedrag toe te kennen van € 67.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Als Rotterdams kunstplatform voor een uiteenlopend publiek, in een stad die steeds diverser wordt, streeft A Tale of a Tub sinds de oprichting naar artistieke en maatschappelijke relevantie. In het licht van de nieuwe directietermijn (2019–heden) zal de programmeringsvisie voor de komende Cultuurplanperiode deels uitgebreid en herzien worden. De fundamentele kernwaarde van A Tale of a Tub om een innovatieve testgrond te voorzien voor een generatie jongere kunstenaars, om momentum te verschaffen voor hun eerste solotentoonstellingen, blijft ongewijzigd. We zijn van mening dat binnen het huidige Rotterdamse kunstveld een dergelijk platform onverminderd urgent blijft bij het bestendigen en positioneren van de artistieke praktijk in relatie tot de stad. In aanvulling daarop—deels in samenhang met de extra verkregen tentoonstellingsruimtes—zal het aanbod en het aantal presentaties op jaarbasis worden vergroot. Het programma wordt zodoende meer robuust, waarbij solo- en groepspresentaties gelijktijdig plaatsvinden. Voor de invulling van de groepspresentaties kiezen we nadrukkelijk voor de vertegenwoordiging van kunstenaars die momenteel in Rotterdam gevestigd en actief zijn, en ondersteunen we uitwisselingen en relaties tussen internationale en lokale kunstenaars. We gaan hiervoor nieuwe samenwerkingen aan, onder andere met het CBK Rotterdam. Artistiek-inhoudelijk zal het programma zich richten op intersectioneel ecologisch denken, waarin onderwerpen rond natuur, het gedeelde leefklimaat, gender en feminisme, dekolonisatie, de toenemende invloed van digitale infrastructuren en geavanceerd kapitalistische en neoliberale structuren met elkaar verstrengelen in een doorlopend urgent en maatschappijkritisch programma. A Tale of a Tub ziet het nastreven en bewaken van toegankelijkheid, diversiteit en inclusie als een doorlopende taakstelling en verantwoordelijkheid. We vinden het van primair belang dat het programma resoneert en weerklinkt bij de grote verscheidenheid aan achtergronden en identiteiten die de stad rijk is, en dat diegene zichzelf kunnen zijn, zich gerespecteerd en gerepresenteerd voelen in en door onze instelling. We willen deze complexiteiten tastbaar en toegankelijk maken voor onze doelgroep en onderschrijven hierbij het essentiële belang van educatie in de brede zin van het woord. In samenwerking met de recent aangestelde educatie-medewerker Milou Terpstra werken we aan een meer gegrond educatieprogramma, met workshops door kunstenaars en lesprogramma’s ontwikkeld voor primair en secundair onderwijs. Naast onze ambities wat betreft educatie, publieksbereik en onze programmering streven we de komende jaren naar professionalisering.

We willen onze instelling meer financieel bestendigen en stappen maken op het gebied van Fair Pay, voor zowel personeel als deelnemende kunstenaars. Voor de aankomende Cultuurplanperiode vragen we aanvullende financiële middelen aan bij de Gemeente Rotterdam—ten opzichte van de periode 2017–2020. Deze middelen zouden in dienst staan van het verder bestendigen van het artistiek-inhoudelijk programma en de ontwikkeling en brede implementatie van educatie, les- en wijkprogramma’s.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de gedegen en goed onderbouwde aanvraag van A Tale of a Tub. De RRKC complimenteert de organisatie met haar inhoudelijke positionering; het programma reflecteert op heldere wijze de visie van de organisatie.

A Tale of a Tub biedt programma’s van hoge artistieke kwaliteit, met ruimte voor experiment en innovatie, en is hierin consequent. Ook de nieuwe leiding wekt bij de Raad het vertrouwen dat de organisatie continuïteit van de artistieke kwaliteit kan garanderen.

De Raad is verheugd over het feit dat A Tale of a Tub de intentie heeft om met artists in residence te gaan werken. Tegelijkertijd heeft de aanvrager deze intentie niet helder vertaald in het programma.
Ondanks de bescheiden bezetting heeft A Tale of a Tub educatie, – les- en wijkprogramma’s tot een speerpunt in het beleid gemaakt. De Raad benoemt als aandachtspunt een sterkere verbinding met de wijk waarin de organisatie opereert. Het plan formuleert wel acties om dit tot stand te brengen, maar wat de doelstelling precies is en wat het betekent om naast artistiek ook maatschappelijk relevant te zijn, blijft onduidelijk. De positie van de Wijkredactie is voor de Raad nog niet concreet genoeg gemaakt.

Dankzij haar internationale profiel en netwerk en de locatie in Spangen is de organisatie relevant en draagt zij bij aan de pluriformiteit van het culturele veld in Rotterdam.

In 2019 vond een directiewissel plaats. Momenteel werken twee nieuwe directeuren samen met een producent en coördinator, een educatiemedewerker en een team van vrijwilligers. Met deze relatief kleine staf weet de organisatie een kwalitatief sterk programma te presenteren.

De Raad is positief over het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is bij A Tale of a Tub en raadt de organisatie aan een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen waarin binding met de wijk en het opbouwen van een relatie met buurtbewoners een belangrijk aandachtspunt zijn.

Financieringsmix
De Raad is positief over de transparantie van de bedrijfsmatige inrichting en de financieringsmix, met name de manier waarop de organisatie fondsen weet te werven. Het deel verhuur is in het ingediende plan onvoldoende uitgewerkt. Gezien de beperkte openingstijden van de organisatie ziet de Raad inkomenskansen in een efficiënte verhuur van de ruimte.

Fair Pay
De organisatie geeft in de aanvraag en de begroting aan naar fair pay toe te willen werken. Tegelijkertijd merkt de organisatie in de aanvraag op dat fair pay in de praktijk niet altijd haalbaar is en dat medewerkers meer uren draaien dan vergoed kunnen worden. De organisatie geeft aan zich in te zetten voor Fair Chain waarin kunstenaars fair pay en fair share, dus een eerlijk loon verdienen en in de opbrengst delen. Dit heeft tot gevolg dat vrijwilligers maar een aantal uur per week kunnen werken. Voor het organiseren van de solotentoonstellingen is A Tale of a Tub sterk afhankelijk van de experimenteerregeling van het Mondriaanfonds.

De Raad mist in de aanvraag een strategisch plan op het gebied van inclusiviteit. De beschreven visie daarop lijkt niet samen te vallen met de keuzes in de programmering. De Raad dringt erop aan onderbouwd beleid te ontwikkelen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, zowel in de organisatie als in de programmering.Rekening houdend met het internationale profiel van A Tale of a Tub, acht de Raad het van belang dat de organisatie de verbinding met het lokale, de wijk, in de randprogrammering en publieksbenadering laat terugkomen. Dit geldt ook voor het betrekken van partners. De Raad vindt dat een verbinding met het sociale domein ontbreekt.

Publiek
De Raad betreurt het dat de wijk waarin A Tale of a Tub opereert nog weinig bij de programma’s van de organisatie is betrokken. De organisatie geeft haar ambities op het gebied van toegankelijkheid en diversiteit weer, maar de Raad heeft onvoldoende zicht gekregen op de realiseerbaarheid hiervan. De beperkte openingstijden en de Engelstalige website werken toegankelijkheid volgens de Raad eerder tegen dan dat zij daaraan bijdragen. De Raad heeft onvoldoende zicht gekregen op de rol van de educatiemedewerker, die een actieve rol zou kunnen spelen om het publiek te verbreden.

Personeel
De Raad heeft op basis van de aanvraag niet het vertrouwen dat de organisatie een slag gaat maken met het diversifiëren van de betaalde staf en de Raad van Toezicht. Zeker gezien de ambitie van de organisatie om beter aan te sluiten op de wijk, is het personeel nu te weinig divers. Alleen bij stagiairs en vrijwilligers is sprake van diversiteit. De Raad zou hierin graag wat meer ambitie zien.

Wat de programma’s betreft, staat de organisatie garant voor experiment en innovatie. De Raad mist echter innovatie op het gebied van publiek en personele diversiteit. De Raad ziet kansen op het gebied van marketing en publieksvernieuwing.

A Tale of a Tub heeft een groot netwerk van (inter)nationale contacten. Gezien de activiteiten van de instelling op het gebied van klimaat en ecologie ziet de Raad kansen voor samenwerking met instellingen buiten de culturele sector. De organisatie lijkt vooral samen te werken binnen het eigen culturele veld en mist zo kansen om bij te dragen aan de maatschappelijke opdrachten van de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert A Tale of a Tub een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 67.500.