Bijlagen

E. Whize-gegevens

Whize-gegevens aanvraag Cultuurplan 2021 – 2024

Rotterdam Festivals beschikt over Whize-informatie (voorheen MOSAIC) van 71 van de in totaal 122 cultuurplan-aanvragers. Op verzoek van de RRKC is per discipline berekend hoe de Rotterdamse culturele publieksgroepen zijn vertegenwoordigd onder de bezoekers van een aantal beoordeelde instellingen, ten opzichte van de aanwezigheid van deze publieksgroepen in Rotterdam (zie figuur 1). Om een beeld te geven van de verdeling van de bezoekers zijn de bezoekersaantallen, zoals bij Rotterdam Festivals bekend, meegenomen; omdat niet alle aanvragers meedoen aan het Whize publieksonderzoek, is dit beeld niet bij alle disciplines even representatief. Om te zien of groepen zijn ondervertegenwoordigd, gemiddeld zijn vertegenwoordigd of zijn oververtegenwoordigd kan gekeken worden naar figuur 2.

De verdeling van de culturele publieksgroepen heeft in dit rapport alleen betrekking op bezoekers uit Rotterdam.

Buitenlandse bezoekers kunnen niet worden meegenomen in de segmentatie en vallen daarom buiten de analyse. Ook educatie en bezoek door professionals worden in de analyses buiten beschouwing gelaten.

Rotterdam Festivals werkt aan een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de gegevens en sinds 2015 zijn er grote stappen gemaakt. Ondanks alle inzet vanuit het veld en Rotterdam Festivals zijn nog niet alle festivals en instellingen op het niveau waar Rotterdam Festivals naar streeft met het verzamelen van data.