Advies

Adviesagenda 2022-2024


Begin 2022 stelde de RRKC de voorlopige Adviesagenda 2022-2024 en het werkprogramma voor het bureau vast. In december 2021 is Carlos Gonçalves door het college van B&W benoemd als nieuwe voorzitter van de RRKC. Vlak daarvoor zijn twee nieuwe RRKC-leden benoemd: Marjolein Vlaming en Gyzlene Kramer-Zeroual. Voor twee vacatures wordt voor de zomer van 2022 een voordracht gedaan aan het college.
De RRKC heeft in afwachting van de komst van het nieuwe college ruimte gehouden op de adviesagenda voor mogelijk gevraagde adviezen en gaat hier graag over in gesprek. Dit geldt ook voor de adviezen die de RRKC op eigen initiatief op de agenda heeft gezet, zie hierna.

Lopende adviezen en activiteiten RRKC:
1. Adviesbrief Ongehoord geluid, over sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector
Dit advies over de omgang in de sector met grensoverschrijdend gedrag is besproken met de wethouder op 23 februari 2022 en door hem ‘omarmd’. De wethouder is bereid om het advies uit te dragen en verzocht de RRKC om de situatie rond sociale veiligheid in de Rotterdamse culturele sector nader te onderzoeken. Hij steunt het idee om een werkconferentie te organiseren hierover, waarin hij zelf mogelijk een rol kan vervullen. Deze werkconferentie is voorzien na de zomer van 2022.
De adviesbrief van de RRKC is op 1 maart 2022 verstuurd en gecommuniceerd in de media.

2. Politiek cultuurdebat 22 februari 2022
De RRKC organiseerde het politiek cultuurdebat op 22 februari jl. in en samen met Debatpodium Arminius. Het debat verliep in heel goede sfeer en kon op veel belangstelling rekenen: 200 mensen in de zaal, voor het eerst na corona, 600 volgers van de ‘live streams’ van Open Rotterdam en Arminius.

3. Culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling
De culturele infrastructuur – de fysieke plekken waar kunst en cultuur wordt beoefend en ervaren – staat onder druk in Rotterdam. Dit komt door de groei van de stad, verdichting en minder leegstaande panden maar ook door de stijging van de huurprijzen en servicekosten. Atelier -en werkruimten zijn beperkt beschikbaar en er is een lange wachtlijst voor dit soort ruimten. Festivals beschikken over minder geschikte (buiten) ruimte.
Er is ook aandacht nodig voor de spreiding van culturele voorzieningen in de stad. Deze spreiding blijft vooralsnog zeer ongelijk, zo constateerde de RRKC ook in het Cultuurplanadvies 2021-2024. Het ontbreekt aan een visie op de culturele infrastructuur en het stedelijk ontwikkelingsbeleid op de langere termijn. De RRKC wil met dit advies bijdragen hieraan en brengt na de zomer van 2022 advies uit. Het advies is in voorbereiding en er is een adviescommissie geformeerd onder voorzitterschap van Hamit Karakus. De RRKC gaat graag over dit onderwerp in gesprek met de nieuwe wethouders Stadsontwikkeling en Cultuur.

4. Digitale strategieën van Rotterdamse culturele organisaties
Onder druk van corona hebben veel culturele instellingen een hybride aanbod ontwikkeld waarin fysiek en digitaal worden gemengd. Dit leidt tot interessante innovaties, zowel in het maken van kunst als in het bereiken van een breder publiek. Ook in de distributie en archivering zien we innovaties.
De RRKC onderzoekt in samenwerking met het landelijk instituut DEN de ontwikkelingen op dit terrein in Rotterdam en plaatst dit in landelijk en internationaal perspectief. Het gaat om een agenderend advies dat inzicht geeft in de digitale innovaties en behoeften in Rotterdam en – indien nodig – mogelijkheden om de innovatieve digitale ontwikkelingen te stimuleren.

5. Externe evaluatie RRKC ‘Uit de groef’
In de Uitvoeringsregeling RRKC (art. 8) is bepaald dat de RRKC elke vier jaar periodiek wordt geëvalueerd. Op 23 februari jl. ontving de RRKC de meest recente evaluatie, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Rijnconsult en getiteld ‘Uit de groef’. Centraal in deze evaluatie stond de vraag hoe de RRKC invulling geeft aan zijn doelstellingen, te weten het bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid en de versterking van de culturele sector in de gemeente Rotterdam in de periode 2016-2021. Op verzoek van het college heeft de RRKC gereageerd op de evaluatie. De resultaten ervan wil de RRKC graag bespreken met de nieuwe wethouder Cultuur, waaronder scenario’s voor de toekomst. Deze scenario’s bieden naar de mening van de RRKC goede aanknopingspunten om de werkwijze van de RRKC te verbeteren alsmede de samenwerking tussen de RRKC, het college, de sector, gemeenteraad en ambtelijke ondersteuning.

6. Werken aan organisatie RRKC en adviseurspool
In de opmaat naar het Cultuurplan 2025-2028 past de RRKC de eigen organisatie aan, zodanig dat de Raad nog beter zicht kan houden op de actuele ontwikkeling van kunst en cultuur in de stad in brede zin en op het werk van de 92 Cultuurplan-instellingen. Zo wil de RRKC een pool van adviseurs samenstellen die samen met de leden van de RRKC de culturele activiteiten in de stad bezoekt en de ontwikkeling van de Cultuurplan-instellingen volgt. Doel is om de antenne in de stad nog scherper af te stellen in goed contact met de sector.

Nieuwe onderwerpen, te bespreken:
7. Het belang van kunst en cultuur voor de stedelijke identiteit van Rotterdam
In tijden van polarisatie brengt kunst en cultuur mensen bij elkaar. Cultuur als autonome kracht én als middel tot verbinding.

8. De Rotterdamse cultuursector na de coronacrisis: hoe ziet de transitie van de cultuursector er uit na corona?
De cultuursector is in de afgelopen twee jaar ontregeld geweest en goeddeels gesloten. De sector heeft tijd nodig om te herstellen en moet een transitie doormaken. Daarbij gaat het enerzijds over de werkgelegenheid in de sector, in het bijzonder van de zzp’ers en flexwerkers, anderzijds om een zo goed mogelijke heropening van instellingen, waarvan een deel te maken heeft met vraaguitval bij het publiek. De RRKC adviseerde eerder over de gevolgen van corona voor de Rotterdamse cultuursector. Ook in de nieuwe collegeperiode zal er aandacht moeten zijn voor de problematiek van makers en instelling met herstel en transitie na corona. De RRKC bespreekt graag met het nieuwe college wat nodig is om de arbeidsmarkt in de Rotterdamse cultuursector te versterken, in combinatie met fair pay. Nu merkt de Raad dat werken in de kunstsector door opdrachtgevers te vaak niet op waarde wordt geschat.

9. Pamflet Rotterdam: benut de kansen die festivals bieden
Een aantal culturele festivals bracht een pamflet uit waarin zij pleiten voor een duidelijkere positie en profilering van de culturele festivals als onderdeel van de Rotterdamse culturele infrastructuur. In het bijzonder dringen zij aan op meer aandacht voor de internationale positie van en lobby voor de festivals, de veranderende rol en het beter benutten van de festivals om belangrijke stedelijke thema’s te adresseren. Zij zijn hierover in gesprek met Rotterdam Festivals en de gemeente.

De RRKC onderkent het belang van de punten in het manifest en beziet graag in gesprek met de nieuwe wethouder Cultuur of advisering hier gewenst is. Daarbij moet ook de positie van de festivals in het Cultuurplan worden meegenomen.