Advies

What’s the 411? Urban Culture in Rotterdam


Urban Culture

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders zegt al lange tijd te willen investeren in urban culture. Volgens jongRRKC ontbreekt het in 2008 echter nog altijd aan een inhoudelijke invulling van de voorgenomen plannen. Daarom adviseert jongRRKC over een urban culture podium en de versterking van urban culture in Rotterdam.

Analyse
Investeren in urban culture is investeren in alle jongeren die zich verwant voelen met de hiphoplifestyle. In Rotterdam is dat een grote groep. jongRRKC vindt dat de discussie over urban culture tot nu toe echter te veel gaat over ‘bakstenen’ en wil juist in gesprek over de programmering en opbouw van een relevant publiek. jongRRKC gaat daarbij zoveel mogelijk uit van de behoeften van jongeren. Ook na het advies ziet jongRRKC het als zijn taak om het gemeentebestuur, de kwartiermaker en de programmeurs te adviseren over de uitvoering van het advies.

Advies
jongRRKC doet een aantal aanbevelingen, onder andere over de ontwikkeling van een locatie voor talentontwikkeling. De gemeente zou moeten investeren in een kleinschalig podium (250 bezoekers), geschikt voor de presentatie van talent en uitgaan. jongRRKC acht het bovendien wenselijk dat programmeurs van het urban podium samen met programmeurs van andere podia/instellingen in een Urban Convenant afspraken maken over verbreding en structurering van het urban aanbod inRotterdam.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht? Dat leest u in de effectmeting.

Ongevraagd advies, Jong in Rotterdam/jongRRKC, 2008