Advies

Rotterdam maakt werk van creativiteit


Als het college van burgemeester en wethouders het creatief cluster benoemt tot speerpunt van economisch beleid slaan de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) en Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de handen ineen. Zij adviseren hoe Rotteram de creatieve economie kan versterken en zich kan ontwikkelen tot een creatieve stad.

Analyse
De Raad en EDBR proberen een kader te bieden voor een samenhangend beleid voor de creatieve economie. De uitwerking en concretisering moeten in samenwerking met de creatieve sector zelf plaatsvinden. Om dit proces vorm te geven, zijn ook een aantal veranderingen op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau noodzakelijk.

Advies
Een bloeiende culturele infrastructuur is een voorwaarde voor de ontwikkeling van een creatieve economie. Het college van B en W moet dus in cultuur blijven investeren, maar ook creatief ondernemerschap aanmoedigen, onder andere door het wegnemen van belemmerende regelgeving. Verder verdient de vestiging van jonge starters, versterking van (kennis)netwerken en de aanwezigheid van creatieve vakopleidingen de aandacht. De Economische Visie 2020 onderstreept het belang van de creatieve sector. Toch besteedt de gemeente tot op heden vooral aandacht aan de sector media (AV, gaming, nieuwe media). Deze aandacht zou zich moeten uitbreiden naar de kansrijke sectoren architectuur, muziek, vormgeving en productinnovatie. Per sector dient een samenhangende en zichtbare keten van kennisontwikkeling, creatieve productie, ondernemerschap, distributie en consumptie ontwikkeld te worden. In deze collegeperiode zou in elke sector daarom minimaal één gezichtsbepalend project moeten worden gerealiseerd.  Om de fysieke zichtbaarheid van de creatieve sector te versterken, pleiten de Raad en EDBR tot slot voor een gebiedsgerichte aanpak en het invoeren van Creatieve Zones.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Economic Development Board Rotterdam, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2006