Advies

Rotterdam has got that pop


Logo van: ‘Het ritme van 010’. www.hetritmevan010.nl

De Rotterdamse popsector is veel in beweging. Nieuwe samenwerkingsverbanden, opleidingen, festivals en podia ontstaan. De wethouder Participatie, Cultuur en Milieu (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies. Wat is er nodig om de actuele dynamiek om te zetten in winst voor de popmuzieksector? Hij vraagt daarbij aandacht te besteden aan de relatie tussen popmuziek enerzijds en educatie, economische ontwikkeling, city marketing en participatie anderzijds, de diversiteit van popprogrammering en de kansen en bedreigingen voor de sector.

Analyse
De Raad inventariseert en analyseert eerst de huidige infrastructuur, programmering, het onderwijsaanbod en ondernemerschap in de popsector. De Raad constateert dat Rotterdam over een rijk geschakeerde infrastructuur voor popmuziek beschikt. Er wordt goed samengewerkt en er ontstaan elk jaar veel nieuwe initiatieven. De popsector heeft een hoge publieksparticipatie en economische potentie. Toch zijn er problemen bij de bedrijfsvoering van Rotterdamse poppodia. Dat bleek onder andere uit de financiële en bestuurlijke commotie rondom WaterFront, Baroeg en Nighttown.

Advies
Vanwege haar populariteit kan de popsector van toenemende betekenis zijn voor de Rotterdamse economie. De gemeente zou muzikale ondernemers daarom ruim baan moeten geven. Wel zou het goed zijn als het college van burgemeester en wethouders de sector actief betrekt bij de Rotterdamse creatieve industrie en gebiedsgerichte ontwikkeling. Om een kwalitatief sterk, divers en artistiek vernieuwend aanbod te garanderen, stelt de Raad voor dat er extra budget komt voor de ontwikkeling van een stabiele bedrijfsvoering bij podia. Ook adviseert de Raad een onderzoek in te stellen naar eventuele nieuwbouw voor Nighttown en WaterFront.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Theater, dans en muziek, 2006