Advies

Rotterdam 2025: ‘het DNA van de stad’


Als economische, sociale, technologische en culturele ontwikkelingen elkaar razend snel opvolgen, lijkt het vrijwel onmogelijk om langetermijnvisies te ontwikkelen. Omdat van bestuurders toch beleid op lange termijn wordt verwacht, verzocht de directeur van de dienst Kunst en Cultuur (huidige afdeling Kunst en Cultuur) de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een toekomstvisie 2025 op te stellen.

Analyse
De Raad probeert met het begrip DNA van de stad een ruim kader te creëren dat niettemin voldoende afgebakend is om criteria te selecteren voor beleidskeuzes. De componenten van het Rotterdamse DNA vertegenwoordigen de visie van de Raad op de toegevoegde waarde van kunst en cultuur. Die komt er op neer dat individuele kunstenaars en culturele organisaties een beroep kunnen doen op publieke middelen als zij – naast een hoge artistieke kwaliteit – een aantoonbare en positieve bijdrage leveren aan het DNA van Rotterdam.

Advies
De Raad kiest in haar visie voor twee ijkpunten: de top en de basis. De top is van internationale kwaliteit en verwijst naar iconen die het aanzien van de stad versterken. De basis is de wereld van talent, educatie, cross-overs, ondernemerschap en spraakmakend sociale initiatieven. De verbindingen tussen top en basis zorgen voor een vitaal en spannend cultureel klimaat. De Raad onderscheidt tien kenmerken van het DNA van de stad: dominante handelsgeest, cultureel divers, daadkracht, topkunst naast ‘kunst voor het volk’, dynamiek, het bestaan van iconen, kunst op onverwachte plekken (niches), onorthodoxe allianties en zichtbare kunst in de openbare ruimte.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, thematische adviezen, 2010