Advies

Participatie van burgers in het cultuurplanproces


Na de vaststelling van het cultuurplan 2009-2012 eist de gemeenteraad dat burgers bij een volgende cultuurplanprocedure meer invloed kunnen uitoefenen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert in 2010 hoe inspraak van burgers in de Cultuurplanprocedure georganiseerd kan worden.

Analyse
In Nederland vindt beoordeling van culturele instellingen vooral plaats op basis van ‘peer review’. Een commissie van deskundigen of ‘gelijken’ oordeelt ook in Rotterdam over de toekenning van subsidies aan culturele instellingen. De Raad beschrijft eerst het belang van het huidige Cultuurplan en de wijze waarop adviezen tot stand komen. Daarna inventariseert hij verschillende vormen van burgerparticipatie en acht manieren waarop die zouden kunnen worden georganiseerd in de Cultuurplanprocedure. Dit varieert van het doen van wetenschappelijk onderzoek, het vormen van burgerpanels, het betrekken van vriendenverenigingen, het openen van discussieforums tot het organiseren van debatten.

Advies
De Raad onderstreept het belang van burgerparticipatie bij de beleidsvoorbereiding van kunst en cultuur en adviseert op welke momenten burgerparticipatie in het cultuurplanproces zinvol is. Betrouwbaar onderzoek door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek, een burgerpanel en een website zijn bijvoorbeeld geschikte vormen van burgerparticipatie in de Cultuurplanprocedure.

Gevraagd advies, Participatie en educatie, 2010