Advies

Participatie en cultuur


In 2007 vraagt de wethouder van Participatie en Cultuur de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies over de wijze waarop kunst en cultuur een bijdrage kan leveren aan participatie. Ook vraagt de wethouder om inzicht in de deelname van Rotterdammers aan kunst en cultuur.

Analyse 
De Raad vraagt zich eerst af hoe het cultuurbeleid en participatiebeleid zich tot elkaar verhouden. Kan cultuur een instrument zijn voor participatiebevordering? Vervolgens inventariseert de Raad op welke manier cultuur kan worden ingezet en of en hoe dit al in Rotterdam gebeurt. Vervolgens brengt de Raad de spreiding van kunst en cultuur in Rotterdam in kaart en onderzoekt de rol van cultuureducatie.

Advies
De Raad doet een groot aantal aanbevelingen, onder andere  over een grotere rol van vrijwilligers in de cultuursector, een stevige amateurkunstoefening in Rotterdam en een intensivering van cultuureducatie. Cultuureducatie is volgens de Raad één van de belangrijkste instrumenten voor cultuurparticipatie. Het stimuleert Rotterdammers om deel te nemen aan kunst en cultuur én om actief te participeren in de samenleving.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Participatie en educatie, 2007