Advies

Ombuigingen gemeentebegroting 2010


In 2009 vraagt het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een advies uit te brengen over de zogenaamde ‘ombuigingen’ binnen het cultuurplan. Het college wil cultuurplaninstellingen ontzien in de gemeentelijke bezuinigingen, mits veertien financiële knelpunten bij cultuurplaninstellingen binnen de bestaande cultuurbegroting worden opgelost.

Analyse
De Raad onderzoekt samen met de dienst Kunst en Cultuur (huidige afdeling Kunst en Cultuur) de financiële knelpunten bij veertien culturele instellingen. Ondanks dat de gemeente de cultuurplaninstellingen in de bezuinigingen ontziet, zijn ombuigingen binnen de bestaande begroting noodzakelijk om deze knelpunten op te lossen. Tijdens het adviestraject stelt het college uiteindelijk onverwachts alsnog extra middelen beschikbaar om enkele van de genoemde knelpunten op te lossen.

Advies
De Raad betreurt het dat zo snel na de vaststelling van het cultuurplan 2009-2012 nieuwe financiële knelpunten in de cultuursector naar voren komen. De sector oogt op deze manier kwetsbaar en weinig professioneel. De knelpunten bij de verschillende instellingen zijn divers van aard, maar het valt op dat veel organisaties kampen met financiële problemen als gevolg van huisvesting. De Raad vindt dat instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun financiële problemen en dat deze niet ten laste mogen worden gelegd van andere culturele organisaties. Toch maakt de Raad een uitzondering voor een aantal zeer urgente knelpunten: het niet toereikeinde onderhoud- en vervangingsbudget voor de theaters, het openhouden van het Oude Luxor Theater, het ondersteunen van de cultuurscouts en de komst van Jeugdtheatergroep MAX. De Raad adviseert de vrijgekomen aanvullende middelen voor deze knelpunten aan te wenden.

Gevraagd advies, Cultuurplan, 2009