Advies

Beelden in de storm – kunst in de openbare ruimte van Rotterdam


Santa Claus. Foto: Marc Heeman

Als het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de commissie Internationale Beelden Collectie in 2006 het beeld Santaclaus van Paul McCarthy in de stad wil plaatsen, ontstaat een felle polemiek over de betekenis en beeldtaal van het beeld. De gemeenteraad eist via de motie Kneepkens dat het college de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies vraagt over het beleid en het draagvlak voor kunst in de openbare ruimte.

Analyse 
De Raad onderzoekt wat het begrip draagvlak in relatie tot kunst in de openbare ruimte betekent, welke ervaring met bewonersbetrokkenheid bij andere beeldende kunstprojecten in de stad is opgedaan en hoe gezaghebbende personen en instellingen hierover denken. Ook besteedt de Raad in het advies aandacht aan het functioneren van en de relatie tussen het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam en zijn afdeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte en de commissie Internationale Beelden Collectie.

Advies 
De Raad vindt dat het beleid voor kunst in de openbare ruimte duidelijkere uitgangspunten moet bevatten en meer moet differentiëren. In sommige delen van de stad is het namelijk heel belangrijk dat een kunstwerk tot stand komt in samenspraak met omwonenden, op andere plaatsen is een autonoom werk juist weer op zijn plek. Het Centrum Beeldende Kunst zou hierin een meer sturende rol op zich moeten nemen. De Raad houdt ook een pleidooi voor goed opdrachtgeverschap waarin aandacht is voor zowel de kwaliteit van het beeld als het proces waarin het beeld tot stand komt. Goede informatieverstrekking aan potentiële opdrachtgevers, voorlichting en educatie richting omwonenden, transparante besluitvorming en publieke verantwoording over de keuze van kunstenaar en ontwerp zijn daarbij zeer belangrijk. Het advies schetst tot slot een mogelijke kunstcontextnota: een nota waarin typologieën van gebieden en kunstwerken worden beschreven.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Beeldende kunst en Fotografie, 2006