Advies

De kracht van verbeelding | advies over de Visie op de Collectie Rotterdam


Expositie in het Nederlands Fotomuseum - foto: Daarzijn

Collectiebeleid vraagt een duidelijke visie én strategie

Op 15 juni 2017 bracht de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een advies uit over de gemeentelijke visie op de Collectie Rotterdam. De RRKC geeft in het advies de gemeente handreikingen om ervoor te zorgen dat meer Rotterdammer en bezoekers van de stad genieten van ‘de Schatten van Rotterdam’.

Het College van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd in juni 2017 advies uit te brengen over de Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en beeldende kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).

Met “Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam” wil het college laten zien trots te zijn op de collectie. In de visie licht het college toe wat hij verstaat onder de Collectie Rotterdam, welk verhaal de collectie vertelt, en hoe moet worden omgegaan met behoud en beheer, verzamelen en ontzamelen, en ontsluiten en zichtbaar maken. Samen met de eigenaren en beheerders van Collectie Rotterdam wil het college de komende jaren werken aan de versterking van de Collectie Rotterdam en zoveel mogelijk Rotterdammers en bezoekers van Rotterdam enthousiasmeren voor het verhaal dat de Collectie over de stad vertelt.

Advies RRKC
De RRKC adviseert om de visie op een aantal punten aan te scherpen. Bovendien is het van belang dat de museale instellingen in Rotterdam meer samenwerken om te zorgen dat de collectie Rotterdam meer zichtbaar is. De RRKC vindt dat de visie en ambitie van de gemeente beter concreet gemaakt moet worden in een strategie en daaruit volgende programma’s en activiteiten.

Dynamisch erfgoed. De gemeente wil toevoegingen en onttrekkingen aan de collectie vooraf toetsen. Een te strakke regie kan op gespannen voet komen te staan met de inhoudelijke keuzes die de museale instellingen en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) zelf maken.

Zichtbaar en verbindend erfgoed. Zorg dat Rotterdammers zich meer verbonden voelen met de collectie. Dat kan door de visie meer vraaggericht te formuleren en specifiek aandacht te wijden aan dynamisch verzamelen, publieksparticipatie en educatie.

Immaterieel erfgoed. Voeg immaterieel erfgoed toe aan de visie. De aandacht voor het ‘hedendaags’ immaterieel erfgoed is levendiger dan ooit en is een kansrijk middel om de betrokkenheid van gemeenschappen bij de stad te vergroten.

(Inter)nationale context. De collectie is niet alleen relevant voor Rotterdammers, maar ook voor bezoekers van buiten Rotterdam. Door een grotere collectiemobiliteit kan Rotterdam tentoonstellingen maken die een groot internationaal publiek bereiken.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verbindt en versterkt de cultuursector in Rotterdam door onafhankelijk te adviseren, signaleren en informeren over lokale en (inter)nationale ontwikkelingen.