Advies

Just beneath the surface. Een urban podium in Rotterdam


In juli 2005 besluit de gemeente Rotterdam de subsidie aan Stichting Kleurrijk Centrum voor het realiseren van Mplex, een podium voor urban music en culture, in te trekken. Het college van B en W wil dat het in het cultuurplan opgenomen meerjarig budget van € 199.000 voor een urban podium behouden blijft. De gemeente vraagt de RRKC om advies.

Analyse
De RRKC vraagt een aantal deskundigen om de kansen en mogelijkheden voor een nieuw urban podium te onderzoeken en nieuwe aanvragen uit het veld te beoordelen. Twee vragen staan centraal:

  • Wat zou de functie en de invulling van het nieuwe urban podium moeten zijn, gezien de dynamiek in de Rotterdamse grootstedelijke context?
  • Welk nieuw plan voldoet daar het beste aan?

Advies
De RRKC neemt de bevindingen van de experts over. Van de plannen die zijn ingediend voor een nieuwe ‘urban podium’ acht de RRKC die van New Skool Rotterdam en The Global Village de beste. Beide organisaties komen voort uit de grootstedelijke jongerencultuur en zijn jaren actief in de urban scene. De plannen zijn verschillend van opzet maar vullen elkaar goed aan.
De RRKC adviseert om beide initiatieven te integreren in een nieuw op te richten stichting. Zo kan het programma worden verbreed en meer doelgroepen worden bereikt. Verder stelt de Raad voor om een informatietraject te organiseren, waarin beide initiatieven gezamenlijk een nieuw plan ontwikkelen. Voor het nieuwe urban podium heeft de gemeente tot en met 2008 een bedrag van € 675.000 gereserveerd.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Jong in Rotterdam, 2008