Advies

Halen, brengen en inspireren: samenwerking tussen overheden


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam op het gebied van kunst- en cultuurbeleid steeds vaker samenwerken. De Raad ziet dit als een positieve ontwikkeling. Structurele samenwerking tussen de overheden bevordert het culturele leven in het hele verzorgingsgebied. De Raad schrijft een ongevraagd advies over een frequentere en nog betere samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente.

Analyse
Inwoners ervaren de grenzen tussen gebiedsdelen in de provincie of het land steeds minder als zodanig. Burgers zijn door de mogelijkheden van het internet steeds meer kosmopoliet en door verbeterde vervoersmobiliteit reizen zij sneller en gemakkelijker. Kunstenaars en culturele instellingen werken bovendien steeds vaker grensoverschrijdend. Hun werkpraktijk komt daarmee onvoldoende tot uitdrukking binnen de huidige afspraken tussen rijk, provincie en gemeente. Bovendien streven de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam al langere tijd naar een betere samenwerking tussen provinciale en stedelijke culturele instellingen en wil de provincie afspraken maken over samenwerkingsprojecten tussen instellingen in Rotterdam en Den Haag in het bijzonder.

Advies
De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders daarom om de waarde en het belang van goede samenwerking te erkennen, aansprekende voorbeelden van samenwerking beter zichtbaar te maken en structurele vormen van samenwerking aan te moedigen en te faciliteren. Ook acht de Raad het wenselijk dat de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samen een langetermijnvisie voor kunst en cultuur ontwikkelen. Culturele instellingen die binnen de provincie samenwerkingsverbanden aangaan, moeten hun kennis en ervaringen zoveel mogelijk met de sector delen.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht

Ongevraagd advies, thematische adviezen, 2008

PDF advies
Relevante links

Effectmeting

Tagscultuurbeleid