Advies

Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid


Vandaag presenteert de RRKC het rapport ‘Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid’.
Hiermee geeft de Raad de huidige gemeenteraadsleden en het toekomstige college van Rotterdam een aantal aanbevelingen voor een dynamisch kunst- en cultuurbeleid.

De RRKC vraagt aandacht voor de volgende zaken in de komende collegeperiode:

 1. Een betere positie van kunst & cultuur in de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam;
 2. Meer aandacht in het cultuurbeleid voor de culturele uitingsvormen en de cultuurbeleving van jonge Rotterdammers;
 3. Meer aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe talentvolle kunstenaars of makers in het cultuurbeleid

Om dit te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig aan het huidige cultuurbeleid.

1. Cultuur als stevige pijler onder stedelijke ontwikkeling

 • Betrek culturele instellingen en partijen structureel bij de ontwikkeling van gebieden in de stad;
 • Draag er zorg voor dat deze partijen daar ook hun plek behouden, ook als de ontwikkeling van die gebieden voltooid is;
 • Zorg binnen het gemeentelijk apparaat voor betere strategische allianties op het gebied van Stadsontwikkeling en Cultuur;
 • Geef cultuur een duidelijke plek in het collegeprogramma en in de taakverdeling binnen het college, tussen gebiedsontwikkeling en economie en benoem prioriteiten;
 • Houd oog voor de balans tussen de stedelijke verdichting en de culturele infrastructuur in de binnenstad (met steeds meer inwoners) en in de wijken;
 • Zorg voor een goede spreiding van kunst en cultuur in de wijken en gebieden van de stad.
 1. Kiezen voor schaalverkleining in het cultuurbeleid
 • Zet in op een kunst- en cultuurbeleid gericht op ontwikkelfaciliteiten voor autonome kunstenaars, makers en ook grassroots-initiatieven; zorg voor ateliers, werkplekken en ontmoetingsplekken voor cocreatie en waar betere verbindingen met andere domeinen kunnen worden gelegd;
 • In informele netwerken concentreert zich de nieuwe Rotterdamse grootstedelijke cultuur; die is kansrijk en heeft ook kwaliteit. Betrek daarom de grassroots beter bij het beleid en bij het vormgeven van het culturele leven in de stad;
 • Voorzie in de zakelijke ondersteuning van beginnende initiatiefnemers en nieuwe culturele (niche-)instellingen en houd oog voor continuïteit door ‘leren’ centraal te stellen;
 • Pas het palet van financieringsmiddelen aan en stap af van ingewikkelde procedures, zodat kunstenaars, initiatiefnemers en netwerken van makers daar gemakkelijker gebruik van kunnen maken en zo een betere plek krijgen in het ‘bestel’;
 • Experimenteer met programmagelden om culturele ontwikkeling in de stad te stimuleren.
 1. Meer aandacht voor de cultuur van nieuwe generaties Rotterdammers
 • Onderzoek hoe de cultuuropvattingen van jongeren tot 29 jaar een serieuze plaats kunnen krijgen in het cultuurbeleid; zij hebben andere opvattingen over wat cultuur is en ervaren een andere relatie tussen grootstedelijke realiteit en cultuur;
 • Betrek bij dit onderzoek jonge Rotterdamse makers en grassroots-initiatieven, maar ook de smaakvoorkeuren en cultuuropvattingen van jongeren die een opleiding volgen op het MBO of die studeren;
 • Onderzoek hoe het gezamenlijke cultuureducatieve aanbod beter kan aansluiten bij de culturele voorkeuren van deze doelgroep
 • Schep in het cultuurbeleid de mogelijkheid om subgenres uit de grootstedelijke jongerencultuur meer te ondersteunen: Rotterdam is al spoken word-stad nummer #1 van Nederland en kan nog groter groeien en winnen aan kwaliteit. Ook street art en andere urban arts-vormen zijn stevig geworteld in Rotterdam en kunnen verder ontwikkeld worden.

Het belang van een goede culturele infrastructuur staat voor de Raad buiten kijf, en de stad moet zuinig zijn op haar instellingen en collecties. Maar voor de culturele instituten en iconen geldt dat zij de komende jaren met verhoogde aandacht werk moeten maken van hun maatschappelijke positionering.

De RRKC vervolgt deze aanbevelingen met verder advies aan het college.