Advies

De warme hand – Cultuurmecenaat in Rotterdam


In 2009 constateert het college van burgemeester en wethouders dat een toenemend aantal particulieren bereid is te schenken aan gezondheidszorg, welzijn en cultuur. De Rotterdamse particulier geeft echter verhoudingsgewijs het minst aan cultuur. Tegelijkertijd neemt de noodzaak van cultuurmecenaat toe. Het budget van culturele instellingen staat onder druk en inkomsten uit sponsoring en kaartverkoop nemen af. Het college vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur daarom de geefcultuur in Rotterdam te onderzoeken.

Analyse
De Raad verricht literatuuronderzoek en inventariseert Rotterdamse particuliere gevers (voornamelijk fondsen en individuen). Tijdens een symposium deelt de Raad zijn bevindingen met culturele instellingen, particuliere gevers en partijen zoals notarissen. Op basis van dit onderzoek en het symposium formuleert de Raad vervolgens aanbevelingen om het cultuurmecenaat te stimuleren.

Advies
De Raad adviseert het college relaties tussen culturele instellingen en particuliere gevers zoveel mogelijk aan te jagen en faciliteren. De gemeente moet daarom onder andere budgetfinanciering continueren, zodat instellingen worden gestimuleerd extra eigen inkomsten te verwerven en een bedrijfsreserve te vormen. Ook pleit de Raad voor een matchingregeling en een bemiddelaar tussen gevers en culturele instellingen. Culturele organisaties moeten gaan investeren in langlopende relaties met vermogende particulieren.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Cultureel ondernemerschap, 2009