Advies

Advies Behoeften Alternatieve Financiering


Het college van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies gevraagd betreffende het onderwerp van alternatieve financieringsvormen.
In de adviesaanvraag geeft het college aan een advies te willen ontvangen in relatie tot de behoefte van de culturele sector aan meer mogelijkheden voor experiment en ontwikkeling. De adviesaanvraag is een resultante van de verkenning die in opdracht van het college is uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve financieringsinstrumenten te ontwikkelen voor de kunst- en cultuursector. De aanleiding voor de genoemde verkenning is drieledig:

  • In de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2017-2020 (voorjaar 2015) is de passage opgenomen dat per 2017 wordt gestart met een Stadsfonds voor kunst en cultuur dat ruimte biedt aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. De Uitgangspuntennota is gezamenlijk opgesteld door de culturele sector, de RRKC en het college;
  • Het college heeft in september 2015 aangekondigd zich te willen oriënteren op een instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een nieuw financieel stelsel voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van publiek-private samenwerking;
  • De wethouder heeft in november 2015 aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat in het onderzoek over een stadsfonds c.q. de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen voor de culturele sector ingegaan zou worden op de gedachten om een fonds ter waarde van € 500.000,– beschikbaar te stellen om nieuwe initiatieven op cultureel gebied te kunnen financieren.