Advies

Woningcorporaties en cultuur


Woningcorporaties verrichten met kunst en cultuur ingrepen in de woonomgeving en stimuleren culturele activiteiten in de wijk. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat deze ingrepen en bemoeienis niet langer incidenteel zijn. De culturele activiteiten krijgen een structureler karakter en de doelstellingen zijn bovendien steeds complexer. Kunst en cultuur is onderdeel van samenhangende wijkvisies en integrale gebiedsontwikkeling. De Raad ziet daarom noodzaak deze ontwikkelingen in kaart te brengen.

Analyse 
De Raad analyseert en brengt veranderingen bij corporaties in kaart. Een lijst met recente interventies op het terrein van kunst en cultuur is het startpunt. Vervolgens staat de Raad stil bij de onderliggende motieven voor deze interventies. Welke kansen en knelpunten bieden motieven en interventies mogelijkerwijs in de toekomst?

Advies 
De Raad is positief over de betrokkenheid van corporaties bij kunst en cultuur. Het versterkt en positioneert de culturele sector in de samenleving. Wel dient de gemeente te investeren in betere relaties en afstemming tussen culturele instellingen en corporaties. Het college van burgemeester en wethouders zou bovendien met de corporaties in gesprek moeten gaan over de cultuurhistorische aspecten van wijkvisies en de rol van bewonersparticipatie bij culturele voorzieningen en kunstwerken.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2008