Advies

Ondernemerschap in de Rotterdamse cultuursector


De overheid staat steeds minder vaak garant voor het oplossen van maatschappelijke problemen en doet daarom een groter beroep op het zelforganiserend vermogen van mensen en organisaties. Voor culturele instellingen betekent dit dat zij moeten ondernemen: innoveren, in artistieke én bedrijfsmatige zin. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet ondernemerschap als een grote uitdaging voor de culturele sector. Niet alleen voor de spelers in het veld, maar ook voor het college van burgemeester en wethouders. De Raad doet daarom zowel het college als culturele instellingen aanbevelingen om het ondernemerschap in de sector te bevorderen.

Analyse
Ondernemen is volgens de Raad meer dan alleen kosten besparen, werken aan de kwaliteit van de organisatie en een goede organisatie van bedrijfsprocessen. Ondernemen is vooral innoveren, vooruitkijken, andere partijen betrekken bij de ontwikkeling of realisatie van ideeën en het continu ter discussie durven stellen van de eigen visie. Cultureel ondernemers maken ook vernieuwende artistieke keuzes en creëren zo verschillende waarden voor de samenleving.

Advies
De Raad vindt dat het college ondernemerschap in artistieke én bedrijfsmatige zin moet stimuleren en faciliteren. Daarom moet het college allereerst de administratieve lastendruk van culturele instellingen verlagen. Dit impliceert dat zij instellingen meer ruimte en vertrouwen gunt. Door organisaties aan te sporen zichzelf kritisch te (laten) evalueren en door nieuwe vormen van samenwerking en marketing in de sector aan te moedigen, stimuleert het college innovatie en dynamiek in de sector. Het college zou zich bovendien hard moeten maken voor het cultuurmecenaat. Culturele instellingen moeten het ondernemerschap nu echt definitief omarmen en dienen veel vaker samen te werken met elkaar en met bedrijven en instellingen uit andere sectoren. Zij kunnen een voorbeeld nemen aan het ondernemerschap en de werkwijzen van collega’s in de profitsector en nieuwe profielen van leiderschap ontwikkelen.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, cultureel ondernemerschap, 2010