Advies

Hervorm cultuursubsidies maar niet overhaast


RRKC adviseert om meer tijd te nemen om te komen tot structurele subsidie voor grote cultuurinstellingen, de Rotterdamse Culturele Basis. Dit plan staat in de Uitgangspuntennota van het College van B&W.

Wat is de Rotterdamse Culturele Basis?

Het College van B&W vroeg de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om advies over het instellen van de Rotterdamse Culturele Basis. Dit is een vaste subsidieregeling voor de grote culturele instellingen in Rotterdam. Op landelijk niveau is er structurele financiering in de Basis Infrastructuur. Ook in Amsterdam is een vergelijkbare regeling, de A-BIS.

Hervorming van cultuursubsidie

“De invoering van de regeling leidt tot helderheid over de ankerpunten van de sector, maar ook over de flexibiliteit van het Cultuurplan”, beschrijft het college in de Uitgangspuntennota. De RRKC onderschrijft dat het invoeren van een basisinfrastructuur een versterking kan zijn van het culturele veld. De Raad uit zijn zorgen over de snelheid waarmee het college de wijziging wil doorvoeren, namelijk al vanaf januari 2021. Het is een vergaande ingreep die vraagt om een heldere doelstelling en argumentatie. In Amsterdam werd eerst een proefperiode ingesteld om te komen tot een toetsing van de BIS op basis van artistieke kwaliteit, ondernemerschap, internationale positionering, partnerschap en leiderschap.

Wat betekent dit voor de verdeling van het Cultuurplan

In het advies vraagt de Raad zich af wat dit betekent voor het Cultuurplanbudget. In het Cultuurplan staat de verdeling van de meerjarige cultuursubsidies, hiervoor doen culturele instellingen elke 4 jaar een aanvraag. Betekent dit dat er 62 miljoen beschikbaar komt voor de Rotterdamse Culturele Basis en er 22 miljoen overblijft voor het Cultuurplan? De RRKC constateert dat er een verschil is tussen het ambitieniveau in de Uitgangspuntennota en het beschikbare budget. De Raad vindt dat er meer geld moet komen voor kleinere instellingen en initiatieven.

Geef ruimte voor vernieuwing

De RRKC is voorstander van een inhoudelijke en integrale benadering van het gehele Rotterdamse culturele veld, waarin grote en kleine instellingen worden beoordeeld op basis van hun artistieke en culturele waarde, hun bedrijfsvoering en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. De RRKC is ook van mening dat de administratieve last die culturele instellingen ervaren bij het aanvragen van subsidie verlicht moet worden. Een hervorming van de cultuursubsidies kan hieraan bijdragen. De RRKC maakt op uit de Uitgangspuntennota dat het college instellingen kiest voor een Rotterdamse Culturele Basis op basis van schaalgrootte, publieksbereik, de hoogte van de subsidie en de historische betekenis.

Neem de tijd

De RRKC adviseert om niet op dit moment, vlak voor een nieuwe Cultuurplanperiode een Rotterdamse Culturele Basis in te voeren. Gebruik de Cultuurplanperiode 2021-2024 om tot een beter onderbouwd plan te komen. Formuleer hoe de Rotterdamse Culturele Basis bijdraagt aan een op de toekomstgerichte verandering. Zorg voor een goede afstemming met het culturele veld over de inhoudelijke criteria en een haalbare fasering. De RRKC blijft graag betrokken in de voorbereiding van een Rotterdamse Culturele Basis in de toekomst.