Gepubliceerd op:

4 oktober 2022

Onderzoeksrapport sociale veiligheid in de Rotterdamse kunst- en cultuursector


In het advies Ongehoord geluid vroeg de RRKC aandacht van het college en de Rotterdamse cultuursector voor sociale veiligheid in het Rotterdamse culturele veld. Dit zodat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, zoveel mogelijk worden voorkomen. In de adviesbrief gaf de RRKC aan dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is voor een completer beeld van de huidige stand van zaken en verbeterpunten in de Rotterdamse cultuursector. Dit onderzoek – uitgevoerd door onderzoekers van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam – is nu afgerond.

LEES DE ONDERZOEKSRESULTATEN

Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd middels interviews met bestuurders/directeuren van Rotterdamse cultuurinstellingen over de maatregelen en interventies die momenteel worden ingezet om de sociale veiligheid te waarborgen en/of verbeteren. Suggesties over het verkrijgen van inzichten over de effectiviteit of beleefde ervaring van dit beleid bij medewerkers zijn te lezen onder de aanbevelingen.

Resultaten
Het onderzoek geeft weer dat sociale veiligheid prominent op de agenda staat van de Rotterdamse instellingen binnen het cultuurplan. Het belang van sociale veiligheid wordt alom erkend, zeker na de recente incidenten. Ook wordt erkend dat onderzoek naar, het bespreekbaar maken van en beleid inrichten voor sociale veiligheid noodzakelijk is.

De mate waarin sociale veiligheid op de agenda staat verschilt echter per instelling, en voor een deel per branche. Met name grote instellingen voeren er actief het gesprek over, zowel binnen de instelling als met andere instellingen, en zorgen ervoor dat het onderwerp ‘leeft’ bij hun medewerkers. Voor kleine instellingen is het vaker zoeken naar hoe ze het een plek kunnen geven, wat de goede vorm is om het op de agenda te zetten en hoe ze het kunnen bespreken.

Hoewel het belang erkend wordt, ontbreekt het vaak aan kennis en kunde. De maatregelen en interventies zijn diffuus en de kennisuitwisseling tussen instellingen minimaal. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de maatregelen en de efficiëntie van de uitvoering ervan. Er mist een coherent, integraal sociaalveiligheidsbeleid.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek hebben de onderzoekers de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • Laat onderzoek uitvoeren naar de ervaren sociale veiligheid van medewerkers binnen de Rotterdamse cultuursector.
  • Geef sociale veiligheid een plaats op de agenda in het directeurenoverleg.
  • Creëer informatiebijeenkomsten/netwerken waar kennis en ervaring uitgewisseld wordt.
  • Zet periodiek surveys uit naar ervaringen omtrent sociale veiligheid.
  • Organiseer de toegang tot een vertrouwenspersoon collectief.
  • Stel eisen aan subsidiëring.
LEES DE ONDERZOEKSRESULTATEN