Gepubliceerd op:

1 juni 2022

Reactie RRKC/RKS op intrekken verordening


Op 31 mei jl. ontving de RRKC/RKS een brief van het college van B&W van de gemeente Rotterdam waarin het college aankondigt voornemens te zijn om de verordening op de RRKC per 1 januari 2023 in te trekken. Op die datum is het college voornemens ook de subsidierelatie met de Rotterdamse Kunststichting (RKS) te beëindigen.

De RRKC en het bestuur van de RKS betreuren dit voorgenomen besluit ten zeerste.
In onze visie biedt het genoemde evaluatierapport ‘Uit de groef’ onvoldoende aanleiding om een dergelijk zwaarwegend besluit te nemen. De beslissing gaat voorbij aan de geschetste scenario’s van het rapport en is genomen terwijl er een nieuwe college wordt gevormd.
Het besluit heeft verregaande consequenties voor de medewerkers van de RRKC/RKS. We zien het als onze primaire taak om de negatieve gevolgen die deze beslissing heeft te beperken.
De RRKC heeft een andere zienswijze op de evaluatie, het eigen functioneren en de meerwaarde die de RRKC biedt voor de stad, die tot stand komt in samenwerking met een breed palet aan stakeholders in de stad.
De RRKC zal zijn zienswijze op korte termijn toezenden aan het college en andere betrokkenen en gaat hierover in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RRKC, de heer Carlos Gonçalves via cgoncalves@rrkc.nl.

DE BRIEF VAN HET COLLEGE VAN B&W