Gepubliceerd op:

21 april 2022

Vacature: twee raadsleden RRKC


Foto: Wilma Gillis-Burleson, voorzitter Commissie Inclusiviteit RRKC, tijdens werkbijeenkomst op 16 november 2017 © Bas Czerwinski

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) zoekt per direct twee nieuwe Raadsleden met kennis van Podiumkunsten (muziek) en het Rotterdamse Bedrijfsleven.

Over de RRKC
De RRKC is het onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W op het terrein van kunst en cultuur en geeft beleidsinhoudelijke adviezen. Een keer in de vier jaar brengt de RRKC het advies uit over het Cultuurplan, de verdeling van de meerjarige subsidies voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam.

De Raad bestaat uit tien leden, inclusief een adviseur uit Antwerpen. Daarnaast werkt de Raad, al dan niet ad hoc, met externe adviseurs die worden betrokken om aan specifieke onderwerpen mee te werken.

Het is de taak van de Raad om actuele ontwikkelingen in kunst en cultuur te signaleren en strategisch en kritisch mee te denken met het college van B&W. Per advies kunnen Raadsleden worden gevraagd zitting te nemen in een adviescommissie die het advies voorbereidt. Hun rol wordt expliciet per type advies vastgelegd.

Profiel Raadsleden
Het profiel van de twee Raadsleden ziet er als volgt uit:

  • Profiel 1: Podiumkunsten, in het bijzonder populaire muziek/jazz en talentontwikkeling
  • Profiel 2: Bedrijfsleven en (cultureel) ondernemerschap

Het lid Podiumkunsten mag maar hoeft niet woonachtig te zijn in Rotterdam. Het lid Bedrijfsleven woont en werkt in (de regio) Rotterdam.

Overige profieleisen:

  • Kennis van en affiniteit met kunst en cultuur en een brede visie op cultuur en de ontwikkeling van de stad.
  • Actuele kennis van het Rotterdams cultuurklimaat in het algemeen dan wel één of meerdere disciplines in het bijzonder.
  • (H)erkennen van het belang van inclusiviteit in het culturele veld en bereid te zijn dit actief te steunen.
  • Een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad, met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen.
  • Gezaghebbend in het culturele veld door netwerk, kennis en ervaring of bijvoorbeeld het in gang hebben gezet van nieuwe ontwikkelingen.
  • Algemene adviesvaardigheden: analytisch vermogen, kennis van zaken, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatief vermogen, gericht op samenwerking.

Kandidaten mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks -of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren.

Lidmaatschap van de RRKC gaat niet samen met de functie van burgemeester of wethouder van Rotterdam, het lidmaatschap van de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités of het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam, al dan niet via een ambtelijke aanstelling. De leden worden op voordracht van de RRKC benoemd door het college van B&W.

Werkzaamheden
Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij minimaal vier plenaire vergaderingen per jaar bijwonen. In overleg nemen de leden actief ad hoc deel aan adviescommissies indien hun specifieke expertise van belang is voor een op te stellen advies. Om goed op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen, wonen leden van de Raad regelmatig voorstellingen en presentaties bij. In de jaren 2023 – 2024 werkt de RRKC aan het Cultuurplanadvies, daarvoor worden extra vergaderingen belegd.

De Raad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het bureau. De beleidsadviseurs van het bureau opereren bij de totstandkoming van adviezen als secretaris. Zij bereiden de adviezen inhoudelijk voor, dragen zorg voor het samenstellen van de adviescommissies, bewaken de procesvoortgang en schrijven tevens het advies.

Vergoedingen
Leden van de Raad ontvangen voor de plenaire vergaderingen vacatiegeld, evenals voor de actieve inzet in adviescommissies. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer NS 2e klasse vanaf een station in Nederland naar Rotterdam CS.

Samenstelling RRKC
Diversiteit en inclusie zijn belangrijke aandachtspunten bij het werven van nieuwe Raadsleden en personeel van het ondersteunend bureau. De RRKC wil een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving en let daarbij op leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Reageren
Kandidaten en / of zij die kandidaten aanbevelen, kunnen hun reactie (inclusief cv) tot 30 mei 2022 mailen naar info@binoq.nl.

Meer informatie over de procedure kunt u inwinnen bij Richtje Sybesma (binoq atana) die dit traject in opdracht van de RRKC begeleidt. Voor inhoudelijke informatie over de vacatures kunt u terecht bij de secretaris van de RRKC, Rento Zoutman, rzoutman@rrkc.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van 20 juni tot en met 1 juli 2022. De procedure wordt uiterlijk 15 juli 2022 afgerond.