Gepubliceerd op:

7 november 2021

Vacature: Voorzitter RvT CBK R’dam


Wegens de afloop van de termijn van de huidige voorzitter zoekt CBK een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) die beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.

De voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • Heeft affiniteit met kunst en cultuur en de diverse programma’s van het CBK
 • Is ambitieus, leergierig, maatschappelijk betrokken, inhoudelijk sterk
 • Kan, mede, de stichting uitstekend naar buiten vertegenwoordigen
 • Heeft een scherp oog voor inclusiviteit
 • Is in voldoende mate (naar tijd en fysieke aanwezigheid) beschikbaar voor een goede vervulling van zijn/haar taak (meer dan gewoon lid)
 • Is doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, wat eisen stelt aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als klankbord en sparringpartner te fungeren en de directeur-bestuurder in zijn/haar kracht te zetten.
 • Is zich bewust van zijn/haar rol als toezichthouder en respecteert de rol van de directeur-bestuurder. Houdt toezicht op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie en geeft desgewenst alleen advies over het operationele beleid.
 • Is zich goed bewust van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als leider van de vergaderingen van de raad van toezicht en als bewaker van het goed functioneren van de raad van toezicht, collectief en individueel.
 • Beschikt derhalve over goede voorzittersvaardigheden, heeft verbindende en conflict oplossende kwaliteiten en vaardigheden en zorgt voor zorgvuldige besluitvorming in de raad van toezicht
 • Kan goed luisteren naar directeur-bestuur en leden van de raad van toezicht en heeft een open oor voor maatschappelijke, politieke, artistieke en culturele geluiden die betrekking hebben op het stedelijk veld
 • Onderschrijft de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code en bewaakt de toepassing
 • Houdt samen met een ander lid van de raad van toezicht één keer per jaar een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder
 • Zorgt voor de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht en schrijft het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Algemeen

 • De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar; men is maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.
 • De functie is onbezoldigd.
 • Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht (naar culturele achtergrond, gender, leeftijd, toezichthoudende ervaring en competenties)

Tijdsbesteding
Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar, los van specifieke themabijeenkomsten en werkbezoeken. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, geënt op de jaarlijkse beleidscyclus. Vergaderingen vinden altijd op de dinsdag plaats van 17.00 tot 19.00 uur.

Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 15 december 2021 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie Voorzitter CBK Rotterdam.

Tagsvacature