Gepubliceerd op:

5 november 2021

Vacature: Voorzitter RvT Rotterdam Festivals


Rotterdam Festivals zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter.

Over Rotterdam Festivals
Bij Rotterdam Festivals willen we dat iedereen – jong, oud, arm, rijk, Rotterdammer, niet-Rotterdammer, hoog- of laagopgeleid, en of je nu binnen of buiten Nederland woont – geniet van festivals en de kunst en cultuur van de stad. Het is de missie van Rotterdam Festivals om er enerzijds voor te zorgen dat er relevant aanbod wordt ontwikkeld op het gebied van festivals, evenementen, kunst en cultuur. Voor alle bewoners en bezoekers, in lijn met het karakter en het beleid van de stad. En anderzijds het inspireren en motiveren van bewoners en bezoekers om dit aanbod te bezoeken.

Raad van Toezicht
De stichting Rotterdam Festivals wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model en onderschrijft de principes en best practice bepalingen zoals deze in de Governance Code Cultuur worden beschreven en past deze ook toe. De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting Rotterdam Festivals, alsmede de relaties tot de diverse stakeholders;
 • Vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de directeur/bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
 • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van langere termijnvisie en -beleid, alsmede jaarplan en jaarverslag;
 • Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur/bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder;
 • Benoeming van de accountant en diens beloning.

Algemene profieleisen
Leden van de Raad van Toezicht dienen affiniteit te hebben met de maatschappelijke – culturele doelstelling en de functie van de stichting Rotterdam Festivals. Zij zijn bekend met toezichthouden ‘in betrokkenheid op passende afstand’ in maatschappelijk ondernemende non-profit organisaties. En beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat binnen de raad ervaring uit het bedrijfsleven en het openbaar bestuur aanwezig is. De leden beschikken, in lijn met de behoefte van de organisatie, over specifieke kennis op het gebied van marketing & communicatie, juridische en financiële zaken, culturele zaken, politiek (bestuurlijk) maatschappelijke zaken en stedelijke ontwikkeling.

Specifieke profieleisen voorzitter
De voorzitter kan goed verbinden en processen soepel laten verlopen, geeft ruimte aan de leden van de Raad van Toezicht, daagt uit en inspireert, kan goed luisteren en is tevens besluitvaardig.
De voorzitter heeft:

 • Een breed maatschappelijk bestuurlijk profiel;
 • Affiniteit met de functie van de stichting Rotterdam Festivals;
 • Ruime ervaring als toezichthouder en ervaring in de rol van voorzitter;
 • Kennis en ervaring binnen een bestuurlijk politieke omgeving;
 • Heeft ervaring met toezichthouden ‘in betrokkenheid op passende afstand’ in maatschappelijk ondernemende (bij voorkeur) non-profit organisaties;
 • Een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming;
 • Een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen;
 • Representatieve vaardigheden met een groot actueel netwerk in Rotterdam en omgeving.

Overig
De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Leden van de raad worden op voordracht van de stichting Rotterdam Festivals benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam voor een termijn van vier jaar.

Diversiteit
De Raad van Toezicht onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Voor een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wordt er onder andere rekening gehouden met de volgende aspecten: gender, culturele achtergrond en leeftijd.

Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van Binoq Atana, telefonisch op 020-5141380 of per e-mail info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie voor 15 december 2021 sturen naar binoq atana via info@binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie Voorzitter RvT Rotterdam Festivals’.

Tagsvacature