Gepubliceerd op:

31 mei 2021

RRKC zoekt twee raadsleden


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) zoekt per direct twee nieuwe Raadsleden.
De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar leden met kennis en expertise op het vlak van:

• Kunst- en cultuurmanagement, stedelijke vernieuwing en internationaal perspectief;
• Marketing / bedrijfsleven.

De RRKC wil een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving en let daarbij op leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Rol Raad

De RRKC is het onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W op het terrein van kunst en cultuur en geeft beleidsinhoudelijke adviezen. Een keer in de vier jaar brengt de RRKC het advies uit over Cultuurplan, de verdeling van de meerjarige subsidies voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam.
De Raad bestaat uit tien leden en een adviseur uit Antwerpen. Daarnaast werkt de Raad, al dan niet ad hoc, met externe adviseurs die worden betrokken om aan specifieke onderwerpen mee te werken. De Raad vergadert in principe vier keer plenair per jaar. In de periode van het Cultuurplan advies – voor het komend advies de jaren 2023 en 2024 – vergadert de Raad vaker.

Het is de taak van de Raad om actuele ontwikkelingen in kunst en cultuur te signaleren en strategisch en kritisch mee te denken met het College van B&W. Per advies kunnen Raadsleden worden gevraagd zitting te nemen in een adviescommissie die het advies voorbereidt. Hun rol wordt expliciet per type advies vastgelegd.

Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij minimaal vier plenaire vergaderingen per jaar bijwonen en, in overleg, actief bijdragen aan de voorbereiding van adviezen. Daarnaast wonen zij regelmatig voorstellingen en presentaties bij.

De Raad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het bureau. De beleidsadviseurs van het bureau opereren bij de totstandkoming van adviezen als secretaris. Zij bereiden de adviezen inhoudelijk voor, dragen zorg voor het samenstellen van de adviescommissies, bewaken de procesvoortgang en schrijven tevens het advies.

Profiel Raadsleden

Het profiel van de Raadsleden ziet er als volgt uit:

– Kunst en cultuurmanagement, stedelijke vernieuwing en internationaal perspectief – Marketing / bedrijfsleven

Voor de eerste vacature zoekt de RRKC een raadslid dat niet persé in Rotterdam woonachtig hoeft te zijn. Voor de tweede vacature zoekt de RRKC een raadslid dat woont en werkt in (de regio) Rotterdam.

En daarnaast:

  • Kennis van en affiniteit met kunst en cultuur en een brede visie op cultuur en de ontwikkeling van de stad.
  •  Actuele kennis van het Rotterdams cultuurklimaat in het algemeen dan wel één of meerdere disciplines in het bijzonder.
  • (H)erkennen van het belang van inclusiviteit in het culturele veld en bereid te zijn dit actief te steunen.
  • Onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad, met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen.
  • Gezaghebbend in het culturele veld door netwerk, kennis en ervaring of bijvoorbeeld het in gang hebben gezet van nieuwe ontwikkelingen.
  • Algemene adviesvaardigheden: analytisch vermogen, kennis van zaken, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatief vermogen, gericht op samenwerking.

Kandidaten mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks- of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren.

Lidmaatschap van de RRKC gaat niet samen met de functie van burgemeester of wethouder van Rotterdam, het lidmaatschap van de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités of het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam, al dan niet via een ambtelijke aanstelling. De leden worden op voordracht van de RRKC benoemd door het College van B&W.

Samenstelling van de RRKC

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke aandachtspunten bij het werven van nieuwe Raadsleden en personeel van het ondersteunend bureau. Het streven is om een Raad te hebben die de diversiteit van de stad weerspiegelt.

Vergoedingen

Leden van de Raad ontvangen voor de plenaire vergaderingen vacatiegeld, evenals voor de actieve inzet in adviescommissies. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer NS 2e klasse vanaf een station in Nederland naar Rotterdam CS.

Selectieprocedure

Kandidaten en / of zij die kandidaten aanbevelen, kunnen hun reactie (inclusief cv) tot en met 24 juni 2021 mailen naar rrkc@rrkc.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de zomerperiode (afhankelijk van beschikbaarheid) en worden uiterlijk medio september 2021 afgerond.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris van de RRKC, Rento Zoutman, rzoutman@rrkc.nl / 010-433 58 33 of bij de voorzitter van de Raad, Jacob van der Goot, jvdgoot@rrkc.nl.