Gepubliceerd op:

17 mei 2021

Denktank New Deal Cultuur adviseert Gemeente Rotterdam


De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi. De Denktank geeft aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector zelf via drie lijnen: continueren van noodsteun, inzetten van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen en inzetten op transitie door te investeren in innovatie.

 

Het idee voor de Denktank New Deal Cultuur komt uit de Rotterdamse cultuursector. Wethouder Kasmi heeft dit idee omarmd en Mariëtte Hamer gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen van een Denktank New Deal Cultuur. Onder haar voorzitterschap zijn de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met een grote groep mensen binnen en buiten de cultuursector. Rode draad in de gesprekken was dat meer samenwerking binnen de cultuursector en tussen cultuur en andere sectoren, alsmede innovaties gericht op sterkere verankering in de Rotterdamse samenleving en economie bijdragen aan een weerbare, wendbare en veerkrachtige sector.Mariëtte Hamer: “De coronacrisis heeft ons misschien wel meer dan ooit laten zien hoe belangrijk cultuur is voor ons sociale leven, voor de sociale cohesie, voor de economie, voor het onderwijs en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. In al onze gesprekken hebben we geleerd dat cultuur en de cultuursector een onlosmakelijk deel van het stedelijke weefsel van Rotterdam zijn. Dit is dan ook het moment om vooruit te denken en investeringen te doen die de cultuursector weerbaar en toekomstbestendig maken. Een New Deal voor cultuur in Rotterdam.”

Noodsteun & vliegwiel
Volgens de Denktank zou de gemeente geld moeten vrijmaken om op de korte termijn noodsteun te continueren zolang dat nodig is en een vliegwiel in te zetten om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen, bijvoorbeeld via een campagne om publiek in stad en regio weer te enthousiasmeren voor het culturele aanbod en een serie zomeractiviteiten (liefst buiten en in de buurt).

Investeringsfonds
Daarnaast zou de gemeente een investeringsfonds voor cultuur moeten instellen. Voor en tijdens de coronacrisis zijn in Rotterdam tal van nieuwe ontwikkelingen ontstaan die passen in de langetermijnontwikkeling die de Denktank voor ogen heeft. De uitdaging waarvoor Rotterdam staat, is serieus en voortvarend werk te maken van een meer weerbare en veerkrachtige cultuursector door:

  • te behouden wat goed werkt;
  • goede ontwikkelingen die al in gang gezet zijn vóór en tijdens corona, te versterken en versnellen;
  • nieuwe ontwikkelingen die leiden tot de noodzakelijke transitie, mogelijk te maken.

Voor de langere termijn adviseert de Denktank daarom in te zetten op transitie door te investeren in innovatie. Daarmee kan de cultuursector bijvoorbeeld worden geholpen en gestimuleerd om in samenwerking met anderen binnen en buiten de cultuursector innovatieve werkwijzen te ontwikkelen op het gebied van aanbod, publieksbereik en bedrijfsvoering. Samen met anderen kan de sector daarmee ook buiten de gebaande paden experimenteren, onderzoeken en bijdragen aan allerhande maatschappelijke vraagstukken, in onder meer de zorg, in het onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw.

Bijdrage vrijgemaakt
Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten voorlopig € 6,3 miljoen vrij te maken voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur. De gemeenteraad zal over de voorstellen begin juli een besluit nemen.

New Deal
Het begrip New Deal verwijst naar de jaren dertig van de vorige eeuw, het grote hervormingsprogramma van de Amerikaanse president Roosevelt om de Verenigde Staten uit het slop van de Grote Depressie te halen. De huidige situatie leent zich volgens de Denktank bij uitstek voor een vergelijkbaar plan voor cultuur.

Denktank
Het Advies van de Denktank New Deal Cultuur is tot stand gekomen op basis van een aantal bijeenkomsten en gesprekken met betrokken personen uit de cultuursector en daarbuiten. Een kerngroep rond de voorzitter van de Denktank heeft de rijke opbrengst van deze bijeenkomsten en gesprekken bijeengebracht in dit advies. Deze kerngroep bestaat uit

  • Mariëtte Hamer, voorzitter SER
  • Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum
  • Titia Haaxma, directeur Cultuur + Ondernemen
  • Paul Rutten, lector Creative Business bij de Hogeschool Rotterdam
  • Natascha Slagtand, zelfstandig ondernemer
  • Olof van de Wal, directeur SKAR

LEES HIER HET ADVIES VAN DE DENKTANK