Gepubliceerd op:

15 oktober 2020

Cultuurplanadvies in het kort: Publiek


Foto: Cultuurmarketing

Met Cultuurplanadvies in het kort licht de RRKC puntsgewijs de meest opvallende conclusies van het Cultuurplanadvies 2021-2024 toe. De thema’s die aan bod komen zijn Inclusiviteit, de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) én (hieronder) Publiek.

Het college van burgemeester en wethouders wil graag een toegankelijk cultuuraanbod dat zo veel mogelijk Rotterdammers bereikt. In de handleiding voor het indienen van een Cultuurplanaanvraag 2021-2024 is instellingen gevraagd hun ambities en strategie te beschrijven, gebaseerd op het publieksbereik in de afgelopen jaren en de analyse van Whize/Mosaic gegevens (zover zij hieraan deelnemen).

Bij de beoordeling van de plannen heeft de RRKC gekeken in hoeverre de aanvragen met een positief advies een gevarieerd, divers en aantrekkelijk aanbod realiseren voor alle publieksgroepen in de stad. De analyse op publieksbereik laat zien dat:

  • Een aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle Rotterdammers vraagt om aansluiting van het aanbod op de demografische samenstelling van de stad. Het publieksbereik van de Cultuurplaninstellingen weerspiegelt nog onvoldoende de veelkleurigheid van de stad.
  • De ‘light users’ worden door alle Cultuurplaninstellingen nog onvoldoende bereikt. Op basis van de ambities en de plannen van de instellingen verwacht de Raad de komende Cultuurplanperiode een lichte verschuiving in het publieksbereik.
  • De nieuwkomers en doorgroeiers leveren een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke verbreding van het culture aanbod. Het publieksbereik van de doorgroeiers en nieuwkomers resulteert in een beter bereik onder de ‘light users’.
  • De doorgroeiers en nieuwkomers onder de instellingen maken samen aanspraak op 5% van het totale Cultuurplanbudget. Met een relatief klein deel van het totale budget realiseren de doorgroeiers en nieuwkomers een belangrijke bijdrage aan verbreding van aanbod en publiek.
  • De RRKC leest in de plannen veel ambitie op het vlak van publieksbereik en publieksverbreding. Ook besteden veel aanvragers aandacht aan de ondervertegenwoordigde publieksgroepen van de ‘stedelijke toekomstbouwers’ en de ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’. De culturele instellingen hebben meer aandacht voor deze publieksgroepen dan vier jaar geleden.
  • De getoonde ambities worden nauwelijks concreet gemaakt in doordachte plannen op basis van de publieksgegevens. De onderbouwing van plannen voor publieksbereik schiet tekort, een enkele uitzondering daargelaten.
  • De ambities voor publieksverbreding blijken de aanvragers over het algemeen op te vatten als vergroten van het bestaande. Dit is eigenlijk publieksverdieping: meer publiek bereiken uit de publieksgroepen die de instelling al bereikt. De instellingen laten minder concrete en uitgewerkte plannen zien om hun publiek te verbreden. Positieve uitzonderingen hierop zijn de plannen van de Kunsthal, die actief beleid voert om bezoekers te trekken die nu de Kunsthal nog niet bezoeken, en jazzpodium BIRD dat gebruikmaakt van een cross-mediale communicatiestrategie waarmee het een deel van de zogenaamde ‘cultuurmijders’ weet te bereiken.

Instellingen kunnen de kennis die ze krijgen door deel te nemen aan het publieksonderzoek, uitgevoerd door Rotterdam Festivals, op basis van het Culturele Doelgroepenmodel (voorheen Whize/MosaÏc) nog effectiever gebruiken. Een belangrijke vervolgstap op het inzichtelijke krijgen welke publieksgroepen een instelling bereikt is hoe instellingen deze kennis van publieksgroepen omzetten naar doeltreffende acties die leiden tot een vergroting, verbreding en/of vernieuwing van de publieksgroepen. De Raad benadrukt hierbij dat het verbreden en diversifiëren van publiek een integrale visie vraagt van een instelling op de vier P’s (Publiek, Programma, Personeel, Partners).

Lees in het Cultuurplanadvies 2021-2024 meer over deze conclusies van de RRKC.