Gepubliceerd op:

11 maart 2019

De RRKC zoekt een nieuw raadslid


Vacature raadslid RRKC

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) zoekt een nieuw raadslid vanaf mei 2019. De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar:

  • een lid met aantoonbare ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld, bij voorkeur uit de praktijk van de beeldende kunst, musea en erfgoed.
  • een lid van de RRKC beschikt over cultuurpolitieke ervaring in Nederland en is goed bekend met Rotterdam, heeft kennis van kunst en cultuur.
  • hij of zij kent de relatie met de samenleving en actuele maatschappelijke thema’s als inclusiviteit en de Fair Practice Code.
  • hij of zij heeft ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld en heeft ervaring met adviseren.

Profiel raadslid

Het profiel van het raadslid ziet er als volgt uit:

Een lid met aantoonbare ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld, bij voorkeur uit de praktijk van de beeldende kunst, musea en erfgoed.

En daarnaast:

  • kennis van en een brede visie op cultuur en de ontwikkeling van de stad;
  • (h)erkennen van het belang van inclusiviteit in het culturele veld en bereid te zijn dit actief te steunen;
  • onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad, met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
  • gezaghebbend in het culturele veld door netwerk, kennis en ervaring of bijvoorbeeld het in gang hebben gezet van nieuwe ontwikkelingen;
  • algemene adviesvaardigheden: analytisch vermogen, kennis van zaken, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatief vermogen, gericht op samenwerking.

Kandidaten mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren.

Lidmaatschap van de RRKC gaat niet samen met de functie van burgemeester of wethouder van Rotterdam, het lidmaatschap van de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités of het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam, al dan niet via een ambtelijke aanstelling.

De leden worden op voordracht van de RRKC benoemd door het College van B&W.

Samenstelling van de RRKC

Diversiteit is een nadrukkelijk aandachtspunt bij het werven van nieuwe raadsleden en personeel van het ondersteunend bureau. Het streven is om een raad te hebben die de diversiteit van de stad weerspiegelt.

Lees hier de volledige vacature

Relevant nieuws