Gepubliceerd op:

20 juli 2018

Cultuurbeleid en regioprofielen


In de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving nodigde de minister stedelijke regio’s uit om hun visie op kunst en cultuur te beschrijven in stedelijke en regionale profielen. De publicatie Cultuurbeleid 2021-2024, Stedelijke en regionale profielen legt de uitgangspunten voor de profielen vast.

Bijeenkomst 14 juni

Op 14 juni 2018 vond de bestuurlijke start van het traject plaats. De betrokken partijen OCW, IPO, VNG en de G9 presenteerden het document. De bijeenkomst van 14 juni had als doel het proces van beleidsvorming voor de periode 2021-2024 te starten. Daartoe kwamen aan de orde planning, inhoud van een stedelijk of regionaal profiel en wijze van samenwerken. De minister van OCW nodigde voor het overleg de twaalf door de Raad voor Cultuur ingetekende stedelijke cultuurregio’s uit, waarbij het aan de regio overgelaten werd met welke vertegenwoordiging zij aanwezig wilden zijn.

Versterking over en weer

Het proces dient volgens de minister zodanig ingericht te worden dat het Rijksbeleid het regionale beleid versterkt en andersom en zodat recht gedaan wordt aan en rekening gehouden wordt met regionale verschillen. De minister nodigt provincies en gemeenten uit om samen met het culturele veld profielen op te stellen waarin de gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio wordt beschreven. De deadline voor het indienen van deze profielen is 1 november 2018.

Adviesaanvraag

De uiteindelijke profielen zijn onderdeel van de adviesaanvraag die OCW in december 2018 aan de Raad voor Cultuur stuurt over het cultuurstelsel 2021-2024.