Gepubliceerd op:

14 juni 2018

Terugblik cultuurdebat Tweede Kamer


In de Tweede Kamer vond op 30 mei 2018 het Algemeen Overleg plaats tussen cultuurwoordvoerders en minister van Engelshoven over de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’. Kunsten ’92 vatte het debat samen.

Vrijwel alle cultuurwoordvoerders complimenteerden de minister vanwege haar visie om cultuur te waarderen om de eigen waarde; in een samenleving zonder cultuur gedijen mensen niet. Ook was er waardering voor het feit dat investeringen in de cultuursector mogelijk gemaakt worden. De minister deed verschillende toezeggingen.

Fatsoenlijke beloning

Er was breed draagvlak voor de Arbeidsmarktagenda. De Kamerleden deden goede voorstellen m.b.t. de noodzaak van ‘loon naar werk’ en een betere positie van de makers ten aanzien van pensioenen, verzekeringen, collectieve onderhandelingen voor zzp’ers en verdienmodellen. Over het stimuleren van de toepassing van de Fair Practice Code was brede instemming in de Kamer, met de aantekening dat er voor de uitvoering wel extra financiële middelen nodig zijn.

De minister onderstreepte het belang van steun voor uitvoering van de Arbeidsmarktagenda en de Fair Practice Code. De minister reageerde positief op het verzoek om niet te wachten tot de volgende cultuurnotaperiode, maar om ook in 2019 maatregelen te nemen die een betere honorering in de sector mogelijk maken.

Cultuureducatie

De Kamerleden waardeerden de plannen voor cultuureducatie, waaronder het Museumbezoek voor ieder kind. De Kamer verzocht de minister echter om breder te kijken naar andere cultuurgebieden en daarbij ook gemeenten te stimuleren om in buitenschoolse activiteiten te investeren, zoals centra voor cultuureducatie, muziekverenigingen en repetitie- en presentatieruimten.

Rijk versus regio’s

Over de ontwikkeling van regioprofielen en de inrichting van de volgende cultuurnotaperiode (2021 – 2024) waren veel vragen. De minister heeft hierover op 14 juni overleg met gemeentelijke en regionale bestuurders. Zij hoopt een efficiency-slag te kunnen maken door betere samenwerking.

Toezeggingen door de minister aan de Tweede Kamer:

  • De Kamer ontvangt deze zomer de Monitor Cultuureducatie.
  • De Kamer ontvangt ruim voor de begrotingsbehandeling van november een brief over de besteding van de cultuurmiddelen.
  • De Kamer ontvangt binnen een paar weken de brief ‘Erfgoed Telt’. Hierin wordt ingegaan op de koppeling “publiek gebruik en toegankelijkheid van erfgoed”.
  • In de te verwachten reactie van de minister op het advies van de Raad voor Cultuur over musea zal zij ingaan op behoud van expertise, zoals bij conservatoren.
  • Na de zomer komt de minister terug op het Investeringsfonds Popmuziek.
  • De minister komt schriftelijk terug op de constatering van de Algemene Rekenkamer inzake controle op cultuursubsidies.
  • In het verre najaar ontvangt de Kamer de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake de nieuwe cultuurnotaperiode. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de relatie BIS en fondsen.
  • De Kamer ontvangt spoedig een brief over de motie van de leden Rog/Dik-Faber inzake monumentale kerken en de verdeling van de beschikbare 30 miljoen euro.

U kunt het debat terugkijken, via de App ‘Debat Direct’ van de Tweede Kamer.

Bron: Kunsten ’92