Gepubliceerd op:

30 april 2018

Vacature | twee raadsleden RRKC


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zoekt twee nieuwe raadsleden vanaf juni 2018.

De RRKC is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar:

  • een lid met kennis en expertise op het vlak van stedenbouw/culturele planologie,
  • een lid met kennis en expertise op het vlak van kunst van jonge Rotterdammers.

Beide leden beschikken over cultuurpolitieke ervaring in Nederland en zijn goed bekend met Rotterdam; hebben ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld; kennis van en een brede visie op kunst, cultuur en inclusiviteit; beschikken over adviesvaardigheden: analytisch vermogen, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatie.

Rol Raad

Voor de komende jaren zal een compacte, actieve Raad met maximaal 10 leden en een voorzitter actief zijn. Daarnaast zullen, al dan niet ad hoc, externe adviseurs worden betrokken om aan specifieke onderwerpen mee te werken. De Raad vergadert in principe vier keer plenair per jaar. Het is de taak van de Raad om te signaleren en strategisch mee te denken. Per advies kunnen Raadsleden worden gevraagd actief zitting te nemen in een kleine adviescommissie die het advies voorbereidt. Hun rol wordt expliciet per type advies vastgelegd.
De beleidsadviseurs van het bureau opereren daarin als secretaris. Zij bereiden de adviezen inhoudelijk voor, dragen zorg voor het samenstellen van de adviescommissies, bewaken de procesvoortgang en schrijven tevens het advies.

Profiel raadsleden

Twee nieuwe raadsleden met onderstaande profielen:

  • een lid met aantoonbare ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld, bij voorkeur uit de praktijk van stedenbouw/culturele planologie, met ervaring met scenario’s in stedelijke ontwikkeling en hun relatie met het kunstbeleid;
  • een lid uit het werkveld van jonge makers en creatieven in Rotterdam en (inter-)nationaal, met kennis van urban arts, spoken word, street art en andere actuele stedelijke vormen van kunst- en cultuur.

En daarnaast:

  • kennis van en een brede visie op cultuur en de ontwikkeling van de stad;
  • zich betrokken voelen bij het onderwerp inclusiviteit;
  • onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad, met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
  • gezaghebbend in het culturele veld door netwerk, kennis en ervaring of bijvoorbeeld het in gang hebben gezet van nieuwe ontwikkelingen;
  • algemene adviesvaardigheden: analytisch vermogen, kennis van zaken, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatief vermogen, gericht op samenwerking.

Van de leden wordt verwacht dat zij minimaal vier plenaire vergaderingen per jaar bijwonen en, in overleg, actief bijdragen aan de voorbereiding van adviezen. Daarnaast verwacht men van de leden dat zij regelmatig voorstellingen en presentaties bijwonen.

Leden mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren. De leden worden op voordracht van het College van B&W benoemd.

Vergoedingen

Leden van de Raad ontvangen voor de plenaire vergaderingen vacatiegeld (voor maximaal vier vergaderingen per jaar) evenals voor de actieve inzet in adviescommissies. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer NS 2e klasse vanaf een station in Nederland naar Rotterdam CS.

Selectieprocedure

Kandidaten en / of zij die kandidaten aanbevelen, kunnen hun reactie (inclusief CV) tot 15 mei mailen naar rrkc@rrkc.nl
De gesprekken vinden plaats tussen 1 en 15 juni.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris van de RRKC, Rento Zoutman, rzoutman@rrkc.nl / 010 433 5833 of bij de voorzitter van de Raad, Jacob van der Goot, jvdgoot@rrkc.nl

Relevante links

De Raad

TagsraadsledenRrkcvacature