Gepubliceerd op:

9 maart 2018

Rapport Ondersteunings structuur cultuursector


Vorige maand verscheen het rapport Ondersteuningsstructuur cultuursector, een inventariserend onderzoek naar ondersteuningsfuncties. Het beschrijft de resultaten van het onderzoek dat Berenschot in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Het onderzoek betreft een inventarisatie, enerzijds van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties, anderzijds van de behoeften die leven in het cultuurproducerende veld. Het onderzoek gaat in op de ondersteunende activiteiten van onder meer de rijksgesubsidieerde sectorale en bovensectorale ondersteunende instellingen en de rijkscultuurfondsen.

Methode

De bevindingen in dit rapport zijn primair gebaseerd op een uitgebreide documentstudie en op gesprekken met elk van de betreffende instellingen en de begeleidingscommissie van het ministerie van OCW. Verder is input gehaald uit werksessies met betrokkenen uit de diverse deelsectoren.
Zonder volledig te kunnen zijn geeft het onderzoek een overzicht van de grote variëteit aan ondersteunende activiteiten die worden uitgevoerd door spelers in de cultuursector en een indruk van de waardering daarvoor.

Belangrijkste observaties

Berenschot formuleerde naar aanleiding van het onderzoek vijf observaties:

  • De kennisfunctie is wankel
  • Collectiebeheer en digitalisering zijn willekeurig
  • De cultuursector worstelt met autoriteit
  • Ondersteuning is ondergeschikt aan financiering
  • De cultuursector wint aan uitstraling

Adviesaanvraag

Naar aanleiding van deze inventarisatie zal het ministerie van OCW een adviesaanvraag opstellen ten behoeve van de Raad voor Cultuur, om een advies te formuleren over de toekomstige inrichting van de ondersteuningsstructuur. Dit advies zal, in het bredere kader van de herziening van het cultuurbestel, na de zomer van 2018 worden uitgebracht.

Bron: Rijksoverheid

Relevante links

Rapport