Gepubliceerd op:

15 juni 2017

Collectiebeleid vraagt een duidelijke visie én strategie


Expositie in het Nederlands Fotomuseum - foto: Daarzijn

Vandaag brengt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een advies uit over de gemeentelijke visie op de Collectie Rotterdam. De RRKC geeft in het advies de gemeente handreikingen om ervoor te zorgen dat meer Rotterdammer en bezoekers van de stad genieten van ‘de Schatten van Rotterdam’.

Het College van B&W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd in juni 2017 advies uit te brengen over de Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en beeldende kunst in de Openbare Ruimte (BKOR).

Met “Schatten van Rotterdam – Visie op de Collectie Rotterdam” wil het college laten zien trots te zijn op de collectie. In de visie licht het college toe wat hij verstaat onder de Collectie Rotterdam, welk verhaal de collectie vertelt, en hoe moet worden omgegaan met behoud en beheer, verzamelen en ontzamelen, en ontsluiten en zichtbaar maken. Samen met de eigenaren en beheerders van Collectie Rotterdam wil het college de komende jaren werken aan de versterking van de Collectie Rotterdam en zoveel mogelijk Rotterdammers en bezoekers van Rotterdam enthousiasmeren voor het verhaal dat de Collectie over de stad vertelt.

Advies RRKC
De RRKC adviseert om de visie op een aantal punten aan te scherpen. Bovendien is het van belang dat de museale instellingen in Rotterdam meer samenwerken om te zorgen dat de collectie Rotterdam meer zichtbaar is. De RRKC vindt dat de visie en ambitie van de gemeente beter concreet gemaakt moet worden in een strategie en daaruit volgende programma’s en activiteiten.